Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr  7/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia 15 czerwca 2018 r.

 

 

w sprawie:      powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa boiska rekreacyjnego oraz ciągów komunikacyjnych na terenie SP nr 1 w Lubaniu- część I”.

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym składzie:

1)                 Przewodniczący Komisji Przetargowej                       Anna Tchórz,

2)                 Członek Komisji Przetargowej                                    Jarosław Rybak  ,

3)                 Członek Komisji Przetargowej                                    Dariusz Mulko,

4)                 Sekretarz Komisji Przetargowej                                  Anna Skupień- Koman

 

§ 2

1.      Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą.

3.      Kierownik Zamawiającego zapewni niezbędną obsługę prac Komisji Przetargowej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

                                                                                                                                                             Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

Im. Tadeusza Kościuszki

              w Lubaniu

                                                                                                                                                  mgr Beata Myśliwiec

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

Im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Z dnia 15 czerwca 2018 r.

 

REGULAMIN

PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

powołanej Zarządzeniem Nr 7/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 15 czerwca 2018 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  pn.: „Budowa boiska rekreacyjnego oraz ciągów komunikacyjnych na terenie SP nr 1 w Lubaniu- część I”.

 

§ 1

Na podstawie art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) w sprawie organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowych, nadaję do stosowania, w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego niniejszy Regulamin, który normuje działanie prac Komisji Przetargowej.

 

§ 2

1.      Komisja Przetargowa rozpoczyna działalność z dniem powołania rzetelnie, obiektywnie                 i bezstronnie wykonując powierzone jej czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.

2.      Członkowie Komisji Przetargowej obowiązkowo uczestniczą we wszystkich pracach Komisji Przetargowej.

3.      Członkowie Komisji Przetargowej składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę do wyłączenia z postępowania, na podstawie  art. 17 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 3

Zakres pracy Komisji Przetargowej obejmuje:

1.      Ocenę spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, kierowanie zapytań w kwestii treści złożonych ofert, badanie i ocena ofert oraz sporządzenie protokołu,

2.      Przedłożenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu propozycji dotyczących wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej,

3.      Przesyłanie, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu, wniosków, ogłoszeń, informacji i odpowiedzi oraz innych dokumentów przygotowanych przez Komisję,

4.      Powiadomienie uczestników postępowania o jego wynikach,

5.      Dokonanie wyboru nowego Wykonawcy, gdy ten, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 

 

§ 4

Komisja Przetargowa kończy swoją działalność w dniu podpisania umowy z wykonawcą zamówienia.

 

§ 5

1.    Członkowie Komisji Przetargowej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą Komisji Przetargowej, w tym ofert, załączników, wyjaśnień złożonych przez Wykonawców, opinii biegłych i konsultantów.

2.    Członkowie Komisji Przetargowej nie mogą ujawniać żadnych informacji związanych z pracami Komisji Przetargowej.

3.    Członek Komisji Przetargowej przedstawia swoje zastrzeżenia, jeżeli dokument będący przedmiotem prac Komisji Przetargowej, w jego przekonaniu ma znamiona błędu  lub pomyłki.

 

§ 6

Do zadań Przewodniczącego Komisji Przetargowej w szczególności należy:

1)     Ustalenie uprawnień i kompetencji do działania Komisji Przetargowej, szczególnie w zakresie podpisywania korespondencji i wniosków związanych z prowadzonym postępowaniem, a będących w zakresie prac Komisji,

2)     Przewodniczenie obradom,

3)     Odebranie oświadczeń członków Komisji Przetargowej o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających im wykonywanie czynności związanych
z postępowaniem o zamówienie publiczne,

4)     Podział pomiędzy członków Komisji Przetargowej prac podejmowanych w trybie roboczym,

5)     W razie wystąpienia wątpliwości merytorycznych związanych z oceną badanych ofert występuje z wnioskiem do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu o zasilenie składu Komisji Przetargowej o właściwych dla przedmiotu zamówienia/sprawy specjalistów, rzeczoznawców lub konsultantów,

6)     Stworzenie projektu odpowiedzi na zastrzeżenia wykonawców zawierającej stanowisko Komisji Przetargowej i przekazanie jej do akceptacji Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

 

§ 7

Do zadań Członka Komisji Przetargowej w szczególności należy:

1)   Czynny udział w pracach Komisji Przetargowej,

1)   Rzetelne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań,

2)   Złożenie oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne składanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych,

3)   Prawidłowe prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przekazanym Członkowi Komisji Przetargowej,

 

§ 8

Do zadań Sekretarza Komisji Przetargowej w szczególności należy:

1)   Zapoznanie członków Komisji Przetargowej z dokumentacją przedmiotowego zamówienia publicznego,

1)   Udostępnienie na potrzeby prac Komisji Przetargowej aktualnych obowiązujących przepisów z zakresu przedmiotu zamówienia, z zakresu Ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,

2)   Zapewnienie bezpieczeństwa przechowania i nienaruszalności ofert oraz dokumentacji
z prowadzonych czynności Komisji Przetargowej przed osobami nieuprawnionymi,

3)   Bieżące protokołowanie oraz opieka nad protokołem, ofertami oraz wszelkimi innymi dokumentami związanymi z postępowaniem, w trakcie jego trwania,

4)   Kompletowanie dokumentacji z prowadzonych czynności Komisji Przetargowej,

 

§ 9

Do zadań osób zaproszonych do prac Komisji Przetargowej w szczególności należy:

1)   Złożenie oświadczeń o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających im wykonywanie czynności związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne,

1)   Nieujawnianie żadnych informacji związanych z pracami Komisji Przetargowej.

 

§ 10

Odwołanie członka Komisji Przetargowej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić wyłącznie z przyczyn określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

§ 11

1.      Miejsce i termin posiedzenia Komisji Przetargowej wyznacza Przewodniczący.

2.      Komisja podejmuje decyzje w drodze konsensusu, głosowania lub na podstawie sumy indywidualnych ocen członków Komisji Przetargowej.

3.      Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Przetargowej.

 

§ 12

Protokół postępowania o zamówienie publiczne:

1)     Protokół z postępowania o zamówienie publiczne, sporządza Sekretarz Komisji Przetargowej,

2)     Przewodniczący przedkłada protokół z postępowania o zamówienie publiczne Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu.

 

§ 13

1.      Komisja Przetargowa proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1)     wybór najkorzystniejszej oferty dokonanej przez członków Komisji Przetargowej następuje na podstawie indywidualnej oceny ofert,

2)     każdy z członków Komisji Przetargowej sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny,

3)     przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami matematycznymi sporządza się zbiorcze zestawienie oceny ofert, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.      W przypadku zaistnienia okoliczności o unieważnienie postępowania Komisja Przetargowa występuje z wnioskiem do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu zawierającym pisemne uzasadnienie z wskazaniem na podstawy prawne oraz faktyczne okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania.

 

§ 14

 

Do udzielania wyjaśnień i informowania o pracach Komisji Przetargowej uprawnieni
są jedynie Przewodniczący Komisji Przetargowej, Sekretarz Komisji Przetargowej lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego.

 

§ 15

1.      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu stwierdza nieważność czynności podjętej z naruszeniem prawa.

2.      Na polecenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu, Komisja Przetargowa powtarza unieważnioną czynność, podjętą z naruszeniem prawa.

 

§ 16

Po zakończeniu postępowania Sekretarz Komisji Przetargowej całość dokumentacji związanej z postępowaniem o zamówienie publiczne przekazuje Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 17

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Komisję Przetargowej obowiązują:

1.      Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.)

2.       Decyzje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu.

 

 

 

                                                                                                                                                             Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

Im. Tadeusza Kościuszki

              w Lubaniu

                                                                                                             mgr Beata Myśliwiec

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Zarz. 7-2018 Komisja przetargowa (814.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2018-06-16 10:38:45
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2018-06-16 10:40:59
Ostatnia zmiana:2018-06-16 10:41:39
Ilość wyświetleń:574
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij