Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 3 /2015 z dnia 01 września 2015r. w sprawie: Procedury uzyskania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

 

Zarządzenie   nr     3 /2015

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia 01 września 2015r.

 

w sprawie: Procedury uzyskania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach podstawowych (Dz. U. z 2015 poz. 843, z późn. zm.).

 

 

 

Zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjąć do stosowania Procedurę uzyskania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu.

 

 

 

 

§ 2

 

Tekst procedury stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                                     

                                                                       § 3

 

Traci moc Zarządzenie nr 8/2013  z dnia 27 sierpnia 2013r.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.

                                                                           

                                                                                              

                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                   Szkoły Podstawowej nr 1

                                                                                                                               w Lubaniu

                                                                                                                        mgr Beata Myśliwiec
 

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr  3  /2015

z  dnia 1 września  2015r.

 

Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

 

 

 Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach podstawowych (Dz. U. z 2015 poz. 843, z późn. zm.).

 

§ 5 ust. 1 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez  ucznia w tych ćwiczeń wydanej przez lekarza,  na czas określony w tej opinii”.

 

§ 5 ust. 2 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego , zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

Procedura postępowania:

 

1.      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza.

2.      W wyjątkowych sytuacjach rodzice (opiekunowie prawni) mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego poprzez dokonanie pisemnego umotywowania zwolnienia. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekroczyć dwóch tygodni w semestrze.

3.      Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

4.      Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego  na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

5.      Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nieobejmujące całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ich przez ucznia .

6.      Zwolnienie może dotyczyć pierwszego, drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

7.      O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ich przez ucznia  występują rodzice (opiekunowie prawni). W sekretariacie składają podanie do dyrektora szkoły, do którego załączają zaświadczenie lekarskie (wzór  podania stanowi załącznik nr 1 lub 2 do procedury).

8.      Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a.      w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 10 września danego roku szkolnego,

b.      w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do końca pierwszego tygodnia II semestru.

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice (opiekunowi prawni) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

9.      Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

10. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

11. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.

12. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

13. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

14. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

15. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacji wpisuje się „zwolniony”.

16. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.

17. W szczególnych przypadkach, gdy zajęcia wychowania fizycznego są lekcją pierwsza lub ostatnią, uczeń po dostarczeniu oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) o wzięciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka, może być zwolniony z tych zajęć,  a jego nieobecność odnotowuje się w dzienniku, jako nieobecność usprawiedliwioną (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do procedury).

18. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

19. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2015r.

 

Procedurę wprowadzono na mocy Zarządzenia Dyrektora z dniem 1 września 2015r.


 

                                                                                              załącznik nr 1

do Procedury uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

 

Nazwisko …………………………………

Imię ………………………………………

Adres zam. ………………………………                                 Dyrektor

……………………………………………                                   Szkoły Podstawowej nr 1

Telefon: …………………………………                                   w Lubaniu

                     /dane rodzica(opiekuna prawnego)/

 

 

 

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ Z  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

Proszę o zwolnienie mojego dziecka ……………………………………………….. uczennicy/ucznia* klasy ……….. z zajęć wychowania fizycznego w okresie**:


            od dnia ………………….. do dnia …………………..

            na okres I semestru roku szkolnego ………………….

            na okres II semestru roku szkolnego ………………….

            na okres roku szkolnego ………………….

 

z powodu ………………………………………………………………………………………

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.

 

                                                                                  ………………………………………

                                                                                      /czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna/

           

Decyzja Dyrektora Szkoły: zwalniam / nie zwalniam* ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

 

 

………………………………………

                                                                                                  /podpis Dyrektora Szkoły /

 

Do wiadomości:

Wychowawca klasy ……………………………………………………...

/podpis/                                    

                                                                                                 

Nauczyciel wychowania fizycznego …………………………………….

                                                                                  /podpis/

 

 


* niepotrzebne skreślić

** proszę wypełnić właściwą opcję


 

                                                                                              załącznik nr 2

do Procedury uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

 

Nazwisko …………………………………

Imię ………………………………………

Adres zam. ………………………………                                 Dyrektor

……………………………………………                                   Szkoły Podstawowej nr 1

Telefon: …………………………………                                   w Lubaniu

                     /dane rodzica(opiekuna prawnego)/

 

 

PODANIE O ZWOLNIENIE UCZNIA Z WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

 

 

Proszę o zwolnienie mojego dziecka ……………………………………………….. uczennicy/ucznia* klasy ……….. z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego w okresie**:

 


            od dnia ………………….. do dnia …………………..

            na okres I semestru roku szkolnego ………………….

            na okres II semestru roku szkolnego ………………….

            na okres roku szkolnego ………………….

 

z powodu ………………………………………………………………………………………

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.

 

                                                                                  ………………………………………

                                                                                      /czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna/

           

Decyzja Dyrektora Szkoły: zwalniam / nie zwalniam* ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

 

 

………………………………………

                                                                                                  /podpis Dyrektora Szkoły /

 

Do wiadomości:

Wychowawca klasy ……………………………………………………...

/podpis/                                    

                                                                                                 

Nauczyciel wychowania fizycznego …………………………………….

                                                                                  /podpis/

 

 


* niepotrzebne skreślić

** proszę wypełnić właściwą opcję

 

 

                                                                                              załącznik nr 3

do Procedury uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

 

Nazwisko …………………………………

Imię ………………………………………

Adres zam. ………………………………                                 Dyrektor

……………………………………………                                   Szkoły Podstawowej nr 1

Telefon: …………………………………                                   w Lubaniu

                     /dane rodzica(opiekuna prawnego)/

 

 

 

 

PROŚBA

 

 

W związku ze zwolnieniem córki/syna* ………………………………………………

w okresie od …………………………… do …………………………… z zajęć wychowania fizycznego zwracam się z prośbą o zwolnienie córki/syna* z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej lub ostatniej lekcji.

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo córki/syna* w tym czasie poza terenem szkoły.

 

 

 

                                                                                  ………………………………………

                                                                                      /czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna/

 

 

 

           

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*

 

………………………………………

                                                                                                  /podpis Dyrektora Szkoły /

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki

Zarządzenie nr 3 (420.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2016-01-05 16:31:50
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2016-01-05 16:40:59
Ostatnia zmiana:2016-01-05 17:29:26
Ilość wyświetleń:991
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij