Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Kompetencje dyrektora

 

 Dyrektor Szkoły:

 

1.         kieruje Szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu gminnego;

2.         jest osobą działająca w imieniu pracodawcy;

3.         jest organem nadzoru pedagogicznego;

4.         jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

5.         wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez ustawę.

6.         ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas wymiar godzin odpowiednio:

1)     poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą;

2)     zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;

3)     dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone;

4)     zajęć religii lub etyki;

5)     zajęć wychowania do życia w rodzinie;

7.         ustala w każdym roku szkolnym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora z uwzględnieniem art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela;

8.         może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału ( grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej) w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

9.         po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców może wprowadzić dodatkowe zajęcia, dla których nie jest ustalona podstawa programowa;

10.      powołuje Zespół Wspierający na potrzeby organizacji, planowania, dokonania wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania  ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym;

11.      ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

12.      w szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, sprawowanie wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, pełnienia funkcji wychowawcy przez nauczyciela uzupełniającego etat, itp.), Dyrektor Szkoły może wyznaczyć inną osobę niż osobę sprawującą funkcję wychowawcy  do planowania  i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom danej klasy 

 

W przypadku powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły osobie nie będącej nauczycielem sprawowanie zadań  wynikających z nadzoru pedagogicznego powierza się  wicedyrektorowi.

 

Kompetencje i zadania Dyrektora Szkoły.

 Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa Ustawa i inne przepisy szczegółowe.

 

           Dyrektor Szkoły w szczególności:

1.         Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w Szkole:

1)     kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające podnoszeniu dydaktycznego  i wychowawczego poziomu Szkoły;

2)     przewodniczy radzie pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje posiedzenia rady pedagogicznej oraz  jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków  o terminie i porządku zebrania zgodnie  z Regulaminem Rady,

3)     realizuje uchwały  rady pedagogicznej i  rady  rodziców podjęte w  ramach ich kompetencji stanowiących; 

4)     udziela pomocy przedstawicielom rady pedagogicznej w opracowaniu rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, kieruje jego realizacją, składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdania z jego realizacji.

5)     sprawuje nadzór pedagogiczny nad wicedyrektorem oraz zatrudnionymi w Szkole nauczycielami w  celu systematycznego doskonalenia ich pracy poprzez :

a.     opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie  z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go radzie pedagogicznej i radzie rodziców,

b.    badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, profilaktycznej,  wychowawczo-opiekuńczej Szkoły w zakresie określonym w art. 33 pkt 1 i 2 Ustawy o systemie oświaty,

c.     badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi na sprawdzianach i testach zewnętrznych,

d.    dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami,

e.     kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych,

f.     prowadzenie obserwacji, w tym obserwacji diagnozujących,

g.    ocenianie przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli Szkoły w odniesieniu do założonych celów określonych w statucie Szkoły, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki Szkoły i poszczególnych klas, służące doskonaleniu tych działań,

h.     upowszechnianie i wdrażanie działań służących skutecznej realizacji zadań Szkoły zapisanych w Rozdziale II  niniejszego statutu,

i.      zorganizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności,

j.      wskazywanie właściwego trybu postępowania nauczycieli w konkretnych sprawach,

k.     organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie komisji, zespołów zadaniowych, zespołów wychowawczych,

l.      wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, OKE, jednostkami samorządowymi, terenowymi organizacjami  i stowarzyszeniami,

m.   wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

n.     gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli, celem dokonywania oceny ich pracy,

o.    przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkoły,

p.    przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły.

1)     dba o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

2)     podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny  zestaw podręczników, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

3)     odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

4)     współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,

5)     stwarza warunki do działania w Szkole : wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,

6)     współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

7)     dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania i podręczniki.

 

 2. Sprawuje opiekę nad uczniami:

1)     tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, współpracuje z samorządem  uczniowskim;

2)     w miarę możliwości przyjmuje uczniów do Szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły; organizuje nabór uczniów do Szkoły;

3)     udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki — na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu  opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej;

4)     egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu;

5)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez  aktywne działania prozdrowotne.

3.     Współpracuje z rodzicami uczniów, radą rodziców. Informuje rodziców o działalności dydaktycznej,  

    wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zasady współpracy opisane są w  § 67  niniejszego statutu.

4.     Organizuje działalność Szkoły:

1)     sporządza przydział  czynności nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną; 

2)     zatwierdza wewnętrzny Regulamin Pracy i zakres obowiązków wicedyrektora oraz pracowników  nie będących nauczycielami;

3)     zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych: należyty stan higieniczno-sanitarny Szkoły, warunki  bezpieczeństwa uczniów,  nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami na terenie Szkoły oraz w czasie zajęć  organizowanych przez Szkołę poza terenem szkolnym;

4)     dba o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;

5)     egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonych w Szkole zasad dotyczących porządku oraz  dbałości o czystość i estetykę;

6)     organizuje i nadzoruje pracę Sekretariatu Szkoły;

7)     sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły;

8)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

9)     organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego;

10)  opracowuje w porozumieniu z  radą pedagogiczną plan  Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

5. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne: 

1)     nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły;

2)     powierza funkcję wicedyrektora Szkoły i innych stanowisk kierowniczych w Szkole, po zasięgnięciu   opinii   rady pedagogicznej i organu prowadzącego Szkołę;

3)     dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu;

4)     przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom  Szkoły;

5)     występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych  pracowników  Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

6)     udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Kartą  Nauczyciela;

7)     załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

8)     wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli;

9)     wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

10)  w porozumieniu z radą pedagogiczną i związkami zawodowymi ustala kryteria przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego;

11)  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

12)  występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostały naruszone;

13)  podaje w arkuszu organizacji szkoły liczbę nauczycieli- w podziale na stopnie awansu zawodowego -przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz, a także wskazuje najbliższe terminy wszczęcia tych postępowań.

 

6.     Ponadto Dyrektor Szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły, współpracuje z organem prowadzącym Szkołę, reprezentuje Szkołę na zewnętrz, wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej  działalności Szkoły.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2015-11-12 17:05:58
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2015-11-12 17:11:44
Ostatnia zmiana:2015-11-12 17:25:50
Ilość wyświetleń:1139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij