Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących

Zarządzenie Nr   3 /2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia 14 marca  2016 r.

 

w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych.

 

 

Na podstawie art. 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.Nr 148, poz. 973) – zarządzam co następuje:

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Pracodawca zobowiązuje się do:

 

 1. Informowania pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa na stanowiskach z użyciem monitorów ekranowych;
 2. Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze monitorów ekranowych;
 3. Zapewnienia pracownikom stosowania łączenia przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub zapewnienia pracownikom stosowania co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego;
 4. Zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktycznej opieki zdrowotnej.

 

 

§ 2

Osoby uprawnione

 

1.    Pracodawca zapewnia pracownikom okulary korygujące wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy lub lekarza okulistę z zakładu medycyny pracy, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, czyli badań okresowych lub kontrolnych, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 

2.    Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy, co najmniej przez połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy.

 

§ 3

Zasady refundacji

 

 1. Pracodawca ustala  maksymalną kwotę dopłaty do  zakupu okularów korygujących wzrok  lub samych szkieł bez opraw,  w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście  pięćdziesiąt zł ).

 

 1. Jeżeli kwota na fakturze/rachunku jest niższa od ustalonej w ust. 1 pracownikowi zwraca się całość kwoty wymienionej w fakturze.

 

 1. Podstawą zwrotu kosztu zakupu okularów są:

1)    wniosek pracownika o zwrot kosztów zakupu okularów – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2)    zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza okulistę w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej;

3)    oryginalny rachunek lub faktura wystawione na Pracodawcę dokumentujące zakup okularów korygujących wzrok

 

 1. Refundacja ustalonej kwoty następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika na rachunek bankowy pracownika.
 2. Pracodawca nie zwraca kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w przypadku zniszczenia mechanicznego opraw lub szkieł bądź całych okularów, a także ich zagubienia.

 

 1. Kwota zwrotu za zakup okularów korygujących jest zwolniona z opodatkowania i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

§ 4

 

 1. Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje nie częściej niż raz na dwa lata.

 

 1. W przypadku, gdy w okresie, o którym mowa w ust 1 wystąpi potrzeba zmiany mocy okularów korygujących wzrok, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów zakupu nowych okularów  korygujących wzrok, o ile przedstawi zaświadczenie  lekarza okulisty potwierdzające konieczność zmiany mocy okularów przy pracy z monitorem ekranowym - wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 5

W zakresie nie uregulowanym niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 

§ 6

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu z dnia 9.01.2003 r.  w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych  w monitory ekranowe.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                      Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

         w Lubaniu

   mgr Beata Myśliwiec

Załącznik nr 1

 do Zarządzenie Nr   3 /2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia 14 marca  2016 r.

 

 

 

…………………………………………..………                                                                     …………………………………………..………

(imię i nazwisko pracownika,                                                                                                                     (miejscowość i data)

 

…………………………………………..

stanowisko, komórka organizacyjna)

 

…………………………………………..………

(oznaczenie pracodawcy)

 

Wniosek o zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok do pracy

przy obsłudze monitorów ekranowych

 

Zwracam się z prośbą o refundację kosztów poniesionych w związku z zakupem okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

W załączeniu:

1. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę stosowania okularów korekcyjnych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

2. Oryginał rachunku / faktury dokumentującego zakup okularów korygujących wzrok.

                                                                                                                            

                                                                             

                                                                                                                             …………………………………………..………

                                                                                                                                             (podpis pracownika)

 

Potwierdzenie bezpośredniego przełożonego

Potwierdzam fakt użytkowania przez wnioskodawcę w czasie pracy monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, tj. co najmniej 4 godziny dziennie.

 

                                                                                               

…………………………………………..………………………………….

potwierdzenie osoby prowadzącej sprawy kadrowe

 

                                                                                              …………………………………………..………………………………….

                                                                                              (data, pieczątka i podpis bezpośredniego przełożonego)

 

Załącznik nr 1

 do Zarządzenie Nr   3 /2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia 14 marca  2016 r.

 

 

 

 

…………………………………………..………                                                      …………………………………………..………

(imię i nazwisko pracownika,                                                                                                 (miejscowość i data)

 

………………………………………………

stanowisko, komórka organizacyjna)

 

…………………………………………..………

(oznaczenie pracodawcy)

 

 

 

Wniosek o skierowanie na wcześniejsze badanie wzroku

 

Zwracam się z prośbą o skierowanie na wcześniejsze badanie wzroku, celem wydania przez lekarza medycyny pracy lub lekarza okulistę z zakładu medycyny pracy, potwierdzenia potrzeby stosowania przeze mnie okularów korekcyjnych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Data kolejnego badania profilaktycznego jest wyznaczona na dzień ………….…………., tymczasem aktualnie zauważam znaczne pogorszenie się jakości mojego widzenia podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 

 

 

                                                                                                                             …………………………………………..………

                                                                                                                                             (podpis pracownika)

Załączniki

ZARZ_DYR_okulary_2016 (393kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2016-04-01 11:32:19
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2016-04-01 11:35:34
Ostatnia zmiana:2016-04-01 11:35:34
Ilość wyświetleń:1369

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij