Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Z a r z ą d z e n i e nr 13 / 2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

1

Z a r z ą d z e n i e nr 13 / 2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Szkoły Podstawowej nr1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 4 ust. 5, art. 10, art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047), art. 40, art. 53 ust. 1, art. 68, art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego:

1) Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) Zakładowy Plan Kont, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) Zasady ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

5) Opis systemu informatycznego oraz archiwizacja dokumentów, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

6) Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu, właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych, do zapoznania się z dokumentami, o których mowa w § 1 oraz przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień. 2

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

w Lubaniu

mgr Beata Myśliwiec 3

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora nr 13./2016 . z dnia 30.12.2016

w sprawie: przepisów wewnętrznych

regulujących gospodarkę finansową

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG

RACHUNKOWYCH 4

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Księgi rachunkowe Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu (jednostka obsługiwana) prowadzone są w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań (jednostka obsługująca) mieszczące się przy ulicy Szarych Szeregów 4, 59-800 Lubań, za wyjątkiem niżej wymienionej ewidencji analitycznej, która prowadzona jest w siedzibie jednostki obsługiwanej przy ul Mickiewicza 1, 59-800 Lubań:

1) księgi inwentarzowe,

2) ewidencja dodatkowa (ilościowa) pozostałych środków trwałych,

3) ewidencja pomocy dydaktycznych,

4) ewidencja magazynowa,

5) ewidencja dodatkowa w zakresie rozrachunków z rodzicami dzieci oraz pracownikami z tytułu wnoszenia i rozliczania opłat za świadczenia jednostki.

Wymienione powyżej, w pkt 1-5 księgi inwentarzowe i ewidencje pozostają w jednostce obsługiwanej, a ich stan jest uzgadniany w terminach wyznaczonych przez głównego księgowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań.

2. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość jednostki (szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej zawiera porozumienie podpisane pomiędzy kierownikiem jednostki obsługiwanej, a Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań. Porozumienie normuje szczegółowo tryb i zasady współpracy przy wykonywaniu obsługi finansowo-księgowej oraz powierzenie obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami finansowymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych głównemu księgowemu, który prowadzi obsługę finansową jednostki obsługiwanej.

3. Przeniesienie danych z ksiąg rachunkowych z jednostki obsługiwanej, w której likwidowana jest obsługa finansowa następuje w formie zagregowanej, tj. zestawienia obrotów i sald (zgodnie ze Stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 kwietnia 2010 r.).

4. Projekty planów finansowych, plany finansowe, sprawozdania finansowe i budżetowe sporządzane są w trzech egzemplarzach, jeden dla kierownika jednostki obsługiwanej, drugi dla Urzędu Miasta Lubań, trzeci pozostaje na stanowisku głównego księgowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań.

5. Jednostka, prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających

5

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.).

6. Jednostka stosuje zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości, tj.: zasadę rzetelnego obrazu, zasadę przewagi treści nad formą, zasadę ciągłości, zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę współmierności przychodów i kosztów, zasadę ostrożności, zasadę indywidualnej wyceny i zasadę istotności, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji.

7. Zasady (polityka) rachunkowości mają na celu przedstawienie obowiązujących:

1) ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,

2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych,

4) opis systemu przetwarzania danych ( systemu informatycznego ),

5) zasad przechowywania i ochrony danych.

8. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.

9. Szczegółowe zasady dotyczące obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz postępowania z dokumentacją, nieobjęte niniejszym dokumentem w poszczególnych zakresach, określone są odrębnymi instrukcjami.

Rozdział II. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

§ 2

1. Zasady prowadzenia ewidencji finansowo- księgowej:

1) Zasada rzetelnego obrazu - wiarygodności, polega na rzetelnym i jasnym przedstawianiu sytuacji majątkowej i finansowej. Wszystkie zdarzenia ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym i budżetowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Otwarcia ksiąg rachunkowych dokonuje się na początku każdego następnego roku obrachunkowego. Podstawę otwarcia ksiąg rachunkowych stanowi zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald ksiąg pomocniczych sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zapisów bilansu otwarcia dokonuje się po sporządzeniu bilansu.

2) Zasada ciągłości formalnej i materialnej – polega na stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego opisywania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień zamknięcia strony aktywów i pasywów ujmuje się w tej samej wysokości w otwartych księgach rachunkowych na następny rok obrotowy. Ciągłość formalna wyraża się w tym, że operacje gospodarcze są jednakowo opisywane. Ciągłość materialna wyraża się tym, że stan aktywów i pasywów bilansu zamknięcia jest stanem aktywów i pasywów bilansu otwarcia.

3) Zasada dokumentacji zapisów księgowych – wyraża się tym, że podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji księgowych. Zapis księgowy zawiera:

a) datę dokonania operacji gospodarczej,

6

b) określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego oraz jego datę, jeżeli różni się od daty dokonania operacji,

c) skrót opisu operacji,

d) kwotę i datę zapisu,

e) dekretację operacji (oznaczenie kont),

f) numer pozycji pod którą został wprowadzony do dziennika,

g) dane umożliwiające identyfikację osoby odpowiedzialnej za treść zapisu.

4) Zasada podwójnego zapisu – polega na zarejestrowaniu każdej operacji wyrażonej wartościowo co najmniej na dwóch kontach po przeciwstawnych stronach tj. Wn jednego konta i równocześnie po stronie Ma konta przeciwstawnego z zachowaniem równości tych kont. Dotyczy to ewidencji bilansowej, w ewidencji pozabilansowej nie ma tego obowiązku.

5) Zasada wewnętrznej zgodności ksiąg rachunkowych wyróżnia się tym, że pomiędzy danymi wykazywanymi na koncie syntetycznym (księgi głównej), a danymi wynikającymi z zapisów na kontach analitycznych (księgi pomocnicze) zachodzi pełna zgodność rachunkowa tzn.:

a) suma obrotów po stronie Wn kont syntetycznych /bilansowych i wynikowych/ równa się sumie obrotów po stronie Ma tych kont,

b) suma sald po stronie Wn kont syntetycznych równa się sumie sald po stronie Ma tych kont,

c) suma sald po stronie Wn kont analitycznych prowadzonych do danego konta syntetycznego równa się wielkości salda po stronie Wn tego konta,

d) suma sald po stronie Ma kont analitycznych prowadzonych do danego konta syntetycznego równa się wielkości salda po stronie Ma tego konta.

Sprawdzenia zgodności ksiąg rachunkowych dokonuje się za pomocą zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych. Zestawienia te są sporządzane na koniec miesiąca nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca, za rok obrotowy, nie później niż do 30 kwietnia po dniu bilansowym.

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej zawiera:

? symbole kont,

? salda kont na począek otwarcia ksią rachunkowych, saldo na koniec okresu sprawozdawczego,

? obroty za okres sprawozdawczy, obroty narastająo od począku roku,

? suma sald na dzieńotwarcia ksią rachunkowych, suma sald na koniec okresu sprawozdawczego,

? suma obrotó za okres sprawozdawczy, suma obrotó narastająo od począku roku.

Zestawienie sald kont analitycznych -sporząza sięw formie zestawień któe wynikająz ewidencji szczegółwej analitycznej prowadzonej do poszczegónych kont syntetycznych bilansowych i wynikowych na dzieńokresu sprawozdawczego. Pozwala to na sprawdzenie zgodnośi analityki z syntetyką

6) Zasada aktualizacji aktywów i pasywów wyraż siętym, ż przeprowadza sięjąw nastęująy sposó:

7

a) śodki pienięże w banku – poprzez uzyskanie potwierdzeńz banku o stanie śodkó pieniężych i porónaniu stanu prawidłwośi wykazanych w księach rachunkowych,

b) śodki trwał pozostał w użwaniu – uzgodnienie ewidencji wartośiowej z ksią inwentarzowych z zapisami na kontach ksią rachunkowych na ostatni dzieńroku obrotowego.

Stwierdzenie ewentualnych różic wyjaśia sięi rozlicza w danym okresie sprawozdawczym.

§3

Rokiem obrotowym jest okres roku budżtowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

§4

1. Najkrószym okresem sprawozdawczym sąposzczegóne miesiąe, w któych sporząza się

1) deklaracje ZUS;

2) sprawozdania budżtowe na podstawie przepisó Rozporządzenia Ministra Finansó z dnia 12 lipca 2016 r DZ.U.poz.1015 w sprawie sprawozdawczośi budżtowej.

3) Sprawozdania na podstawie przepisó Rozporzązenia Ministra Finansó z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdańjednostek sektora finansó publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1773).

1. Za okresy miesięczne sporząza sięsprawozdania:

1) Rb – 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodó budżtowych samorząowej jednostki budżtowej,

2) Rb – 28\S - sprawozdanie z wykonania planu wydatkó budżtowych samorząowej jednostki budżtowej.

2. Za okresy kwartalne sporząza sięsprawozdania:

1) Rb - 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodó budżtowych samorząowej jednostki budżtowej,

2) Rb - 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatkó budżtowych samorząowej jednostki budżtowej,

3) Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należośi oraz wybranych aktywó finansowych,

4) Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiąańwg tytułó dłżych oraz gwarancji i poręzeń

3. Za okres roczny sporząza sięsprawozdania:

1) budżtowe obejmująe:

a) Rb - 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodó budżtowych samorząowej jednostki budżtowej,

8

b) Rb - 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatkó budżtowych samorząowej jednostki budżtowej,

c) Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należośi oraz wybranych aktywó finansowych,

d) Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiąańwg tytułó dłżych oraz gwarancji i poręzeń

e) Rb-WSa - sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansó publicznych.

2) finansowe obejmująe:

a) bilans jednostki budżtowej,

b) rachunek zyskó i strat ( wariant porónawczy),

c) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Za okres roczny sporząza sięrónieżdeklaracjęo podatku dochodowym od osó fizycznych.

§5

Księi rachunkowe i inwentarzowe jednostki prowadzone sąza pomocątechniki komputerowej.

§6

Księi rachunkowe jednostki obejmujązbiory zapisó księowych, obrotó (sum zapisó) i sald, któe tworzą

1) dziennik;

2) księa głóna;

3) księi pomocnicze;

4) zestawienia: obrotó i sald księi głónej oraz sald kont pomocniczych,

5) wykaz skłdnikó aktywó i pasywó (inwentarz).

W księach rachunkowych ujmuje sięwszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikająe z zaistniałch zdarzeńgospodarczych w oparciu o przedłżne (opisane i podpisane przez osoby merytoryczne oraz zatwierdzone przez kierownika jednostki) dostarczone do Centrum Usłg Wspónych Gminy Miejskiej Lubańdo 5. dnia nastęnego miesiąa dowody księowe, w celu dotrzymania terminó sprawozdawczych. W przypadku gdy faktury, rachunki lub inne dokumenty stanowiąe dowó księowy zostanąprzełżne do Centrum Usłg Wspónych Gminy Miejskiej Lubańpo 5. dniu miesiąa nastęująego po miesiąu, w któym je wystawiono – nie ujmuje sięich w ewidencji kosztó i zobowiąańdanego miesiąa. Dowody te ujmowane sąw księach rachunkowych w miesiąu ich dostarczenia.

Zgodnie z zasadąistotnośi powyżzy zapis nie miałznacząego wpłwu na wynik finansowy (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowośi).

§7

Księi rachunkowe jednostki są: 9

1) trwale oznaczone nazwąjednostki ( jeżli mająone postaćwydruku komputerowego lub zestawienia wyśietlanego na ekranie monitora), nazwądanego rodzaju księi rachunkowej oraz nazwąprogramu przetwarzania;

2) wyraźie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporzązenia;

3) przechowywane starannie w ustalonej kolejnośi.

§8

Wydruki komputerowe ksią rachunkowych skłdająsięz automatycznie numerowanych stron z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz sąsumowane na kolejnych stronach w sposó ciął w roku obrotowym.

§9

Księi rachunkowe drukuje sięnie późiej niżna koniec roku obrotowego. Za rónoważe z wydrukiem uznaje sięprzeniesienie treśi ksią rachunkowych na informatyczny nośik danych, zapewniająy trwałśćzapisu informacji przez czas nie krószy od wymaganego dla przechowywania ksią rachunkowych. Księi przechowywane sąw CUW Lubań

§10

Dziennik prowadzony jest w sposó nastęująy:

1) w dzienniku gromadzone sąinformacje o zdarzeniach jakie nastąił w danym okresie sprawozdawczym, w sposó chronologiczny;

2) zapisy sąnumerowane w okresie roku/miesiąa, co pozwala na ich jednoznaczne powiąanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księowymi;

3) obroty liczone sąw sposó ciął;

4) zapisy księowe posiadająautomatycznie nadany numer pozycji, pod któązostał wprowadzone do dziennika, a takż zapisy pozwalająe na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treśćzapisu;

5) obroty dziennika sązgodne z obrotami zestawienia obrotó i sald księi głónej.

Dziennik prowadzony jest dla każej grupy zadaniowej, gdzie grupowane sąoperacje gospodarcze wedłg ich rodzajó.

Sprawdzian liczebnośi operacji stanowi numeracja porząkowa dziennika danej grupy zadaniowej i łązna wartośćsumy. Poszczegóne pozycje dziennika muszązawieraćdane dotycząe co najmniej:

- numer i data dowodu,

- rodzaje operacji księowej,

- kont księi głónej, a w razie potrzeby kont pomocniczych.

Na koniec miesiąa należ sporzązićzestawienie obrotó dziennika dla każej jednostki zadaniowej.

§11 10

1. Księa głóna prowadzona jest wedłg zasad:

1) podwónego zapisu;

2) systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeńgospodarczych zgodnie z zasadąmemoriałwą z wyjąkiem dochodó i wydatkó, któe ujmowane sąw terminie ich zapłty, niezależie od rocznego budżtu, któego dotyczą

3) zapisy dokonywane w księze głónej powiąane sąz zapisami w dzienniku.

2. Wprowadza sięujednolicone zasady numerowania i archiwizowania dowodó księowych, umożiwiająe jednoznacznąidentyfikacjędokonanych na ich podstawie zapisó księowych. Za numer dowodu przyjmuje sięsymbol skłdająy sięz kolejnego numeru wg dziennikó w jednostce budżtowej nadanej przez program finansowo-księowy.

§12

Księi pomocnicze (konta analityczne) stanowiązapisy uszczegółwiająe dla wybranych kont księi głónej. Ich forma dostosowywana jest za każym razem do przedmiotu ewidencji konta głónego. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane sązgodnie z zasadązapisu powtarzanego. Konta analityczne dla rzeczowych aktywó trwałch prowadzone sąw formie księi inwentarzowej w jednostce obsłgiwanej, zapisy w księach inwentarzowych sąporónywalne z zapisami w księach rachunkowych.

§13

Konta ksią pomocniczych prowadzi siędla:

1) śodkó trwałch, w tym takż śodkó trwałch w budowie, pozostałch śodkó trwałch (ewidencja ilośiowo-wartośiowa), wartośi niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisó amortyzacyjnych lub umorzeniowych,

2) rozrachunkó z kontrahentami,

3) rozrachunkó z pracownikami, a w szczegónośi jako imiennąewidencjęwynagrodzeńpracownikó zapewniająąuzyskanie informacji z całgo okresu zatrudnienia,

4) operacji zakupu,

5) kosztó.

Zapisy na kontach analitycznych dokonywane sązgodnie z zasadązapisu powtarzalnego. Ich forma dostosowywana jest za każym razem do przedmiotu ewidencji konta głónego.

§14

Konta pozabilansowe pełiąfunkcjęwyłąznie informacyjno – kontrolną Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodujązmian w skłdnikach aktywó i pasywó. Na kontach 11

pozabilansowych obowiąuje zapis jednokrotny, któy nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urzązeniem ewidencyjnym. Ujmowane sąna nich:

- obce śodki trwał,

- śodki trwał postawione w stan likwidacji,

- wydatki strukturalne;

- wzajemne wyłązenia mięzy jednostkami;

- plan finansowy wydatkó budżtowych;

- zaangażwanie wydatkó budżtowych roku bieżąego i lat przyszłch.

§15

Księi rachunkowe prowadzi sięw celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporzązenia sprawozdańbudżtowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeńz budżtem pańtwa i z ZUS, do któych jednostka został zobowiąana.

§16

Do prowadzenia ksią rachunkowych jednostki wykorzystywane sąprogramy komputerowe i stanowiązbiory danych zawarte w programie Finanse Premium firmy Wolters Kluwer

Programy komputerowe zapewniająpowiąanie poszczegónych zbioró ksią rachunkowych w jednącałśćodzwierciedlająądziennik i księęgłóną Programy te zapewniająkompleksowąobsłgęw zakresie rachunkowośi jednostek prowadząych, tzw. pełąksięowośćz uwzglęnieniem specyfiki jednostek, umożiwiają mięzy innymi:

? prowadzenie kartoteki dowodó księowych z możiwośiąjej przegląania,

? przegląanie i drukowanie obrotó na wybranym z planu kont koncie analitycznym lub syntetycznym w podanym okresie czasu,

? przegląanie i drukowanie stanó kont w zadanym okresie – w ujęiu analitycznym lub syntetycznym,

? prowadzenie kartoteki planó finansowych z możiwośiąsporzązania wykazó zawierająych stopieńwykonania planu w dowolnym okresie czasu,

? wykonanie analizy rozrachunkowej kont,

a takż dokonanie wydruku:

? zestawienia obrotó i sald kont księi głónej – na koniec każego miesiąa,

? zestawienia sald kont ksią pomocniczych niezbęnych do sporzązenia obowiąująych jednostkęsprawozdańbudżtowych – na koniec każego miesiąa,

? zestawienia sald ksią pomocniczych inwentaryzowanej grupy skłdnikó aktywów – na dzieńich inwentaryzacji.

Wszystkie księi rachunkowe, prowadzone z użciem komputera archiwizuje siępo zaksięowaniu na koniec roku kalendarzowego.

§17 12

Zestawienie obrotó i sald kont księi głónej sporząza sięna koniec każego miesiąa. Zawiera ono:

1) symbole i nazwy kont,

2) salda kont na dzieńotwarcia ksią rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająo od począku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,

3) sumęsald na dzieńotwarcia ksią rachunkowych, obrotó za okres sprawozdawczy i narastająo od począku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.

Obroty „estawienia ...” sązgodne z obrotami zestawienia dziennikó częśiowych.

§18

Zestawienie sald kont ksią pomocniczych sporzązane jest:

1) dla wszystkich ksią pomocniczych na koniec roku obrotowego,

2) dla skłdnikó objęych inwentaryzacjąna dzieńinwentaryzacji.

§19

Do ksią rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza sięw postaci zapisu każe zdarzenie, któe nastąił do dnia 5. nastęnego miesiąa do sprawozdańmiesięznych, do 20 nastęnego miesiąa dotyczy sprawozdania rocznego.

§20

Podstawązapisó w księach rachunkowych sądowody księowe stwierdzająe dokonanie operacji gospodarczej zgodne ze stanem faktycznym zwane dalej dowodami źółwymi, tj. zewnęrzne obce - otrzymane od kontrahentó, zewnęrzne włsne – przekazywane w oryginale kontrahentom, wewnęrzne dotycząe operacji wewnąrz jednostki.

§21

Podstawązapisó mogąbyćrónieżsporzązone przez jednostkędowody księowe, tj.:

1) zbiorcze – słżąe do dokonania łąznych zapisó dowodó źółwych, któe musząbyćw dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione;

2) korygująe poprzednie zapisy lub storna;

3) zastęcze wystawione do czasu otrzymania zewnęrznego obcego dowodu źółwego - dowody proforma;

4) dokument księowy wystawiony w formie papierowej, któy wpłnąłdo jednostki przeniesiony skanem do formatu PDF, a nastęnie przesłny do CUW pocztąelektronicznąe-mail zapewniają autentycznośćpochodzenia i integralnośćtreśi dokumentu;

5) dowody rozliczeniowe PK ujmująe jużdokonane zapisy w/g nowych kryterió klasyfikacyjnych np. wystornowania błęnego zapisu, przeniesienia rozliczonych kosztó, otwarcia ksią rachunkowych, itp.

13

§22

Udokumentowanie operacji gospodarczej w przypadku braku możiwośi uzyskania zewnęrznych obcych dowodó księowych moż dotyczyćm. in.:

- opłt abonamentu radiowo-telewizyjnego,

- pokwitowanie za listy polecone.

Dowó rozliczeniowy PK sporząza osoba merytoryczna dokonująa zakupu/usłgi.

§23

Podstawązapisó w księach rachunkowych sądowody księowe spełiająe wymogi okreśone w art. 21 ustawy o rachunkowośi.

Zasady opisywania dowodó księowych znajdująsięw instrukcji obiegu dokumentó finansowo-księowych, stanowiąych złąznik nr 6 do niniejszego zarzązenia.

§24

Zapisó w księach rachunkowych dokonuje sięw sposó trwał, bez pozostawiania miejsc pozwalająych na późiejsze dopiski lub zmiany.

§25

Stwierdzone błęy w zapisach poprawia się

1) poprzez skreśenie dotychczasowej treśi i wpisanie nowej z zachowaniem czytelnośi błęnego zapisu oraz postawieniem parafki i umieszczenie daty. Poprawki takie musząbyćdokonane jednocześie we wszystkich księach rachunkowych i nie mogąnastąićpo zamknięiu miesiąa lub roku obrotowego .

2) poprzez wprowadzenie do ksią rachunkowych dowodu zawierająego korekty błęnych zapisó, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko zapisami ujemnymi.

W razie ujawnienia błęó po zamknięiu miesiąa lub prowadzenia ksią rachunkowych przy użciu komputera, dozwolone sątylko korekty dokonane w sposó okreśony ustawąo rachunkowości.

RozdziałII

Ustalenia szczegółwe

§26

1. Uwzglęniają zakres i specyfikędziałlnośi jednostki oraz zasadęistotnośi, przyjmuje sięnastęująe rozwiąania szczegóne:

14

1) Rzeczowe skłdniki mająkowe, pomoce naukowe, wartośi niematerialne i prawne o okresie użtkowania dłżzym niżrok, lecz o wartośi jednostkowej nie przekraczająej 500,00 złodpisuje sięw koszty pod datąprzekazania do użtkowania w pełej wartośi począkowej jako zużcie materiałó i prowadzi siędo nich ewidencjęilośiową

Ewidencjęilośiową(dodatkową i ilośiowo-wartośiowąprowadzi sięw księach inwentarzowych technikąkomputerową

Poniżj w tabeli przedstawiono zasady ewidencji mająku w księach inwentarzowych.

Tabela zawiera przykłdy wyposażnia podlegająego ewidencji w księach inwentarzowych lub ewidencji dodatkowej. Ewidencja w księdze inwentarzowej (wartośiowo- ilośiowa)

Ewidencja dodatkowa (ilośiowa)

1. Meble, szafy, biurka, łwki, fotele, krzesł, siedziska, łóża, tapczany, leżki, regał, stoł.

1. Meble – półi, szuflady kartonowe, gabloty aplikacje meblowe i śienne z różych materiałó, szafki na klucze.

2. Tablice przedszkolne, tablice wielofunkcyjne, multimedialne, magnetyczne.

2.Tablice korkowe powyżj 1 m2.

3. Szafki ubraniowe dziecięe.

3. Mapy.

4. Szafy metalowe, sejfy.

4. Zegary, higrometry.

5. Sprzę RTV: telewizory, radia, dyktafony, DVD, radiomagnetofony, zestawy nagłśiająe.

5. Stojaki do zawieszania map lub ekranó.

6. Sprzę kinotechniczny i fotograficzny, ekrany projektowe, kamery, projektory, rzutniki.

6. Wieszaki ubraniowe.

7. Instrumenty muzyczne: pianina, wzmacniacze, mikrofony, statywy, głśiki, miksery muzyczne, itp.

7. Choinki.

8. Place zabaw: zestawy, huśawki, przeplotnie, karuzele, drewniane tory ćiczeń itp.

8. Stopery, szarfy, piłi, gry planszowe, ukłdanki – cyfry, litery.

9. Aparaty telefoniczne, centrale telefoniczne, faxy, telefony komókowe.

9. Zabawki: klocki, lalki, wóki, samochody, minikony, duż zestawy klockó, kąiki lalek, fryzjerskie, pielęniarskie plastikowe i drewniane, itp.

10. Komputery, monitory, drukarki, skanery,

kopiarki, urzązenia wielofunkcyjne, tablety, itp.

10. Kubł, kubł do segregacji śieci, wycieraczki, śierki, serwety i obrusy, ręzniki.

11. Niszczarki, laminatory, bindownice.

11. Osłny do piaskownicy.

12. Dywany chodniki, wykłdziny dywanowe.

12. Przedłżcze, drabiny, deski do prasowania, suszarki, ramiępod telefon,

13. Odkurzacze, maszyny piorąe.

13. Drobny sprzę ogrodniczy - łpaty, grabie, młtki, taczki, klucze, pawilony ogrodowe, itp.

14. Kuchenki gazowe i elektryczne, taborety gazowe i elektryczne, patelnie elektryczne.

14. Szyny sufitowe, karnisze, pozostał sprzę zamontowany na stał.

15. Lodóki, chłdziarki i zamrażrki.

15. Lampki biurowe, gilotyny.

16. Okapy duż, pochłniacze tłszczu.

16. Klawiatury, myszy, routery, pendrivy, switch, nagrywarka zewnęrzna do komputera, UPS, pamięćzewnęrza, itp.

Załączniki

zasady rachunkowości Zarządzenie 13 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2016-12-30 17:42:58
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2016-12-30 17:44:48
Ostatnia zmiana:2016-12-30 17:44:48
Ilość wyświetleń:771

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij