Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 2 /2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

ZARZĄDZENIE  NR 2/2015

DYREKTORA   

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia  28 sierpnia 2015 roku

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

 

 

Na podstawie :

  1. Art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330,z późn. zm.)

 

  1. Art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

 

  1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 289).

 

  1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji  wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010  r. Nr 44, poz. 255).

 

  1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283).

 

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) 

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Zatwierdzam i wprowadzam  do użytku wewnętrznego:

1.  Zasady (politykę) rachunkowości w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu obejmującą:

1)    Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2)    Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

3)    Zakładowy plan kont, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

4)     Zasady ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia,

5)    Opis systemu informatycznego oraz archiwizacja dokumentów, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia,

2. Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zobowiązuję wszystkich pracowników, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z ww. Instrukcjami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej szkoły.

 

 

 

§ 4.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu z dnia 20.12.2013r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązują od dnia 28.08.2015r., podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i na tablicy ogłoszeń.

                                                                                        

                                                                                            

                                                                                                 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

w Lubaniu

mgr Beata Myśliwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Dyrektora nr 2/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przepisów wewnętrznych

regulujących gospodarkę finansową

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

Ustalenia ogólne

 

§ 1

1.  Księgi rachunkowe w Szkole Podstawowej nr 1 prowadzone są w siedzibie placówki, tj.  w budynku szkoły, mieszczącym się przy ulicy Mickiewicza 1 w Lubaniu

 

2. Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont.

 

3. Zakładowy plan kont zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych  

oraz opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

 

4.  Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.

 

§ 2

 

1.Zasady prowadzenia ewidencji finansowo- księgowej:

1)     Zasada rzetelnego obrazu - wiarygodności, polega na rzetelnym i jasnym przedstawianiu sytuacji majątkowej i finansowej. Wszystkie zdarzenia ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym i budżetowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Otwarcia ksiąg rachunkowych dokonuje się na początku każdego następnego roku obrachunkowego. Podstawę otwarcia ksiąg rachunkowych stanowi zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald ksiąg pomocniczych sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zapisów bilansu otwarcia dokonuje się po sporządzeniu bilansu.

2)     Zasada ciągłości formalnej i materialnej – polega na stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego opisywania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień zamknięcia strony aktywów i pasywów ujmuje się w tej samej wysokości w otwartych księgach rachunkowych na następny rok obrotowy. Ciągłość formalna wyraża się w tym, że operacje gospodarcze są jednakowo opisywane. Ciągłość materialna wyraża się tym, że stan aktywów i pasywów bilansu zamknięcia jest stanem aktywów i pasywów bilansu otwarcia.

3)     Zasada dokumentacji zapisów księgowych – wyraża się tym, że podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji księgowych. Zapis księgowy zawiera:

a)     datę dokonania operacji gospodarczej,

b)    określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego oraz jego datę, jeżeli różni się od daty dokonania operacji,

c)     skrót opisu operacji,

d)    kwotę i datę zapisu,

e)     dekretację operacji /oznaczenie kont/,

f)     numer pozycji pod którą został wprowadzony do dziennika,

g)    dane umożliwiające identyfikację osoby odpowiedzialnej za treść zapisu

 

4)     Zasada podwójnego zapisu – polega na zarejestrowaniu każdej operacji wyrażonej wartościowo co najmniej na dwóch kontach po przeciwstawnych stronach tj. Wn jednego konta i równocześnie po stronie Ma konta przeciwstawnego z zachowaniem równości tych kont. Dotyczy to ewidencji bilansowej,  w ewidencji pozabilansowej nie ma tego obowiązku.

5)     Zasada wewnętrznej zgodności ksiąg rachunkowych wyróżnia się tym, że pomiędzy danymi wykazywanymi na koncie syntetycznym /księgi głównej/, a danymi wynikającymi z zapisów na kontach analitycznych /księgi pomocnicze/ zachodzi pełna zgodność rachunkowa tzn.:

a)     suma obrotów po stronie Wn kont syntetycznych /bilansowych i wynikowych/ równa się sumie obrotów po stronie Ma tych kont,

b)    suma sald po stronie Wn kont syntetycznych równa się sumie sald po stronie Ma tych kont,

c)     suma sald po stronie Wn kont analitycznych prowadzonych do danego konta syntetycznego równa się wielkości salda po stronie Wn tego konta,

d)    suma sald po stronie Ma kont analitycznych prowadzonych do danego konta syntetycznego równa się wielkości salda po stronie Ma tego konta.

Sprawdzenia zgodności ksiąg rachunkowych dokonuje się za pomocą zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych. Zestawienia te są sporządzane na koniec miesiąca nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca, za rok obrotowy nie później niż do 30.kwietnia  po dniu bilansowym.

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej zawiera:

a)  symbole kont.

b)salda kont na początek otwarcia ksiąg rachunkowych, saldo na koniec okresu sprawozdawczego

c)  obroty za okres sprawozdawczy, obroty narastająco od początku roku

d)suma sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, suma sald na koniec okresu sprawozdawczego,

e)  suma obrotów za okres sprawozdawczy,  suma obrotów narastająco od początku roku

 

Zestawienie sald kont analitycznych -sporządza się w formie zestawień, które wynikają z ewidencji szczegółowej analitycznej prowadzonej do poszczególnych kont syntetycznych bilansowych i wynikowych na dzień okresu sprawozdawczego. Pozwala to na sprawdzenie zgodności analityki z syntetyką.

6)     Zasada aktualizacji aktywów i pasywów wyraża się tym, że przeprowadza się w sposób:

  a) środki pieniężne w banku – poprzez uzyskanie potwierdzeń z banku o stanie środków pieniężnych  i porównaniu stanu prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych,

      b) środki trwałe pozostałe w używaniu oraz księgozbiory – uzgodnienie ewidencji wartościowej z ksiąg inwentarzowych  z zapisami na kontach ksiąg rachunkowych na ostatni dzień roku obrotowego,

Stwierdzenie ewentualnych różnic wyjaśnia się i rozlicza w danym okresie sprawozdawczym.

 

§ 3

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

 

§ 4

Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których sporządza się:

1)  deklaracje ZUS;

2)  sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103).

3)  Sprawozdania na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 247).

 

2.      Za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania :

1)     sprawozdanie Rb – 27S

2)     sprawozdanie Rb – 28 S

 

3,   Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania;

1)      sprawozdanie Rb 27S

2)      sprawozdanie Rb 28S

3)      sprawozdanie Rb N

4)      sprawozdanie Rb Z

 

4     Za rok składa się :

3)     sprawozdanie Rb – 27 S

4)     sprawozdanie Rb – 28 S

 3)   sprawozdanie Rb N

 4)   sprawozdanie Rb Z

 5)   sprawozdanie Rb WSa

 6)  sprawozdanie finansowe obejmujące:

                                            1.bilans jednostki budżetowej,

                                            2.rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy),

                                            3 zestawienie zmian w funduszu jednostki.

 

§ 5

Księgi rachunkowe w Szkole Podstawowej nr 1 prowadzone są za pomocą techniki komputerowej.

 

§ 6

Księgi rachunkowe placówki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą;

1)      dziennik;

2)      księga główna;

3)      księgi pomocnicze;

4)      zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont pomocniczych.

 

 

§ 7

Księgi rachunkowe prowadzone w placówce są :

1)     trwale oznaczone nazwą szkoły (  jeżeli mają one postać wydruku komputerowego lub zestawienia wyświetlanego na ekranie monitora), nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania;

2)     wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia;

3)     przechowywane starannie w ustalonej kolejności

 

§ 8

Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych  składają się z automatycznie numerowanych stron z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz są sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym.

 

§ 9

Księgi rachunkowe drukuje się nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.

 

§ 10

Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:

1)      w dzienniku  gromadzone są informacje o zdarzeniach jakie nastąpiły w danym  okresie sprawozdawczym, w sposób chronologiczny.;

2)      zapisy są numerowane w okresie roku/miesiąca, co pozwala na ich dokładne powiązanie z dowodami księgowymi;

3)      obroty liczone są w sposób ciągły.

4)      zapisy księgowe posiadają automatycznie nadany numer pozycji, pod którą zostały wprowadzone do dziennika, a także zapisy pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu.

 

 

§ 11

Księga główna prowadzona jest według zasad:

 

1)     podwójnego zapisu,

2)     systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą.

 

§ 12

Księgi pomocnicze (konta analityczne) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzone są  w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.

 

§ 13

Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla:        

 

1)     środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych;

2)     rozrachunków z kontrahentami;

3)     rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji z całego okresu zatrudnienia;

4)     operacji zakupu

5)     kosztów

 

 

Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzalnego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego.

 

§ 14

Konta pozabilansowe pełnią funkcję informacyjno – kontrolną nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Ujmowane są na nich:

- wydatki strukturalne;

- wzajemne wyłączenia między jednostkami;

- plan finansowy wydatków budżetowych;

- zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego i lat przyszłych.

 

 

§ 15

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana.

 

§ 16

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy Vulcan –Księgowość – Optivum. Informacja o zakupionych licencjach i numerach programów określona jest w załączniku nr 5.

Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.  Program  ten zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości jednostek prowadzących, tzw. pełną księgowość z uwzględnieniem specyfiki jednostek, umożliwiając między innymi:

1)     prowadzenie kartoteki dowodów księgowych z możliwością jej przeglądania,

2)     przeglądanie i drukowanie obrotów na wybranym z planu kont koncie analitycznym lub syntetycznym w podanym okresie czasu,

3)     przeglądanie i drukowanie stanów kont w zadanym okresie – w ujęciu analitycznym lub syntetycznym,

4)     prowadzenie kartoteki planów finansowych z możliwością sporządzania wykazów zawierających stopień wykonania planu w dowolnym okresie czasu,

5)     wykonanie analizy rozrachunkowej kont.

 

a  także dokonanie wydruku:

a)      zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej – na koniec każdego miesiąca,

b)      zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych niezbędnych do sporządzenia obowiązujących jednostkę sprawozdań budżetowych  – na koniec każdego miesiąca,

c)      zestawienia sald ksiąg pomocniczych inwentaryzowanej grupy składników aktywów – na dzień ich inwentaryzacji,

d)      wszystkie księgi rachunkowe, prowadzone z użyciem komputera archiwizuje się po zaksięgowaniu na koniec roku kalendarzowego.

 

§ 17

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. Zawiera ono:

1)      symbole i nazwy kont;

2)      salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego;

3)      sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawo­zdaw­czy i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawo­zdawczego.

         2. Obroty „Zestawienia ...” są zgodne z obrotami zestawienia dzienników częściowych.

 

§ 18

Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest:

1)     dla wszystkich ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego,

2)     dla składników objętych inwentaryzacją na dzień inwentaryzacji.

 

§ 19

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło do dnia 07 następnego miesiąca do sprawozdań miesięcznych do 20 następnego miesiąca dotyczy sprawozdania rocznego. Uproszczenie to stosuje się na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

 

§ 20

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej zgodne ze stanem faktycznym zwane dalej dowodami źródłowymi, tj. zewnętrzne obce-otrzymane od kontrahentów, zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom, wewnętrzne dotyczące operacji wewnątrz jednostki,

 

§ 21

Podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe, tj.:

1)     Zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione;

2)     Korygujące poprzednie zapisy lub storna;

3)     Zastępcze wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego- dowody proforma;

4)     Dowody rozliczeniowe PK ujmujące już dokonane zapisy w/g nowych kryteriów klasyfikacyjnych  np. wystornowania błędnego zapisu, przeniesienia rozliczonych kosztów, otwarcia ksiąg itp.

 

§ 22

Udokumentowanie operacji gospodarczej w przypadku braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych może dotyczyć :

- opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego,

- pokwitowanie za listy polecone.

Dowód zastępczy sporządza osoba dokonująca zakupu lub przelewu sporządzając PK.

 

§ 23

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe spełniające wymogi określone w art. 21 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. opis dowodów księgowych znajduje się w instrukcji  obiegu dokumentów.

 

 

§ 24

Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany.

 

§ 25

Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się:

1)     przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz postawieniem parafki i umieszczenie daty. Poprawki takie muszą być dokonane jednocześnie we wszystkich księgach rachunkowych i nie mogą nastąpić po zamknięciu miesiąca lub roku obrotowego .

2)     przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi.

 

W razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca lub prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, dozwolone są tylko korekty dokonane w sposób określony w § 25 ust. 2.

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe

 

§ 26

1. Uwzględniając zakres i specyfikę działalności jednostki oraz zasadę istotności, przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne:

1) Rzeczowe składniki majątkowe, pomoce naukowe, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,- zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów i prowadzi się do nich ewidencję ilościową.

Księgi inwentarzowe prowadzone są techniką ręczną do czasu wprowadzenia całości wyposażenia szkoły do programu komputerowego „Inwentarz Optivum”.

 

2) Kontrolę i ewidencję ilościową i ilościowo-wartościową tych przedmiotów prowadzi poza księgową referent ds. kancelaryjnych w księgach inwentarzowych, w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu. Nadawany numer w ewidencji analitycznej składa sie z oznakowania:

- dla środków trwałych – z uwzględnieniem: grupy, podgrupy, rodzaju i kolejnej pozycji,  np. 4/49/491/1

- dla pozostałych środków – z uwzględnieniem: działu, konta, nazwy i kolejnej pozycji, np.: X/1/1.

Skorowidz do księgi inwentarzowej stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji.

 

Ujawnione w toku okresowych przeglądów lub inwentaryzacji (jeżeli stan ich zużycia jest bardzo znaczny ale nadają się jeszcze do dalszego użytkowania np. regały, sprzęt elektroniczny itp.) i inne pozostałe środki trwałe wg. protokołu odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wysokości początkowej jako zużycie materiałów

2. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno – gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu . Materiał i wyposażenie  stanowiący drobny sprzęt nie podlegają ewidencji ani ilościowej ani wartościowej. Są to w szczególności ;

 Ubranie robocze

Sprzęt gospodarczy (wiadra, miski, miotły, ścierki itp.)

Sprzęt typu kuchennego (obrusy, filiżanki, szklanki itp.)

Sprzęt biurowy (dziurkacze, zszywacze, nożyczki itp.)

Do grupy pozostałych środków trwałych poniżej 500,00 zł, do których prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową:

I.              Sprzęt audio-wizualny (kamery, aparaty fotograficzne, kamery, radiomagnetofony, DVD, videa, telewizory, nagłośnienie)

II.             Pomoce dydaktyczne (tablice szkolne, tablice interaktywne, rzutniki, projektory multimedialne, mikroskopy, fantomy, komplety matematyczne, ekrany do projektora)

III.            Meble

IV.           Sprzęt biurowy (komputery, monitory, laptopy, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki poniżej 3 500,00)

V.            Sprzęt dekoracyjny (dywany – z wyj. edukacyjnych, tablice ogłoszeniowe i korkowe)

VI.           Sprzęt gospodarczo-przemysłowy (odkurzacze, lodówki, pralki, wiertarki, kosiarki,  szlifierki, młoty udarowe, bojlery)

1.   Ewidencję i rozliczenie kosztów budżetowych jak również kosztów finansowanych z dochodów własnych prowadzi się  na kontach zespołu 4 ,,Koszty według rodzajów - wg podziałek klasyfikacji budżetowej”.

2.   Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wpisuje się w koszty zespołu 4.

3.   Konto 141 – „Środki pieniężne w drodze” jest wykorzystywane w każdym przypadku ruchu środków między rachunkiem bankowym.

4.   Nie tworzy się rezerw na niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp., gdyż nie wywiera to istotnie znaczącego wpływu  na rzetelność obrazu oraz sytuację majątkową i finansową jednostki (art. 4 ust 2 ustawy).

5.   Refundacja kosztów prowizji pobranych przez bank z konta ZFŚS jest refundowana z konta podstawowego na koniec roku .

6.   Podstawą księgowania prowizji bankowej jest wyciąg bankowy .


Załącznik

do Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

SKOROWIDZ DO KSIĘGI INWENTARZOWEJ

 

Dział

Konto

Nazwa

Uwagi

I - BIURKA

1

Biurko

 

2

Blaty

 

3

Inne biurka

 

II - STOŁY

1

Stoliki uczniowskie

 

2

Stoliki do komputera

 

3

Inne stoły

w tym łączniki, stoły okrągłe

III - SZAFY

1

Szafy, kontenery

w tym szafy biurowe  i meble szkolne

2

Szafy i regały biblioteczne

 

3

Szafy i szafki kuchenne

 

4

Szafki wiszące

 

5

Szafki metalowe, sejfy

 

6

Szafki szatniowe

 

7

Półki

 

8

Inne szafy

 

IV - WIESZADŁA

1

Wieszaki stojące

 

2

Wieszaki wiszące

 

3

Stojaki na mapy

 

4

Inne wieszadła

 

V – KRZESŁA I FOTELE

1

Krzesła uczniowskie

 

2

Krzesła zwykłe

z drewnianym siedziskiem

3

Krzesła miękkie

 

4

Ławeczki

 

5

Inne krzesła i fotele

w tym pufy

VI - ŁÓŻKA

1

Wersalki

 

2

Inne łóżka

 

VII – URZĄDZENIA KONSERWATORSKIE

1

Młoty udarowe

 

2

Wiertarki

 

3

Szlifierki

 

4

Piły

 

5

Fleksy

 

6

Spawarki

 

7

Kosiarki

 

8

Lutownice

 

9

Klucze

 

10

Śrubokręty

 

11

Inne narzędzia

 

VIII - DYWANY

1

Dywany

 

2

Wycieraczki

 

3

Rolety

 

4

Inne dywany

 

IX – INSYGNIA PAŃSTWOWE

1

Godła

 

2

Sztandary

 

3

Inne insygnia

 

X – URZĄDZENIA

1

Telewizory

 

2

Video, dvd

 

3

Radiomagnetofony

 

4

Projektory

 

5

Rzutniki

 

6

Tablice multimedialne

 

7

Laptopy

 

8

Monitory

 

9

Komputery

 

10

Klawiatury

 

11

Myszki

 

12

Nagłośnienie, głośniki, mikrofony

 

13

Słuchawki

 

14

Drukarki, urządzenia wielofunkcyjne

 

15

Skanery

 

16

Kserokopiarki

 

17

Aparaty fotograficzne

 

18

Kamery

 

19

Dyktafony

 

20

Aparaty telefoniczne

 

21

Ładowarki

 

22

Niszczarki

 

23

Odkurzacze

 

24

Wentylatory

 

25

Pralki

 

26

Zegary

 

27

Bojlery

 

28

Suszarki

 

29

Podgrzewacze do wody

 

30

Czajniki elektryczne

 

31

Ekspresy do kawy

 

32

Inne urządzenia

 

XI – SPRZĘT P.POŻ.

1

Gaśnice

 

2

Inny sprzęt p.poż.

 

XII – POMOCE DYDAKTYCZNE

1

Obrazy

 

2

Mapy

 

3

Plansze

 

4

Suwaki matematyczne

 

5

Suwaki polonistyczne

 

6

Liczmany

 

7

Komplety matematyczne

 

8

Liczydła

 

9

Mikroskopy

 

10

Kamery mikroskopowe

 

11

Fantomy

 

12

Modele demonstracyjne

 

13

Preparaty

 

14

Suszarki na prace plastyczne

 

15

Linijki wzrostu

 

16

Ekrany białe

 

17

Tablice szkolne

 

18

Tablice korkowe

 

19

Tablice sportowe

 

20

Piłki

 

21

Materace gimnastyczne

 

22

Skrzynie, kozły, równoważnie

 

23

Drabinki

 

24

Ławki gimnastyczne

 

25

Sprzęt gimnastyczny

 

26

Sprzęt do siatkówki

 

27

Sprzęt do koszykówki

 

28

Sprzęt do piłki nożnej

 

29

Sprzęt do piłki ręcznej

 

30

Inne sprzęty sportowe

 

31

Pianino

 

32

Inne instrumenty muzyczne

 

33

Termometry

 

34

Inne pomoce dydaktyczne kl.IV-VI

 

35

Inne pomoce dydaktyczne kl.I-III

 

XIII – PRZEDMIOTY RÓŻNE

1

Lustra

 

2

Umywalki

 

3

Kosze na śmieci

 

4

Pojemniki na papier

 

5

Pojemniki na ręczniki

 

6

Dozowniki na mydło

 

7

Drabiny

 

8

Tablice do ogłoszeń

 

9

Gabloty

 

10

Przedłużacze

 

11

Akwarium

 

12

Sprzęt biurowy

 

13

Gilotyny do papieru

 

14

Bindownice

 

15

Inne przedmioty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 do zarządzenia Dyrektora nr   2/2015 z dnia 28 sierpnia 2015

w sprawie przepisów wewnętrznych

regulujących gospodarkę finansową

 

 

 

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

 

 

 

Stosowane w szkole  zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z :

 

  1. Art. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości  tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z  późn. zm.

 

  1. Art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U . z 2013 r.                          

           poz. 885 z późn. zm.)

  1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010  r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 289 )

 

  1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szcze­gółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U.  z 2010 r. Nr 57, poz. 366).

 

 

§1

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

1.   Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych nie rzadziej niż na dzień bilansowy,  według niżej przedstawionych zasad:

 

2.   Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub  otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

 

3.   Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo­-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

 

4.    Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji:      

1)      w cenie nabycia,

2)      w wartości rynkowej na dzień nabycia w przypadku darowizny,

3)      w wartości określonej w dokumencie nieodpłatnego przekazania.

 

5.   Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

 

6.   Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych,( do 3 500,00 )a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami:

1)   traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, konto 020 umarzane są w całości w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

2)   ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” powinna umożliwić poprawne obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych

 

 

7.   Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

1)      środki trwałe,

2)      pozostałe środki trwałe,

3)      środki trwałe w budowie (inwestycje)

4)      zbiory biblioteczne i książki

 

8. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się :

1)      w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,

2)      w przypadku wytworzenia we własnym zakresie -  według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

3)      w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,

4)      w przypadku spadku lub darowizny -  według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

5)      w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego -  w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

6)      w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

.

 

9.  Do środków trwałych zalicza się: nieruchomości: grunty, lokale, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu. Do środków trwałych włącza się również ulepszenia w obcych środkach trwałe, inwentarz żywy.

 

10.  Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na :

1)      podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,

2)      pozostałe środki trwałe na koncie 013 „ Pozostałe środki trwałe”.

 

 

11.  Podstawowe środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania

 

12. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „ Amortyzacja” na koniec roku.

 

 

13. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

 

 

14. Na potrzeby wyceny bilansowej wartości gruntów nie podlegają aktualizacji.

 

 

15. Pozostałe środki trwałe , które finansuje się ze środków na bieżące wydatki   z wyjątkiem pierwszego wyposażenia obiektu, które tak, jak obiekt finansowane są ze środków na inwestycje obejmują :

4)      meble, dywany,

5)      inne bez względu na ich wartość jednostkową ale z uwagi na okres użytkowania dłuższy niż jeden rok są zakupywane ze środków obrotowych

 

 

16.Pozostałe środki trwałe:

1)   ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe ” i umarza się je w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”,

2)   na podstawie decyzji Dyrektora do kwoty 500 zł ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty zakupu;

3)   powyżej 500 zł, a nie przekraczającej 3500 zł, odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów zachowując ewidencję ilościowo-wartościową.

 

 

 

17.    Zbiory biblioteczne to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści a zwłaszcza dokumenty graficzne, dźwiękowe, wizualne audiowizualne oraz elektroniczne (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, tj.  Dz. U. z 2012, poz. 642 z późn. zm.) Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. nr 205 poz. 1283).Zbiory biblioteczne wycenia się w cenie nabycia/zakupu oraz umarza w całości w miesiącu w którym przyjmowane są do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072  „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „ Koszty według rodzajów”. Materiały administracyjne służące pracownikom szkoły  (normy,  wydawnictwa urzędowe, instrukcje itp.) nie zaliczają się do zbiorów bibliotecznych.

 

18.    Należności długoterminowe, których termin płatności przypada w okresie powyżej roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty a więc łącznie z należnymi odsetkami (Ustawa o rachunkowości art. 35b ust. 1).

 

19.     Należności krótkoterminowe to należności o terminie zapadalności poniżej roku od dnia bilansowego

 

20.    Środki pieniężne  na rachunkach bankowych wyceniane się według wartości nominalnej.

 

21.    Zobowiązania finansowe z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów 

 

22.    Zobowiązania bilansowe wyceniane są według wymagalnej kwoty zapłaty. W przypadku zobowiązań bilansowych stanowiących zobowiązania finansowe ewidencjonuje się je w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w  wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

 

23.    Rozliczenia międzyokresowe bierne to przewidywane koszty, które zostaną poniesione w przyszłych okresach. W szkole  rozliczenia okresowe bierne nie występują.

 

24.    Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i innych    postanowień, która spowoduje wykonanie:

1)     wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki danego roku oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w danym roku,

2)     wydatków budżetowych oraz niewygasających wydatków budżetowych następnych lat,

 

 

 

 

§ 2

Ustalenie wyniku finansowego

 

1. W Szkole Podstawowej nr 1 sporządzą się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych  (dzień bilansowy), tj. na dzień 31 grudnia  sprawozdanie finansowe.

 

2.  Sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych.

Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się: 

  Przychody netto ze sprzedaży w tym przychody z tytułu dochodów budżetowych;

  Koszty działalności operacyjnej;

  Pozostałe przychody operacyjne.

 

3. Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do zarządzenia Dyrektora nr 2/2015

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przepisów wewnętrznych

regulujących gospodarkę finansową

 

 

 

 

                                                                                 

                                               ZAKŁADOWY  PLAN  KONT

 

 

                                                        I. Ustalenia ogólne

 

1.     Księgi rachunkowe są prowadzone i przechowywane w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu

 

2.      Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy użyciu komputera.

 

3.      Księgi rachunkowe prowadzone są za pośrednictwem programu księgowego firmy Vulcan - Księgowość - Optivum.

Z użyciem w/w programu drukuje się:

a.           zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej – na koniec każdego miesiąca,

b.      zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych niezbędnych do sporządzenia obowiązujących jednostkę sprawozdań budżetowych  – na koniec każdego miesiąca,

c.      zestawienia sald ksiąg pomocniczych inwentaryzowanej grupy składników aktywów – na dzień ich inwentaryzacji,

d.      wszystkie księgi rachunkowe, prowadzone z użyciem komputera przenosi się na CD-ROM po zaksięgowaniu każdego miesiąca oraz na koniec roku kalendarzowego.

 

4.      W szkole wszystkie dowody księguje się w dzienniku głównym. Dziennik główny zawiera: numer dokumentu, opis dekretu, datę dokumentu, obroty dokumentu, klasyfikację budżetową, nazwę placówki, numer konta, kwotę debet i kredyt, sumę obrotów „z” i „do” przeniesienia, na stronie i w okresie.

 

5.      Dokumenty księgowe jednostki dotyczące roku kalendarzowego, przechowuje się w segregatorach   – z numeracją od 1 wzwyż w skali całego roku.

Numeracja dokumentów wymuszona jest automatycznie przez system komputerowy, łamana przez rok.

 

                                          II. Ustalenia szczegółowe

 

1.     W jednostce stosuje się konta księgi głównej według poniższego wykazu:

 

Konto

Wyszczególnienie

 

 

 

011

013

014

020

071

072

 

080

1. Konta bilansowe

 

Zespół 0 – Majątek trwały

Środki trwałe

Pozostałe środki trwałe

Zbiory biblioteczne

Wartości niematerialne i prawne

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych

 i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

 środki trwałe w budowie( inwestycje)

 

 

130

135

141

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki  bankowe

 

Rachunek bieżący jednostki

Rachunek  środków funduszy specjalnego przeznaczenia

Środki pieniężne w drodze

 

201

221

222

223

225

229

231

234

240

245

290

Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Należności z tytułu dochodów budżetowych

Rozliczenie dochodów budżetowych

Rozliczenie wydatków budżetowych

Rozrachunki z budżetami

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Pozostałe rozrachunki

Wpływy do wyjaśnienia

Odpisy aktualizujące należności

 

 

 

 

400

401

402

403

404

405

409

490

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty rodzajowe

Rozliczenie kosztów

 

 

 

 

720

750

751

760

761

770

771

Zespół 7 – Przychody ,dochody i koszty

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Przychody finansowe

Koszty finansowe

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

 

 

800

851

     860

 

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

Fundusz jednostki

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wynik finansowy

 

 

975

976

980

998

999

2. Konta pozabilansowe

 

Wydatki strukturalne

Wzajemne rozliczenia między jednostkami

Plan finansowy wydatków budżetowych

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

 

2.     Zasady klasyfikacji zdarzeń

 

Poszczególne operacje gospodarcze klasyfikuje się stosownie do ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy szkoły. W przypadku operacji zakupu wprowadza się obowiązek opisywania dokumentów odzwierciedlających daną operację gospodarczą  przez osobę merytorycznie odpowiedzialną za jej dokonanie. Stosowany opis powinien zawierać informacje niezbędne dla prawidłowej dekretacji dokumentu. Poszczególne konta ujęte w wykazie funkcjonują zgodnie z opisem zaprezentowanym poniżej.

 

 

 

 

 

KONTA  BILANSOWE

 

ZESPÓŁ   0 -  „MAJĄTEK   TRWAŁY”

W szkole na kontach zespołu 0 ewidencjonuje się rzeczowy majątek trwały, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie ( inwestycje) zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem postanowień szczególnych wynikających z dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

Na kontach tego zespołu ujmuje się umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

 

KONTO  011 „ŚRODKI TRWAŁE”

 

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych w wyniku:

·         zakupu gotowych środków trwałych ( w cenie nabycia),

·         zakończonej inwestycji rozliczanej  we własnym zakresie,

·         stwierdzonej nadwyżki środków trwałych,

·         otrzymania od innej jednostki na podstawie decyzji właściwego organu ( w dotychczasowej wartości początkowej):

       a )  wartość dotychczasowego umorzenia,

b)    wartość nieumorzona,

      otrzymanie środka trwałego w trwały zarząd:

       a)  wartość dotychczasowego umorzenia

       b)  wartość nieumorzona

·         zwiększenia wartości początkowej posiadanego środka trwałego o koszty ulepszenia,

·         zwiększenie wartości początkowej środków trwałych w wyniku urzędowej aktualizacji wyceny.

 

201

080

240

 

 

 

071

800

 

071

800

 

080

 

800

Zapisy na stronie Ma

 

Wycofanie środków trwałych z eksploatacji z tytułu:

·         zużycia lub zdarzenia losowego:

a)   wartość dotychczasowego umorzenia,

b)    wartość nieumorzona,

·         nieodpłatnego przekazania środków trwałych na podstawie decyzji właściwego organu :

a)   wartość dotychczasowego umorzenia,

b)    wartość nieumorzona,

·         obniżenia wartości początkowej środka trwałego na skutek urzędowej aktualizacji wyceny,

·         stwierdzonych niedoborów środków trwałych:

a)  wartość netto ( nieumorzona),

      b) dotychczasowe umorzenie.

 

 

071

800

 

 

071

800

 

800

 

240

071

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza  stan środków trwałych 

-w wartości początkowej, ewentualnie skorygowanej w wyniku zarządzonej aktualizacji wyceny lub nakładów na ulepszenie,

-umarzanych stopniowo według stawek podanych w tabeli amortyzacji do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

-oraz grunty w wartości początkowej,

Wartość środka trwałego liczona jest z VAT.

 

          

 

 

 

KONTO  013   POZOSTAŁE  ŚRODKI   TRWAŁE

 

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

?  Przyjęcie pozostałych środków trwałych :

   -   bezpośrednio z zakupu,

? Otrzymanie nieodpłatnie używanych środków:

   -  od innych jednostek samorządowych na podstawie decyzji

       właściwego organu w dotychczasowej wartości

       ewidencyjnej,

   -  darowizny od innych jednostek i osób (nowa wycena w  

      wartości godziwej tj. rynkowej z dnia nabycia z 

      uwzględnieniem stopnia zużycia, jednak nie wyższa od 

      określonej w umowie z darczyńcą

? Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne.

 

201

 

 

 

072

 

 

760

 

240

Zapisy na stronie Ma

 

? Rozchód pozostałych środków trwałych na skutek:

   -  zużycia, na podstawie protokołu likwidacji,

   -  niedoborów i szkód,

   -  nieodpłatnego przekazania,

   -  wyłączenia ich z ewidencji ilościowo- wartościowej.

 

072

240

072

072

Konto 013 może wykazywać saldo Wn oznaczające wartość początkową  pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu

 - podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej

 - o okresie użytkowania dłuższym niż rok,

 - umarzanych w 100% w miesiącu wydania do używania,

 - o  wartości początkowej nie wyższej od kwoty granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

 Na tym koncie ewidencjonowane są bez względu na cenę nabycia

środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie oraz meble i dywany.

Wartość pozostałych środków trwałych liczona jest z VAT.

 

 

KONTO  014   ZBIORY  BIBLIOTECZNE

 

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

Przychód zbiorów bibliotecznych:

- z zakupu,

- nieodpłatnie otrzymanych:

     a) od innych bibliotek, będących jednostkami 

         budżetowymi (w dotychczasowej wartości ewidencyjnej),

     b) darów od osób fizycznych i prawnych ( w bieżącej

         szacunkowej wartości określonej komisyjnie),

- z nadwyżek inwentaryzacyjnych.

 

201

 

072

 

760

 

240

Zapisy na stronie Ma

 

Rozchód zbiorów bibliotecznych  z tytułu:

·         likwidacji zużytych lub nieprzydatnych zbiorów,

·         nieodpłatnego przekazania, sprzedaży,

·         niedoborów lub szkód.

 

072

072

240,072

Konto  014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość  początkową zbiorów bibliotecznych znajdujących się w jednostce.

 

 

 

 

KONTO  020   WARTOŚCI  NIEMATERIALNE  I  PRAWNE

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         zakup licencji na programy komputerowe,

·         otrzymane nieodpłatnie licencje na programy komputerowe:

-          umorzone stopniowo:

a)   od innych jednostek i zakładów budżetowych na  podstawie decyzji administracyjnych

    (w dotychczasowej wartości początkowej powyżej 3500 złotych):

¦ wartość dotychczasowego umorzenia

¦ wartość nieumorzona

           b)   z tytułu darów (wg wyceny wartości rynkowej –

                godziwej) na dzień otrzymania:

      -   umarzane w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania:

a)     od jednostek i zakładów budżetowych ( w        

                 dotychczasowej wartości):

       ¦ nowe,

                  ¦ używane,

b)     od innych jednostek i osób prawnych (dary) w 

wartości rynkowej (godziwej) na dzień otrzymania,

?    przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych w związku z

      zakończeniem inwestycji.

201,240

 

 

 

 

 

 

071

800

 

800

 

 

 

760

072

 

760

 

080

Zapisy na stronie Ma

 

?   rozchód wartości niematerialnych i prawnych , gdy 

     określone prawa wygasły lub są nieprzydatne gospodarczo:

a)     podstawowych umarzanych stopniowo,

       ¦ wartość dotychczasowego umorzenia,

       ¦ wartość nieumorzona,

          b)    pozostałych umorzonych w 100 %.

 

 

 

071

800

072

Konto 020 – może wykazywać saldo Wn oznaczające stan wartości  początkowej użytkowanego w jednostce oprogramowania  komputerowego, którego wartość jednostkowa przekracza 3.500,00 zł, jak również programy o cenie zakupu poniżej 3.500,00 zł.

 

 

KONTO  071  UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI  NIEMATERIALNYCH  I  PRAWNYCH

Treść  operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         wyksięgowanie dotychczas naliczonego umorzenia wycofanych z użycia:

-          środków trwałych,

-          wartości niematerialnych i prawnych,

?    wyksięgowanie umorzenia środków trwałych w przypadku

      stwierdzenia ich niedoboru,

·         zmniejszenie umorzenia w wyniku urzędowego przeszacowania  środków trwałych.

 

 

011

020

 

240

 

800

Zapisy na stronie Ma

 

·         naliczone roczne umorzenie podstawowych  środków trwałych oraz podstawowych wartości niematerialnych
i prawnych ,

·         dotychczasowe umorzenie otrzymanych na podstawie decyzji organu od innej jednostki lub zakładu budżetowego :

-          podstawowych środków trwałych,

-          podstawowych wartości niematerialnych i prawnych,

·         zwiększenie umorzenia w wyniku urzędowego przeszacowania.

 

 

400

 

 

011

 

020

 

800

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość umorzenia środków trwałych i oprogramowania komputerowego amortyzowanych stopniowo.

 

 

KONTO 072  UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         wyksięgowanie umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w wyniku:

-          likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania,

-          ujawnionego niedoboru (lub szkody).

?    wyłączenie z ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej.

 

 

 

013, 014, 020

240

013,014,020

Zapisy na stronie Ma

 

·         umorzenie naliczone od nowych, przekazanych do używania pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,

·         umorzenie pozostałych środków trwałych, otrzymanych jako pierwsze wyposażenie, sfinansowanych ze środków na inwestycje,

·         umorzenie dotychczasowe pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, otrzymanych na podstawie decyzji administracyjnej od innej jednostki lub zakładu budżetowego,

·         umorzenie dotychczasowe zbiorów bibliotecznych, otrzymanych od innych jednostek lub zakładów budżetowych.

 

 

400

 

 

800

 

 

 

013

 

 

014

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia  wartości początkowej pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych i pomocy dydaktycznych umarzanych w pełnej wysokości w miesiącu wydania do użytkowania.

 

 

KONTO 080 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)

Treść operacji

Konto

Przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         roboty, dostawy i usługi związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji wykonane przez zewnętrznych kontrahentów,( łącznie z VAT)

·         nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w budowie,

·         zakup urządzeń wymagających montażu lub stanowiących pierwsze wyposażenie.

 

 

201

800

 

201

Zapisy na stronie Ma

 

·         przyjęcie do używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych. i prawnych uzyskanych w wyniku inwestycji,

·         rozliczenie kosztów ulepszenia własnych środków trwałych

011,013,020

 

 

011

 

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty środków trwałych w budowie (inwestycje)

 

 

 

ZESPÓŁ   1 -  „ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE”

W szkole konta zespołu 1 służą do ewidencji krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych.

Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych.

 

 

KONTO  130   RACHUNEK  BIEŻĄCY  JEDNOSTKI

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         wpływ środków budżetowych od dysponenta wyższego stopnia na realizację wydatków objętych planem finansowym,

·         sumy zwrócone na rachunek wydatków budżetowych:

-          z innych rachunków bankowych jednostki,

-          przelewem od dłużników z tytułu zwrotu wydatków:

a)     dotyczących należności ujętych na kontach rozrachunkowych

b)    dotyczących zmniejszenia uprzednio zaksięgowanych kosztów,

·         wpływy z tytułu korekt omyłek bankowych i niewłaściwego obciążenia bankowego,

·         wpływy do wyjaśnienia z tytułu dochodów budżetowych

·         wpłaty z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych:

-          z tytułu należności przypisanych,

      -     z tytułu należności nieprzypisanych.

 

223

 

135,141

 

 

201,225,229,231

 

240

 

240

245

 

 

221

   720,750,760

Zapisy na stronie Ma

 

·         zrealizowane wydatki budżetowe w formie

-          przelewów z tytułu zapłaty zobowiązań ujętych na kontach rozrachunkowych,

 

-          przelewów z tytułu opłat księgowanych bezpośrednio w ciężar kosztów z pominięciem kont rozrachunkowych,

-          przelewów odpisów na ZFŚS,

·         omyłkowe obciążenia bankowe,

·         okresowe przelewy zrealizowanych dochodów budżetowych

·         opłaty za usługi bankowe,

·         zwrot pozostałości środków budżetowych na rachunek  bieżący budżetu samorządu terytorialnego.       

 

201,225,229,231234,240

 

            403

 

 

405

240

222

            402

223,720,750,760

Konto 130 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, które jest równe saldu sald subkont wydatków i dochodów budżetowych.

Saldo to ulega likwidacji poprzez przelanie:

-          niewykorzystanych do końca  roku środków budżetowych na rachunek budżetu – Urząd Miasta Lubań

-          pobranych, lecz nie przelanych do końca roku dochodów budżetowych na 

      rachunek budżetu – Urząd Miasta Lubań

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTO  135   RACHUNKI  ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         wpłata środków z tytułu odpisu na ZFŚS,

·         przelewy z tytułu zwrotu  pożyczek,

·         omyłkowe obciążenia bankowe.

240,851

234,240

240

Zapisy na stronie Ma

 

 

·         przelewy na pokrycie zobowiązań z tytułu dostaw i usług finansowanych z ZFŚS,

·         przekazanie zobowiązań wobec budżetu,

·         obciążenia bankowe z tytułu opłat za usługi bankowe

·         błędy w wyciągach bankowych i ich sprostowania

 

 

 

201,231,234,240

225

851

240

 

Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków na  rachunku

 

 

 

 

KONTO  141  ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

 

·         przelewy środków miedzy rachunkami bankowymi jednostki w przypadku otrzymania dowodów bankowych z innymi datami

 

 

 

 

130,135

 

 

Zapisy na stronie Ma

 

 

·         wpływy środków w drodze na rachunki bankowe .

 

130,135

Konto 141może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych w drodze.

 

 

ZESPÓŁ  2  ROZRACHUNKI  I ROSZCZENIA

 

Konta zespołu 2 służą do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków i roszczeń oraz rozliczeń środków budżetowych, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi. Z tym, że rozrachunki to należności i zobowiązania bezsporne, natomiast roszczenia to należności kwestionowane przez kontrahentów, które w przypadku skierowania ich na drogę postępowania sądowego stają się roszczeniami spornymi.       

 

KONTO 201  ROZRACHUNKI  Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         zapłata faktur z tytułu zakupu towarów i usług podlegających sfinansowaniu w ramach wydatków budżetowych objętych planem finansowym jednostki

·         naliczone należności od odbiorców z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie ,

·         faktura korygująca zmniejszająca kwotę zobowiązania wobec dostawcy ,

·         zapłata zobowiązań za dostawy i usługi.

 

 

130

 

750

 

013,014,401-9,851

130,135,

Zapisy na stronie Ma

 

·         zobowiązania wynikające z faktur na dostawy i usługi

·         wpłaty należności od odbiorców.

013,014,400,851

130,135

Konto 201 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan należności i roszczeń od  dostawców lub saldo Ma oznaczające stan zobowiązań.

 

 

KONTO 221   NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         należności przypisane stanowiące dochody budżetowe:

- za sprzedane środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

- za wynajem pomieszczeń.

- za duplikat legitymacji, świadectwa

 

 

 

760

720

Zapis na stronie Ma

 

·         wpływ należności na rachunek bieżący (subkonto dochodów),

 

130-02

Konto 221 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan należności z tytułu dochodów budżetowych lub saldo Ma będące zobowiązaniem z tytułu nadpłat.

 

 

KONTO 222   ROZLICZENIE  DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         przelew pobranych dochodów budżetowych na rachunek budżetu Urzędu

 

130-02

Zapis na stronie Ma

 

·         przeniesienie na podstawie Rb - 27 S sumy zrealizowanych dochodów budżetowych.

 

800

Konto 222  może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, a nie przelanych do budżetu samorządu terytorialnego.

 

 

KONTO 223   ROZLICZENIE WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH

 

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         przeniesienie na podstawie sprawozdania budżetowego  Rb- 28 S kwartalne zrealizowanych wydatków budżetowych,

·         zwrot dysponentowi wyższego stopnia niewykorzystanych do końca roku środków na wydatki budżetowe.

 

800

 

130

Zapisy na stronie Ma

 

·         wpływ środków budżetowych od dysponenta wyższego stopnia na pokrycie wydatków wynikających z planu finansowego jednostki.

 

 

130

Konto 223  służy do ewidencji rozliczeń wydatków budżetowych. Może wykazywać saldo Ma oznaczające stan środków budżetowych na pokrycie wydatków, ale nie wykorzystanych do końca roku.

 

 

KONTO  225  ROZRACHUNKI  Z  BUDŻETAMI

 

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         zapłata za zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób  fizycznych ze środków budżetowych ZFŚS lub sum na zlecenie,

 

 

 

130, 135

 

Zapisy na stronie Ma

 

·         zarachowanie zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

- z tytułu wynagrodzeń

-z tytułu umowy zlecenia

- z tytułu świadczeń  z ZFŚS

 

 

 

231

231

231

Konto 225  może wykazywać dwa salda: Wn oznacza stan należności, saldo Ma oznacza stan zobowiązań wobec budżetu.

 

 

KONTO  229  POZOSTAŁE ROZRACHUNKI  PUBLICZNO PRAWNE

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         przelewy składek do ZUS – na Fundusz Ubezpieczeń. Społ. i Fundusz Pracy

·         wypłata zasiłków pokrywanych przez  ZUS, które ujęto na listach wynagrodzeń.

 

130

 

231

Zapisy na stronie Ma

 

·         naliczone składki płacone przez pracodawcę na FUS i FP od wynagrodzeń,

·         składki na FUS i ubezpieczenie zdrowotne płacone przez pracownika, które są potrącane z wynagrodzeń.

 

 

405

 

231

 

Konto 229  może wykazywać dwa salda: Wn oznacza stan należności, Ma oznacza stan zobowiązań  z tytułu rozliczeń publicznoprawnych.

KONTO  231  ROZRACHUNKI   Z   TYTUŁU   WYNAGRODZEŃ

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         wypłata  wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i innych pokrywanych ze środków ZUS oraz  ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej

-          przelewem na konta pracowników,

·         potrącenia dokonane na liście płac z tytułu:

-          podatku dochodowego od osób fizycznych,

-          składek na  FUS i ubezpieczenia zdrowotne płaconych przez pracowników z własnych środków,

-          składek na dobrowolne ubezpieczenia grupowe,

-          składek i zwrotu pożyczek do pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz alimentów i innych zobowiązań pracowników,

-          nierozliczonych  należności od pracowników,

-          opłat za świadczenia działalności socjalnej 

      (nieprzypisanych).

 

 

 

 

130

225

229

 

240

 

 

 240

234

 

851

Zapisy na stronie Ma

 

·         naliczone w listach wynagrodzenia brutto obciążające :

-          koszty działalności podstawowej,

-          zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

·         naliczone zasiłki pokrywane przez ZUS

wypłacane na podstawie listy wynagrodzeń,

·         naliczenie kosztów z tytułu należnych pracownikom świadczeń rzeczowych:

-          działalności podstawowej,

-          z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

760

851

 

 

229

 

 

404

851

Konto  231  może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności od pracowników, a saldo Ma stan zobowiązań z tytułu naliczonych ,a nie wypłaconych wynagrodzeń. Do konta 231 prowadzona jest analityka: 231-001 nauczyciele, 231-002 administracja, 231-003 obsługa

 

 

 

 

KONTO   234  POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         wypłaty sum do rozliczenia (zaliczek) i spłata zobowiązań wobec pracowników

-          z rachunków bankowych,

·         należności z tytułu:

-          świadczeń odpłatnych działalności z ZFŚŚ

-          pożyczek z ZFŚS ,

-          odsetek od pożyczek z ZFŚS (wymagalne),

·         należności z tytułu niedoborów i szkód.

 

 

 

130,135

851

135

851

240

Zapisy na stronie Ma

 

·         pokryte przez pracownika z pobranej zaliczki lub z własnych środków :

-          koszty:

a)     działalności podstawowej,

b)     ZFŚS,

·         należności od pracowników potrącone na liście wynagrodzeń. 

 

 

 

401-409

851

 

231

Konto 234  może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań wobec pracowników .

 

 

 

 

KONTO  240  POZOSTAŁE  ROZRACHUNKI

 

Treść operacji

Konto

Przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

 

·         ujawnione niedobory i szkody:

-          podstawowych środków trwałych (wartość nie umorzona),

·         rozliczenie nadwyżek pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych,

·         wyksięgowanie nadwyżek pozornych,

·         niesłuszne obciążenia i korekty pomyłkowych uznań bankowych,

·         należności z tytułu odszkodowań przyznanych przez ubezpieczyciela.

 

 

 

            011

           

           760

            011

            

          130,135

 

760,860

Zapisy na stronie Ma

 

 

·         zobowiązania z tytułu potrąceń dokonanych na listach płac na rzecz jednostek innych niż budżet i ZUS,

·         ujawnione nadwyżki:

-          środków trwałych umarzanych stopniowo,

-          pozostałych środków trwałych w używaniu,

-          zbiorów bibliotecznych,

·         rozliczenie niedoborów i szkód w  wyniku:

-          uznania za straty,

-          uznania za pozostałe koszty operacyjne,

-          uznania za zmniejszające fundusz jednostki (niedobory podstawowych środków trwałych w wartości nie umorzonej),

-          obciążenia osób odpowiedzialnych, jeśli wyraziły na to zgodę,

·         niesłuszne uznania i korekty mylnych obciążeń bankowych

 

 

 

 231

 

             011

 013

 014

 

       771,860

760

 

800

 

234,240

130,135

 

 

 

Konto  240  może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma zobowiązania .

 

Konto 245 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA

Treść operacji

Zapisy na stronie Wn

·         ujmuje się  w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i zwroty              130,221

 

  Zapisy na stronie Ma

Ujmuje się w szczególności kwoty nie wyjaśnionych                               130,221

wpłat

Konto 245 może wykazywać saldo Ma , które oznacza stan nie wyjaśnionych wpłat

 

KONTO  290 ODPISY AKTUALIZUJĄCE 

 

 

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

 

Zapisy na stronie Wn

 

 

·         Ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności

 

 

Zapisy na stronie Ma

 

 

·         Ujmuje się zwiększenie odpisów aktualizujących należności

 Saldo konta 290 Ma oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. Aktualizacji należności dokonuje się według przepisów Ministra Finansów

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ   4 -  „KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIA”

W szkole konta zespołu 4 służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty.

Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego.

 

 

 

KONTO  400  AMORTYZACJA

 

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         naliczona amortyzacja

071

Zapisy na stronie Ma

 

·         przeksięgowanie salda na dzień 31 grudnia,

·         zmniejszenia z tytułu korekty uprzednio naliczonych kosztów amortyzacji.

860

 

071

Po przeksięgowaniu kosztów amortyzacji na dzień bilansowy na wynik finansowy konto 400 nie wykazuje salda.

 

 

KONTO  401    ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

 

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         koszty w wartości umorzenia, wydanych do używania pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych (umarzanych w 100 % w miesiącu oddania do używania),

·         wydane do zużycia materiały do działalności eksploatacyjnej:

-          bezpośrednio z zakupu,

·         niedobory  i szkody uznane za zwiększające koszty,

·         zużycie energii wg faktur

·         odebrane usługi:

-          do zapłacenia przelewem,

 

 

072

 

201

240

201

 

201

 

Zapisy na stronie Ma

 

·         zmniejszenie kosztów z tytułu korekty obniżającej wartość zakupu usług lub materiałów wydanych bezpośrednio do zużycia,

·         przeniesienie salda poniesionych w roku kosztów.

 

 

201

860

Konto 401  może wykazywać  w ciągu roku obrotowego saldo Wn wyrażające wysokość poniesionych kosztów, saldo to na koniec roku obrotowego przenosi się na wynik finansowy.                                                                                                             Na koncie 401 podlegają ewidencji wydatki i koszty następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia

§ 4260- zakup energii

 

 

 

KONTO  402  USŁUGI OBCE

 

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

  Odebrane usługi według faktur lub rachunków wykonawców:

-do zapłacenia przelewem

 

201

Zapisy na stronie Ma

 

·         przeksięgowanie salda na dzień 31 grudnia,

·         zmniejszenia kosztów z tytułu korekty obniżającej wartość usług w cenie zakupu na podstawie korygujących dowodów sprzedaży od wykonawców

860

 

201

. Konto 402  może wykazywać  w ciągu roku obrotowego saldo Wn wyrażające wysokość poniesionych kosztów, saldo to na koniec roku obrotowego przenosi się na wynik finansowy.                                                                                                       Na koncie 402 podlegają ewidencji wydatki i koszty –następujących  paragrafów klasyfikacji budżetowej:

 

§ 4300- zakup usług pozostałych

§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet

§ 4370-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§4270- zakup usług remontowych

 

 

KONTO  403  PODATKI I OPŁATY

 

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         Podatki i opłaty – zapłacone lub naliczone

    130, 225

Zapisy na stronie Ma

 

·         przeksięgowanie salda na dzień 31 grudnia,

·         zmniejszenia naliczonych uprzednio podatków i opłat

860,225,

. Konto 403  może wykazywać  w ciągu roku obrotowego saldo Wn wyrażające wysokość poniesionych kosztów, saldo to na koniec roku obrotowego przenosi się na wynik finansowy.

 Na koncie 403 podlegają ewidencji wydatki i koszty- następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej

§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

 

KONTO  404  WYNAGRODZENIA

 

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         naliczone wynagrodzenia łącznie z wartością przysługujących świadczeń w naturze zaliczanych do wynagrodzeń

 

231

Zapisy na stronie Ma

 

·         zmniejszenia z tytułu korekty błędu w naliczeniu wynagrodzeń

·         przeksięgowanie salda na dzień 31 grudnia,

231

 

860

. Konto 404  może wykazywać  w ciągu roku obrotowego saldo Wn wyrażające wysokość poniesionych kosztów, saldo to na koniec roku obrotowego przenosi się na wynik finansowy.                                                                                                            Na koncie 404 podlegają ewidencji wydatki i koszty- następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§4010- wynagrodzenia osobowe pracowników

§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne

§4170- wynagrodzenia bezosobowe

 

 

KONTO  405  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNEŚWIADCZENIA

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         naliczone składki na:

- ubezpieczenie społeczne( płacone przez jednostkę )

 - fundusz Pracy

·         wartość przelanych lub naliczonych odpisów na ZFŚS

·         opłaty za udział w szkoleniach, konferencjach

           229

 

 

130, 240

201,240,234

Zapisy na stronie Ma

 

·         przeksięgowanie salda na dzień 31 grudnia,

·         zmniejszenie kosztów uprzednio ujętych np. z  tytułu błędów w obliczeniach lub z tytułu zaliczenia ich do działalności finansowej z funduszy celowych

860

 

       240,851

. Konto 405  może wykazywać  w ciągu roku obrotowego saldo Wn wyrażające wysokość poniesionych kosztów, saldo to na koniec roku obrotowego przenosi się na wynik finansowy.                                                                                                                        Na koncie 405 podlegają ewidencji wydatki i koszty- następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§4110- składki na ubezpieczenia społeczne

§4120- składki na Fundusz Pracy

§4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4280- zakup usług zdrowotnych

§ 4300-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

 

 

KONTO  409  POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

 

Treść operacji

Konto

przeciwstawne

Zapisy na stronie Wn

 

·         zwroty kosztów podróży za używanie samochodów

- wypłacone,

 - naliczone zobowiązania

 

·         koszty podróży służbowych:

- zapłacone,

- naliczone zobowiązania

 

·         opłaty za ubezpieczenia majątkowe i osobowe,

·         koszty reprezentacji i reklamy,

·         odprawy z tytułu wypadków przy pracy:

- wypłacone,

- naliczone

·         ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej.

          

           130

234

 

 

130

234

 

130,240.

130,201

 

130,

231,234,240

 

130,231,234

 

Zapisy na stronie Ma

 

·         przeksięgowanie salda na dzień 31 grudnia,

·         zmniejszenie kosztów uprzednio ujętych

860

odpowiednie konta zespołu 1 i 2

 Konto 409  może wykazywać  w ciągu roku obrotowego saldo Wn wyrażające wysokość poniesionych kosztów, saldo to na koniec roku obrotowego przenosi się na wynik finansowy.                                                                                                    Na koncie 409 podlegają ewidencji wydatki i koszty – następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§4410- podróże służbowe krajowe

§4430- różne opłaty i składki ( ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe)

§3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odprawy pośmiertne)

 

 

ZESPÓŁ   7 -  „PRZYCHODY, DOCHODY I KOSZTY”

W szkole konta zespołu 7 służą do ewidencji  pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych oraz przychodów z tytułu dochodów budżetowych.

Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego.

 

 

KONTO  720  PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

 

Treść operacji<