Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 15 /2016 z dnia 30 grudnia 2016r.w sprawie: wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie nr 15 /2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia 30 grudnia 2016r.

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Instrukcję w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Tekst procedury stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 6/2011 z dnia 22 października 2011r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

w Lubaniu

mgr Beata Myśliwiec

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki

w Lubaniu

z dnia 30.12.2016r

INSTRUKCJA

EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W LUBANIU

§ 1.

1. Druki ścisłego zarachowania są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku, w zakresie których obowiązuje specjalna ewidencja, mająca zapobiegać ewentualnym nadużyciom, wynikającym z ich praktycznego stosowania.

2. Druki ścisłego zarachowania używane w jednostce podlegają oznakowaniu (ponumerowaniu), ewidencji, kontroli i zabezpieczeniu. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w specjalnie do tego celu założonej „Księdze druków ścisłego zarachowania”. W księdze tej rejestruje się, pod odpowiednią datą, liczbę i numery przyjętych i wydanych oraz zwróconych formularzy, każdorazowo wyprowadza się też stan poszczególnych druków ścisłego zarachowania (patrz załącznik nr 1 i załącznik nr 1a).

§ 2.

1. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu do druków ścisłego zarachowania zalicza się:

1) czeki gotówkowe – prowadzone są przez jednostkę obsługującą, CUW- na podstawie obustronnie podpisanego porozumienia,

2) arkusze spisu z natury,

3) świadectwa szkolne, gilosze

4) legitymacje uczniowskie,

5) karty rowerowe

2. Dokładna ewidencja i kontrola obrotu tymi drukami stanowi podstawę gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

3. Ewidencja druków ścisłego zarachowania polega na:

a) komisyjnym przyjęciu druków ścisłego zarachowania, niezwłocznie po ich otrzymaniu (załącznik nr 6),

- czeki gotówkowe ewidencjonuje się w Księdze druków ścisłego zarachowanie (załącznik nr 1) na podstawie komisyjnego protokołu przyjęcia w jednostce obsługującej szkołę -CUW

b) bieżącym wpisaniu przychodu, rozchodu i zapasów druków w księdze ścisłego zarachowania,

c) oznaczeniu numerem ewidencyjnym druków nie posiadających serii i numerów nadanych przez drukarnię.

4. Dyrektor jednostki spośród pracowników powołuje stałą komisję do spraw związanych z gospodarką drukami ścisłego zarachowania.

5. Osobą odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę, ewidencję i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania jest pracownik wyznaczony przez Dyrektora jednostki.

6. Dyrektor jednostki jest zobowiązany umożliwić pracownikowi odpowiedzialnemu za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania należyte przechowywanie tych druków w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, kradzieżą lub zniszczeniem.

7. Do obowiązków wyznaczonego pracownika, o którym mowa w § 2 ust.5 należy:

a) należyte przechowywanie druków ścisłego zarachowania w miejscu zabezpieczającym przed zniszczeniem i kradzieżą,

b) prowadzenie ewidencji w sposób pozwalający na ustalenie daty i osoby, której wydano druków ścisłego zarachowania i celu na jaki wydano dokument,

c) w przypadku kradzieży lub zaginięcia oraz zmiany osoby odpowiedzialnej ma zastosowanie § 6 niniejszej instrukcji.

8. Do obowiązków komisji, o której mowa w § 2 ust.4 należy:

a) sprawdzenie ze specyfikacją (rachunkiem) wystawionym przez dostawcę liczby druków oraz ewentualnie ich serii i numerów,

b) nadanie numerów ewidencyjnych oraz oznakowanie pieczęcią o treści „DRUK ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA” oraz pieczęcią nagłówkową szkoły druków, które nie posiadają serii i numerów nadanych przez drukarnię

c) sporządzenie protokołu (Załącznik nr 6) z czynności wymienionych w punktach a) i b), który pozostaje w aktach przechowywanych przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.

§ 3.

1. Oznaczenia druków ścisłego zarachowania, które nie posiadają nadanych przez drukarnię

serii i numerów (nie dotyczy świadectw i legitymacji szkolnych) dokonuje się poprzez oznaczenie każdego kolejnego egzemplarza kolejnym numerem ewidencyjnym, a także obok numeru druku ścisłego zarachowania pracownik odpowiedzialny za ewidencję druków stawia swój podpis.

2. Dodatkowo należy opieczętować każdy blankiet z osobna, pieczęcią o treści „DRUK ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA” oraz pieczęcią nagłówkową szkoły.

3. W przypadku druków broszurowych (w blokach) należy dodatkowo na okładce każdego

bloku odnotować (dotyczy to również druków posiadających serie i numery nadane w drukarni):

a) numer kolejny bloku,

b) numer kart bloku od numeru ........... do numeru. ............,

c) liczbę kart każdego bloku poświadczoną podpisem osoby odpowiedzialnej za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.

4. Druki ścisłego zarachowania należy numerować w sposób uniemożliwiający ich zmianę, np. poprzez ustalenie znaku i serii, nadanie numeru porządkowego łamanego przez rok i podpisanie przez osobę odpowiedzialną za ewidencję druków ścisłego zarachowania.

5. Niedopuszczalne jest wydawanie do użytku druków ścisłego zarachowania nie ujętych w ewidencji, nie posiadających wszystkich wymienionych wyżej oznaczeń.

§ 4.

1. Ewidencję druków ścisłego zarachowania należy prowadzić odrębnie dla każdego rodzaju druku w księdze o ponumerowanych stronach, której wzór stanowi Załącznik nr 1a do niniejszej instrukcji. Na ostatniej stronie należy wpisać: księga zawiera ................ stron, słownie................... kolejno ponumerowanych, przesznurowanych, a następnie zaopatrzyć podpisem osoby upoważnionej, to jest głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną.

2. Podstawę zapisów w księdze druków ścisłego zarachowania stanowią:

a) dla przychodu – protokół komisji dokonującej przyjęcia i ocechowania druków wraz z odpisem rachunku dostawcy,

b) dla rozchodu – pokwitowanie wydania, podpis osoby otrzymującej.

3. Legitymacje szkolne wpisywane są na podstawie dowodu zakupu oraz protokołu przyjęcia, a wydawane są na bieżąco i wpisywane do księgi „Rejestr legitymacji szkolnych”, która prowadzona jest imiennie. Rozliczenie druków następuje na koniec roku kalendarzowego w „Księdze druków ścisłego zarachowania”, na podstawie „Inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania”.

4. Karty rowerowe wpisywane są na podstawie dowodu zakupu oraz protokołu przyjęcia i wydawane są na bieżąco i wpisywane do księgi „Rejestr legitymacji szkolnych”, która prowadzona jest imiennie. Rozliczenie druków następuje na koniec roku kalendarzowego w „Księdze druków ścisłego zarachowania” , na podstawie „Inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania”

5. Zapisy w księdze druków ścisłego zarachowania powinny być dokonywane czytelnie atramentem lub długopisem. Omyłkowy zapis należy przekreślić tak, aby można go było odczytać i wpisać zapis prawidłowy. Osoba dokonująca poprawki powinna obok wniesionej poprawki umieścić swój podpis.

6.Wydawanie druków świadectw szkolnych odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem wychowawcy danej klasy. Zwroty niewykorzystanych i błędnie wypełnionych druków przyjmuje się ponownie na stan ewidencyjny.

7. Druki ścisłego zarachowania, księgi ewidencyjne, protokoły przyjęcia i ocechowania oraz wszelką dokumentację dotyczącą gospodarki drukami ścisłego zarachowania (zapotrzebowania, rozliczania itp.) należy przechowywać przez okres wynikający z obowiązującego rzeczowego wykazu akt. Dotyczy to także druków anulowanych.

8. Pieczęć – DRUK ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA – należy zabezpieczyć przed jej utratą. Za należyte przechowywanie pieczęci służącej do ocechowania druków ścisłego zarachowania odpowiedzialny jest pracownik prowadzący gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.

9. Błędnie wypełnione druki powinny być anulowane przez wpisanie adnotacji „anulowane”. Anulowane lub zniszczone druki, o ile są broszurowe, należy pozostawić w

bloku, a luźne druki należy przechowywać w przeznaczonym do tego celu segregatorze lub teczce do końca roku kalendarzowego. Należy wystąpić z wnioskiem o likwidację druków ścisłego zarachowania do dyrektora szkoły wg załącznika nr 5

§ 5.

Druki ścisłego zarachowania powinny być inwentaryzowane nie rzadziej niż raz w roku. Komisja inwentaryzacyjna jest obowiązana ustalić stan faktyczny druków ścisłego zarachowania w składowaniu wraz z drukami unieważnionymi. W protokołach spisu z natury należy podać rodzaje, serie i numery druków oraz wymienić ich liczbę. Wzór protokołu spisu z natury druków ścisłego zarachowania stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 6.

1. W przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej, druki ścisłego zarachowania podlegają przekazaniu łącznie ze składnikami majątkowymi. Okoliczność przekazania (przyjęcia) druków ścisłego zarachowania musi być zamieszczona w protokole zdawczo- odbiorczym. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego druków ścisłego zarachowania stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.

2. W przypadku zaginięcia(zgubienia lub kradzieży) druków ścisłego zarachowania należy niezwłocznie przeprowadzić inwentaryzację druków i ustalić liczbę oraz cechy (numery, serie, rodzaje pieczęci) zaginionych druków.

3. Natychmiast po stwierdzeniu zaginięcia druków ścisłego zarachowania należy:

1) o zajściu poinformować Dyrektora jednostki i sporządzić protokół zaginięcia,

2) w przypadku zaginięcia czeków powiadomić niezwłocznie bank finansujący, który czeki wydał,

3) w uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi podejrzenie przestępstwa, zawiadomić policję.

4. Wszystkie zawiadomienia po zaginięciu druków ścisłego zarachowania powinny zawierać

następujące dane:

a) liczbę zaginionych luźnych druków, względnie bloków, z podaniem ilości egzemplarzy w każdym komplecie druków,

b) dokładne cechy zaginionych druków – numer, seria nadana przez drukarnię lub oparafowania druków numerowanych we własnym zakresie, symbol druku oraz rodzaje i nazwy pieczęci,

c) datę zaginięcia druków,

d) okoliczności zaginięcia druków,

e) miejsce zaginięcia druków.

6. W przypadku ewentualnego zniszczenia lub likwidacji druków ścisłego zarachowania należy sporządzić protokół, który powinien być przechowywany w aktach prowadzonych przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania. Wzór protokołu z likwidacji druków ścisłego zarachowania stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Instrukcji.

Załącznik nr 1

do Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu

Wzór nr 1 - czeki

KSIĘGA DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Data

wystawienia

czeku

Komu

wydano

czek

imię i

nazwisko

Numer

czeku

I l o ś ć

Cel na

jaki

wydano

czek

Kwota

czeku

Data

odbioru

Data i

podpis

osoby

zwracającej

czek

Podpis osoby

pobierającej

czek

przychód

rozchód

stan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Załączniki

Zarządzenie nr 15 druki (410.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2016-12-30 17:46:11
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2016-12-30 17:47:09
Ostatnia zmiana:2016-12-30 17:47:09
Ilość wyświetleń:1050

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij