Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 05 września 2016r. w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych

Zarządzenie nr 6 /2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia 05 września 2016r.

w sprawie: Zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) :

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć do stosowania Zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu.

§ 2

Tekst procedury stanowi Instrukcja zasad oraz trybu likwidacji składników

majątkowych do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

w Lubaniu

mgr Beata Myśliwiec

Załącznik

do Zarządzenia nr 6 z dnia 05.09.16.r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

INSTRUKCJA

zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

§ 1

1. Dokonanie czynności kasacyjnych (likwidacyjnych) majątku rzeczowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu, zwanym dalej Szkołą, odbywa się zgodnie z ustaleniami w niniejszej Instrukcji.

2. Czynności kasacyjne (likwidacyjne) dokonywane są przez Komisję Kasacyjną, zwaną dalej Komisją, powołaną zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

? 3 osoby (pracownicy Szkoł);

§3

Mająek rzeczowy zwany dalej sprzęem, stanowiąśodki trwał i przedmioty niskocenne podlegająe pozabilansowej ewidencji ilośiowo-wartośiowej.

§4

Szkoł analizuje na bieżąo stan mająku ruchomego, z uwzglęnieniem jego stanu technicznego oraz przydatnośi do dalszego użtkowania.

1. Dyrektor jednostki stwierdzenia – klasyfikuje sprzę - pomoce naukowe za zbęne, w toku bieżąej działlnośi jednostki albo w trakcie inwentaryzacji prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 wrześia 1994 r. o rachunkowośi (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278), skłdników rzeczowych mająku ruchomego, które:

1) nie sąwykorzystywane do realizacji zadańjednostki lub

2) nie nadająsiędo dalszego użtku ze wzglęu na zł stan techniczny lub niemożośćwspółracy ze sprzęem typowym, lub

3) posiadająwady lub uszkodzenia, zagrażjąe bezpieczeńtwu użtkowników albo najbliżzego otoczenia, lub

4) całowicie utracił wartośćużtkową lub

5) sątechnicznie przestarzał

2. Dyrektor powołje komisję do oceny przydatnośi tych skłdników do dalszego użtkowania, która przedstawia propozycje dotycząe dalszego użtkowania albo zakwalifikowania tych skłdników do kategorii mająku zużtego lub zbęnego, z przeznaczeniem do zagospodarowania w sposób okreśony w § 7. Komisja sporząza protokół(zał Nr 2 lub 3)

3. W skłd komisji powołje się co najmniej trzy osoby spośód pracowników jednostki.

4. Komisja sporząza orzeczenie z przeprowadzonej oceny skłdników rzeczowych mająku ruchomego (załąznikiem nr 1 do Instrukcji)..

5. Do protokoł, o którym mowa w §4 ust. 2, komisja załąza wykaz zużtych i zbęnych skłdników rzeczowych mająku ruchomego, z propozycjąsposobu zagospodarowania tych skłdników

§5

Przed wybraniem sposobu zagospodarowania skłdników rzeczowych mająku ruchomego kierownik jednostki ustala wartośćjednostkowąposzczególnych skłdników.

§6

1. O zakwalifikowaniu skłdnika rzeczowego mająku ruchomego do kategorii mająku zbęnego lub zużtego oraz o sposobie jego zagospodarowania decyduje kierownik jednostki.

§7

1. Zbęne lub zużte skłdniki rzeczowe mająku ruchomego (nadająe sięjeszcze do użtku) mogąbyćprzedmiotem nieodpłtnego oddania- przekazania - darowizny.

2. Przy gospodarowaniu zbęnymi skłdnikami rzeczowymi mająku ruchomego uwzglęnia się w pierwszej kolejnośi, potrzeby innych jednostek.

3. Zbęne lub zużte skłdniki rzeczowe mająku ruchomego, niezagospodarowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, mogąbyćzlikwidowane.

.

§8

1. Sprzę przeznaczony do kasacji należ złżćw jednym miejscu w budynku szkoł w warunkach umożiwiająych łtwy dostę do każego urzązenia, celem jego identyfikacji i przeliczenia.

2. Z przeprowadzonych czynnośi kasacyjnych (likwidacji) Komisja sporząza protokółzawierająy wykaz zakwalifikowanego do kasacji sprzęu.

3. Likwidacja wyeksploatowanego sprzęu elektrycznego, elektronicznego, komputerowego, RTV i AGD wiąż sięz jego przekazaniem firmie recyklingowej do profesjonalnego unieszkodliwienia.

§9

Zakres obowiąków człnków Komisji

1. Przewodnicząy Komisji jest odpowiedzialny za prawidłwe kwalifikowanie do kasacji mająku rzeczowego oraz za całkształ czynnośi dokonywanych przez Komisjęzwiąanych z kasacją

2. Pozostali człnkowie sąodpowiedzialni za czynnośi zwiąane z obsłgąadministracyjnąprzeprowadzanych kasacji, a w szczególnośi:

a) uzgodnienie stanu księowego, włśiwej nazwy - zgodnej z dokumentem, ilośi i wartośi skłdników mająkowych przeznaczonych do kasacji, kompletnośi załązników stanowiąych informacjęo fizycznej likwidacji sprzęu.

b) kompletowanie dokumentów dotycząych likwidacji tj. dokumentów za wywóz śieci, utylizacji, czy ośiadczenie o zniszczeniu.

§10

Ostatecznądecyzjęo skasowaniu sprzęu podejmuje Burmistrz Miasta Lubań

§11

Instrukcjęstosuje sięodpowiednio do kasacji materiałw zniszczonych w wyniku zdarzeńlosowych.

§12

Protokółz przeprowadzonej kasacji wraz z odpowiednimi załąznikami sporząza sięw 3 egzemplarzach: jeden dla księowośi, jeden dla referenta szkoł, jeden dla organu prowadząego.

Załązniki do Instrukcji :

1. Orzeczenie o stanie technicznym sprzęu przeznaczonego do kasacji

2. Protokółkasacyjny-likwidacyjny

3. Protokółprzekazania

Załąznik nr 1 do Instrukcji

w sprawie trybu i zasad przeprowadzania

czynnośi kasacyjnych(likwidacyjnych) mająku rzeczowego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kośiuszki w Lubaniu Lubań dnia …………………

ORZECZENIE NR …do protokoł Nr ……./20….r.

o stanie technicznym sprzęu przeznaczonego do kasacji

Stwierdza się, ż sprzę:

…………………………………………… numerze inwentarzowym…………………….

( nazwa sprzęu)

…………………………………………… numerze inwentarzowym…………………….

( nazwa sprzęu)

…………………………………………… numerze inwentarzowym…………………….

( nazwa sprzęu)

…………………………………………… numerze inwentarzowym…………………….

( nazwa sprzęu)

…………………………………………… numerze inwentarzowym…………………….

( nazwa sprzęu)

…………………………………………… numerze inwentarzowym…………………….

( nazwa sprzęu)

…………………………………………… numerze inwentarzowym…………………….

( nazwa sprzęu)

bęąy w użtkowaniu przez SzkołęPodstawowąnr 1 im. Tadeusza Kośiuszki w Lubaniu nie znajduje zastosowania/wykorzystania z uwagi na :

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………….……

Wykaz częśi użtecznych do wymontowania, celem dalszego zagospodarowania do napraw, (jeżli takowe są

…………………………………………………………………………………………………

Podpis zespoł orzekająego:

……………………………………

………………………………….

…………………………………

………………………………

( pieczęći podpis dyrektora szkoł)

Załąznik nr 2

w sprawie trybu i zasad przeprowadzania czynnośi

kasacyjnych(likwidacyjnych) mająku rzeczowego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kośiuszki w Lubaniu

……………………………

(pieczęć

PROTOKÓŁ

kasacyjny-likwidacyjny nr ……………20….

w sprawie odpisania rzeczowych skłdniku mająku

ze stanu ewidencyjnego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kośiuszki w Lubaniu.

Komisja w skłdzie:

1. Przewodnicząy ………………………………………

2. Człnek ………………………………………

3.Człnek ………………………………………

Działją na podstawie zarzązenie nr ……………Dyrektora Szkoł Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kośiuszki w Lubaniu z dnia ………………..………

Na podstawie oglęzin i opinii z orzeczenia ( załąznik nr1) uznał za zniszczone- nie nadająe siędo dalszego użtku , nastęująe przedmioty (rzeczowe skłdniki mająkowe): l.p

Nazwa przedmiotu

Ilość

Cena

Wartość

Symbol /nr ewid.

Uwagi i odpisy w ks.inwentarz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Razem :

Załączniki

Zarządzenie nr 6 (261.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2016-09-30 15:10:09
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2016-09-30 15:19:15
Ostatnia zmiana:2016-09-30 15:19:15
Ilość wyświetleń:869

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij