Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu oceny pracy nauczycieli

ZARZĄDZENIE NR 12/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia 31 sierpnia 2018

w sprawie uchwalenia regulaminu oceny pracy nauczycieli

Na podstawie art. 6a ust. 14 ustawy 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., po. 967), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Zarządu Oddziału ZNP w Lubaniu i OM NSZZ "Solidarność" Pracowników oświaty i Wychowania w Lubaniu oraz rady pedagogicznej,

zarządzam

 

wprowadzenie regulaminu oceny pracy nauczycieli, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

           Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

Im. Tadeusza Kościuszki

            w Lubaniu

   mgr Beata Myśliwiec

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Regulamin oceny pracy nauczycieli z dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin oceny pracy nauczycieli

w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.967z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.996 ze  zm.)
 3. Rozporządzenia MEN z dnia  29 maja 2018 r.  w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1133).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz.1658)
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz.1611).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574).
 7. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w   Lubaniu .

 

 


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

Przedmiot i cel Regulaminu

 

1.      Regulamin oceny pracy określa sposób i tryb dokonywania oceny pracy pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu , zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych.

 

2.      Ocenie podlegają, na zasadach określonych w Regulaminie, wszyscy nauczyciele, wychowawcy i specjaliści zatrudnieni w szkole niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy z pracodawcą i wymiarem realizowanych godzin w ramach pensum na danym stanowisku pedagogicznym.

 

3.      Celem przeprowadzania oceny pracy pracowników pedagogicznych w szkole jest:

 

1)     zwiększenie efektywności pracy i jej jakości poprzez wymianę informacji pomiędzy oceniającym a ocenianym na temat realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 KN oraz w art. 5 ustawy - Prawo oświatowe oraz zadań statutowych szkoły;

2)     motywowanie pracowników do zwiększonego wysiłku;

3)     ustalenie obszarów kompetencji, które wymagają doskonalenia, między innymi poprzez wymianę informacji pomiędzy oceniającym a ocenianym na temat poziomu wykonywania obowiązków;

4)     zebranie informacji potrzebnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczyciela;

5)     kształtowanie właściwych postaw pracowników, w szczególności z zakresu etyki zawodowej nauczyciela;

6)     zastąpienia subiektywnych, przypadkowych opinii obiektywnymi kryteriami oceny;

7)     dostarczenie informacji zwrotnej nauczycielowi o jakości jego pracy.

 

4.      Ocena pracy pracownika pedagogicznego stanowi podstawę do podejmowania decyzji kadrowych, a w szczególności:

 

1)     podwyższania wynagrodzenia w formie dodatku za wyróżniającą się pracę – dotyczy nauczycieli dyplomowanych z co najmniej 3 – letnim stażem od uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego;

2)     przyznawania dodatku motywacyjnego, na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu;

3)     skracania okresu obowiązkowej przerwy do rozpoczęcia awansu na kolejny stopień awansu zawodowego;

4)     przyznawania nagród i wyróżnień;

5)     wyboru nauczyciela do zwolnienia w przypadku braku możliwości dalszego zatrudniania;

6)     przygotowania wewnątrzszkolnego planu doskonalenia nauczycieli.

 

 

§ 2

Podstawowe pojęcia

 

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

1)    dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki  w Lubaniu;

2)    radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu ;

3)    stopniu awansu zawodowego – należy przez to rozumieć odpowiednio stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego;

4)    stażu zawodowym – należy przez to rozumieć okres wskazany w KN w celu realizacji planu rozwoju zawodowego, właściwy dla danego stopnia awansu zawodowego o który ubiega się nauczy;

5)    opiekunie stażu – nauczyciel mianowany lub dyplomowany przydzielony przez dyrektora
w celu pomocy nauczycielowi odbywającemu staż na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego.

 

Rozdział 2

Tryb dokonywania oceny pracy

 

                                                                                   § 3

                                                                    Terminy oceny pracy

 

1.      Ocenie pracy podlegają wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych w poniżej określonych terminach:

 

1)     po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego, a w przypadku nauczyciela stażysty
i nauczyciela kontraktowego dodatkowo dołączonej w tym terminie opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym za okres stażu;

 

2)     po zakończeniu dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, w terminie, jak w pkt 1;

 

3)     co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego;

 

4)     w terminie 3 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela od samego nauczyciela, organu prowadzącego, organu nadzorującego lub Rady Rodziców;

 

5)     w terminie 3 miesięcy od daty pisemnego zawiadomienia nauczyciela o podjęciu przez dyrektora oceny pracy nauczyciela z własnej inicjatywy;

 

6)     po upływie co najmniej jednego roku pracy w szkole w przypadku nauczycieli nowozatrudnionych; okres między kolejnymi ocenami ulega wydłużeniu o jeden rok.

 

2.      W przypadku, gdy nauczyciel odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, mimo upływu 3 -letniego okresu, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 3, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu stażu, zgodnie z zasadą zapisaną § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

 

3.      Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, pod warunkiem upływu co najmniej jednego roku od oceny poprzedniej.

 

4.      W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące termin 3 – letniej przerwy, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 3, ulega przedłużeniu
o czas tej nieobecności.

 

5.      W przypadku dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1 i 2 do 21 – dniowego okresu dokonania oceny nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela
w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni oraz okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego .

 

6.      W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela „z urzędu” co 3 lata nie- odbywającego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, do okresu 3 – miesięcznego na dokonanie oceny nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela
w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni oraz okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów
w sprawie organizacji roku szkolnego .

 

7.      W przypadku, gdy wpłynął wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela od podmiotów uprawnionych do wnioskowania o dokonanie oceny, a od ostatniej oceny pracy nie upłynął 1 rok, dyrektor oddala wniosek i zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach jego oddalenia.

 

8.      W przypadku nauczyciela uzupełniającego etat na podstawie § 22 ust. 1 KN – oceny pracy dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel, w porozumieniu
z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć, na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.

 

 

                                                                         § 4

                                                                         Skala ocen

 

1. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

 

1)    ocena wyróżniająca;

2)    ocena bardzo dobra;

3)    ocena dobra;

4)    ocena negatywna.

 

 

§ 5

Opinie innych podmiotów w procesie oceniania pracy nauczyciela

 

1.      Dyrektor szkoły w procesie dokonywania oceny pracy nauczyciela ma obowiązek zasięgnięcia:

1)  opinii Rady Rodziców, a w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego dodatkowo opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu;

 

2)  opinii doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, w przypadku, gdy oceniany nauczyciel wystąpi do dyrektora z takim wnioskiem. Uwzględniana jest tylko opinia doradcy metodycznego sformułowana na piśmie i dostarczona zgodnie z obiegiem korespondencji w terminie zakreślonym w piśmie. W przypadku braku doradcy metodycznego - może zasięgać opinii nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego uczącego tego samego przedmiotu lub przewodniczącego zespołu przedmiotowego. Dyrektor zwraca się na piśmie do ustalonego opiniodawcy z prośbą o jej przygotowanie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma. Opinia dostarczona po terminie lub jej brak nie wstrzymuje procesu oceniania nauczyciela.

 

2.      Rada Rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez Radę Rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy.

 

3.      Opiekun stażu przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od daty zakończenia stażu przez nauczyciela.

 

4.      Dyrektor szkoły w procesie dokonywania oceny pracy nauczyciela może:

 

1)  zasięgać opinii Samorządu Uczniowskiego o pracy nauczyciela, zgłaszając pisemną prośbę do przewodniczącego samorządu o wyrażenie opinii w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. Dyrektor szkoły uwzględnia jedynie opinie sformułowaną na piśmie
i opracowaną na podstawie badania ankietowego wśród reprezentatywnej grupy uczniów nauczanych przez konkretnego nauczyciela. Opinia dostarczona po terminie lub jej brak nie wstrzymuje procesu oceniania nauczyciela;

 

3)  z własnej inicjatywy zasięgać opinii doradcy metodycznego, a w przypadku braku takiej możliwości - może zasięgać opinii nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego uczącego tego samego przedmiotu lub przewodniczącego zespołu przedmiotowego. Dyrektor zwraca się na piśmie do ustalonego opiniodawcy z prośbą o jej przygotowanie
w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma. Opinia dostarczona po terminie lub jej brak nie wstrzymuje procesu oceniania nauczyciela.

 

5.      W przypadku, gdy oceniany nauczyciel uzupełnia etat w innej placówce na podstawie art. 22 ust. 1 KN, dyrektor szkoły macierzystej występuje do dyrektora szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat o pisemną cząstkową ocenę pracy nauczyciela. Ocena pracy jest ustalana w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

 

6.      W przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, a który w żadnej szkole nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, oceny pracy po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego dokonuje dyrektor po pisemnym wskazaniu przez organ nadzorujący. Dyrektor występuje do dyrektorów szkół, w których jest zatrudniony nauczyciel o pisemną cząstkową ocenę pracy nauczyciela. Ocena pracy jest ustalana w porozumieniu z tymi dyrektorami,
w których nauczyciel odbywał staż.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Ocena pracy nauczyciela dokonywana po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego

 

1.   Ocena pracy nauczyciela stażysty po ukończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego:

 

1)  ustalenie oceny pracy nauczyciela stażysty dokonywane jest w terminie 21 dni po złożeniu przez nauczyciela sprawozdania z planu rozwoju zawodowego;

 

2)  ocena pracy nauczyciela dokonywana jest na podstawie załącznika 1a i 1 b;

 

3)  pierwsza część oceny polega na ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy, przy pomocy wskaźników oceny pracy określonych w załączniku 1a, który stanowi załącznik do regulaminu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100 pkt.;

 

4)  druga część oceny polega na ustaleniu punktacji za stopień realizacji planu rozwoju zawodowego. Maksymalna liczba punktów za realizację planu rozwoju zawodowego wynosi 100 pkt i stanowi 50% łącznej punktacji. Karta oceny punktowej za realizację planu rozwoju zawodowego stanowi załącznik 1 b.

 

5)  nauczyciel stażysta w procesie oceniania może uzyskać łącznie 200 punktów;

 

6)  nauczyciel otrzymuje:

 

a)    ocenę wyróżniającą, jeśli otrzymał nie mniej niż 95% łącznej punktacji, tj. 190 punktów i więcej,

 

b)    ocenę bardzo dobrą, jeśli otrzymał nie mniej niż 80 % łącznej punktacji tj. 160 - 189 punktów,

 

c)    ocenę dobrą, jeśli otrzymał nie mniej niż 55% łącznej punktacji tj. 110 – 159 punktów,

 

d)    ocenę negatywną, jeśli otrzymał poniżej 55% łącznej punktacji tj. 109 punktów               i mniej.

 

2.      Ocena pracy nauczyciela kontraktowego po ukończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego:

 

1)  ustalenie oceny pracy nauczyciela kontraktowego dokonywane jest w terminie 21 dni po złożeniu przez nauczyciela sprawozdania z planu rozwoju zawodowego;

 

2)   ocena pracy nauczyciela dokonywana jest na podstawie załącznika 1a, 2a i 2b;

 

3)  pierwsza część oceny polega na ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy, przy pomocy wskaźników oceny pracy określonych w załącznikach 1a i 2a. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 200 pkt., w tym za 1a – 100 pkt. I za 2a – 100 pkt. Łączna liczba z I części wynosi 200 punktów, co stanowi 50 % całkowitej punktacji,

 

4)  druga część oceny polega na ustaleniu punktacji za stopień realizacji planu rozwoju zawodowego. Maksymalna liczba punktów za realizację planu rozwoju zawodowego wynosi 200 pkt., co stanowi 50 % całkowitej punktacji. Karta oceny punktowej za realizację planu rozwoju zawodowego stanowi załącznik 2 b,

 

5)  nauczyciel kontraktowy w procesie oceniania może uzyskać łącznie 400 punktów;

 

7)  nauczyciel otrzymuje:

 

a)    ocenę wyróżniającą, jeśli otrzymał nie mniej niż 95% łącznej punktacji, tj. 380 punktów i więcej,

 

b)    ocenę bardzo dobrą, jeśli otrzymał nie mniej niż 80 % łącznej punktacji tj. 320 - 379 punktów,

 

c)    ocenę dobrą, jeśli otrzymał nie mniej niż 55% łącznej punktacji tj. 220 – 319 punktów,

 

d)    ocenę negatywną, jeśli otrzymał poniżej 55% łącznej punktacji tj. 219 punktów               i mniej.

 

3.      Ocena pracy nauczyciela mianowanego po ukończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego:

 

1)  ustalenie oceny pracy nauczyciela mianowanego dokonywane jest w terminie 21 dni po złożeniu przez nauczyciela sprawozdania z planu rozwoju zawodowego;

 

2)   ocena pracy nauczyciela dokonywana jest na podstawie załącznika 1a, 2a, 3a i 3b;

 

3)  pierwsza część oceny polega na ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy, przy pomocy wskaźników oceny pracy określonych w załącznikach 1a, 2a i 3a. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 300 pkt., w tym za 1a – 100 pkt., za 2a – 100 pkt i za 3a – 100 pkt.  Łączna liczba z I części wynosi 300 punktów, co stanowi               50 % całkowitej punktacji;

 

4)  druga część oceny polega na ustaleniu punktacji za stopień realizacji planu rozwoju zawodowego. Maksymalna liczba punktów za realizację planu rozwoju zawodowego wynosi 300 pkt., co stanowi 50 % całkowitej punktacji. Karta oceny punktowej za realizację planu rozwoju zawodowego stanowi załącznik 3b;

 

5)  nauczyciel mianowany w procesie oceniania może uzyskać łącznie 600 punktów;

 

8)  nauczyciel otrzymuje:

 

a)    ocenę wyróżniającą, jeśli otrzymał nie mniej niż 95% łącznej punktacji, tj. 570 punktów i więcej,

 

b)    ocenę bardzo dobrą, jeśli otrzymał nie mniej niż 80 % łącznej punktacji tj. 569 –  480 punktów,

c)    ocenę dobrą, jeśli otrzymał nie mniej niż 55% łącznej punktacji tj. 479 – 330 punktów,

d)    ocenę negatywną, jeśli otrzymał poniżej 55% łącznej punktacji tj. 329 punktów               i mniej.

 

4.      Zasady uwzględniania wymagań do oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego przedstawia rysunek poniżej:

 

 

 

KRYTERIA OCENY  (po zakończeniu stażu)

 

50%

50%

poziom awansu

przedmiot oceny

.

załącznik

za wymagania za plan rozwoju

1.

Stażysta

kryteria oceny - rozporządzenie

1a-100 pkt

kryteria oceny – awans

1b-100 pkt

 

 

ŁĄCZNA OCENA PRACY

 

1a + 1b

 

 

2.

Kontraktowy

kryteria oceny - rozporządzenie

1a-100 pkt

2b

200 pkt

kryteria oceny - rozporządzenie

2a-100 pkt

 

 

ŁĄCZNA OCENA PRACY

 

1a + 2a

+

2b

3.

Mianowany

kryteria oceny - rozporządzenie

1a-100 pkt

3b

300 pkt

kryteria oceny - rozporządzenie

2a-100 pkt

kryteria oceny - rozporządzenie

3a-100 pkt

 

 

ŁĄCZNA OCENA PRACY

 

1a + 2a + 3a

+

3b

 

§ 7

 Okresowa ocena nauczyciela co 3 lata lub na wniosek

 

1.      Ocena pracy dokonywana, po upływie 3 lat od oceny poprzedniej lub na wniosek nauczyciela, organu prowadzącego lub nadzorującego, Rady Rodziców lub z inicjatywy dyrektora przeprowadzona jest jednoetapowo i jest oceną stopnia spełniania wymagań zawartych w załącznikach:

 

1)     nauczyciela kontraktowego – w załączniku 1a i 2a;

 

2)     nauczyciela mianowanego – w załączniku 1a, 2a i 3a;

 

3)     nauczyciela dyplomowanego – w załączniku 1a, 2a, 3a i 4a.

 

2.      Nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu, przy dokonywaniu oceny, która nie jest ocena dokonywana po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego mogą otrzymać za każdy załącznik po 100 pkt, co stanowi odpowiednio:

 

1)     nauczyciel kontraktowy – 200 pkt;

2)     nauczyciel mianowany – 300 pkt;

3)    nauczyciel dyplomowany – 400 pkt;

 

3.      W przypadku ustalania spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela, w sytuacji niedokonywania oceny po odbyciu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego na poziomie:   

 

1)     nie mniejszym niż 95 % punktów dla danego posiadanego stopnia awansu – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

2)     nie mniejszym niż 80% punktów dla danego stopnia awansu zawodowego – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

3)     nie mniejszym niż 55% punktów dla danego stopnia awansu zawodowego – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

4)     mniejszym niż 55% punktów dla danego stopnia awansu zawodowego – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną;

 

4.      Graficzne przedstawienie uwzględnianych kryteriów przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela, w przypadkach, jak w ust. 1 przedstawia poniższy graf:

 

 

KRYTERIA OCENY  (bez stażu, z wyłączeniem stażysty)

1.

Kontraktowy

kryteria oceny – wg rozporządzenia

2

1a

kryteria oceny – wg rozporządzenia

3

2a

 

 

OCENA PRACY

 

1a + 2a

2.

Mianowany

kryteria oceny - wg rozporządzenia

2

1a

kryteria oceny - wg rozporządzenia

3

2a

kryteria oceny – wg rozporządzenia

4

3a

 

 

OCENA PRACY

 

1a + 2a + 3a

3.

Dyplomowany

kryteria oceny – wg rozporządzenia

2

1a

kryteria oceny – wg rozporządzenia

3

2a

kryteria oceny – wg rozporządzenia

4

3a

kryteria oceny – wg rozporządzenia

5

4a

 

OCENA PRACY

 

1a + 2a + 3a + 4a

 

§ 8

 Zestawienie zasad punktowania w ocenianiu pracy nauczycieli

 

1.    Zestawienie zasad punktowania w procesie oceniania pracy nauczycieli:

 

 

poziom awansu

przedmiot oceny

załącznik

l. punktów

1

Stażysta

kryteria oceny - rozporządzenie

1a

100

 

 

kryteria oceny – awans

1b

100

 

 

OCENA PO AWANSIE

1a + 1b

200

2

Kontraktowy

kryteria oceny - rozporządzenie

2a

100

 

 

kryteria oceny – awans

2b

200

 

 

OCENA PRACY bez awansu

1a + 2a

200

 

 

OCENA PO AWANSIE

1a + 2a + 2b

400

3

Mianowany

kryteria oceny - rozporządzenie

3a

100

 

 

kryteria oceny - awans

3b

300

 

 

OCENA PRACY bez awansu

1a + 2a + 3a

300

 

 

OCENA PO AWANSIE

1a + 2a + 3a + 3b

600

4

Dyplomowany

kryteria oceny - rozporządzenie

4a

100

 

 

OCENA PRACY

1a + 2a + 3a + 4a

400

 

 

 

Rozdział 3

Przebieg procesu oceniania pracy nauczyciela

 

§ 9

 Rozmowa oceniająca i samoocena

 

1.      Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem ustala datę rozmowy oceniającej
z zachowaniem obowiązujących terminów na dokonanie oceny.

 

2.      Przed datą ustalonej rozmowy strony procesu oceniania wypełniają arkusze stanowiące odpowiednio załącznik Nr 1a, 2a, 3a, 4a.

 

3.      Dyrektor szkoły, po analizie pisemnej opinii opiekuna stażu, wypełnia odpowiednio załączniki 1b, 2b lub 3b.

 

4.      Arkusze ocen dostępne są w intranecie po uprzednim zalogowaniu się / w sekretariacie szkoły.

 

5.      Co najmniej 5 dni przed rozmową oceniany nauczyciel obowiązany jest dostarczyć wypełnione przez siebie arkusze dyrektorowi szkoły.

 

6.      W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego może być obecny opiekun stażu.

 

7.      Dyrektor szkoły udostępnia ocenianemu nauczycielowi wstępnie wypełnione przez siebie arkusze, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, na co najmniej 3 dni przed datą rozmowy oceniającej.

 

8.      Przed rozmową oceniający i oceniany zapoznają się ze swoimi wzajemnymi ocenami celem odpowiedniego przygotowania się do rozmowy.

 

9.      Ostateczna punktację za poszczególne kryteria ustala dyrektor szkoły po wysłuchaniu nauczyciela.

 

 

§ 10

 Dowody realizacji zadań i obowiązków nauczyciela uwzględniane w procesie oceniania

 

1.      Dyrektor szkoły w procesie oceniania przy ustalaniu punktacji za poszczególne kryteria oceny wykorzystuje informacje zgromadzone w trakcie sprawowanego nadzoru pedagogicznego.  Pisemnymi dowodami realizacji przez nauczyciela obowiązków zawodowych i statutowych zadań szkoły są:

 

1)     arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela;

2)     protokoły kontroli;

3)     karty monitorowania pracy wychowawcy;

4)     karty monitorowania procesów zachodzących w szkole;

5)     dokumentacja innowacji pedagogicznej lub eksperymentu pedagogicznego;

6)     protokoły zebrań z rodzicami;

7)     programy nauczyciela i dokumentacja pracy w zakresie wszechstronnego rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb;

8)     protokoły rad pedagogicznych;

9)     protokoły zebrań doraźnych i stałych zespołów nauczycielskich;

10)   dokumentacja świadcząca o współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uczniów i oświaty, wolontariat;

11)   dokumentacja potwierdzająca udział przygotowywanych przez nauczyciela uczniów w konkursach, zawodach, przeglądach, olimpiadach;

12)   świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające ukończone formy doskonalenia zawodowego;

13)   opracowania badań wyników nauczania;

14)   sprawozdania z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły w zakresie dotyczącym nauczyciela;

15)   pochwały, skargi;

16)   publikacje;

 

w przypadku dokonywania oceny na zakończenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego dodatkowo:

 

17)   opinia opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub kontraktowego;

18)   sprawozdanie nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego wraz z dokumentacją potwierdzająca wykonanie zaplanowanych działań.

 

 

§ 11

Projekt oceny i ocena końcowa

 

1.      Po rozmowie oceniającej Dyrektor szkoły niezwłocznie przygotowuje na piśmie projekt oceny, uwzględniając opinie, o których mowa w § 5 Regulaminu oraz zapoznaje z jego treścią ocenianego nauczyciela, a także poucza o przysługującym prawie do złożenia na piśmie uwag i zastrzeżeń w ciągu 5 dni daty jej przedstawienia. Dyrektor szkoły przekazuje projekt oceny pracy nauczycielowi za pisemnym potwierdzeniem jego otrzymania.

 

2.      Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela organizacji związkowej.

 

3.      Po rozpatrzeniu wniesionych przez nauczyciela uwag i zastrzeżeń dyrektor sporządza na piśmie ocenę pracy, zgodnie ze wzorem karty oceny, określonej w odrębnych przepisach, zawierającą ocenę, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od oceny.

 

4.      Oceniany pracownik jest zobowiązany do podpisania dwóch egzemplarzy karty oceny.

 

5.      Oryginał oceny podpisany przez ocenianego włącza się do akt osobowych pracownika.

 

6.      Przy dokonywaniu oceny pracy do doręczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 39, art. 42, art. 43, art. 44, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

 

§ 12

Odwołanie się od oceny

 

 

1.      Od ustalonej oceny, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, nauczycielowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 

2.      Dyrektor szkoły, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania przesyła odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora oświaty.

 

3.      Odwołanie rozpatruje zespół oceniający powołany przez kuratora.

 

4.      Zespół oceniający, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania, po rozpatrzeniu odwołania:

 

1)  podtrzymuje ocenę pracy dokonana przez dyrektora albo

2)   uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora i ustala nową ocenę pracy albo

3)  uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora i przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny, jeżeli ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa.

 

5.      Ocena pracy ustalona przez zespół oceniający jest ostateczna.

 

 

Rozdział 4

Przepisy przejściowe

 

§ 13

 

1.      Regulamin oceniania w treści, jak wyżej nie ma zastosowania dla:

 

1)  nauczycieli, którzy rozpoczęli i nie zakończyli stażu przed dniem 1 września 2018 roku na kolejny stopień awansu zawodowego;

 

2)  do postepowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych
i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 roku na kolejny stopień awansu zawodowego;

 

3)  nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed
1 września 2018 roku, lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego;

 

4)  nauczycieli stażystów, którzy w dniu 1 września 2018 roku odbywają staż na kolejny stopień awansu zawodowego rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018                       (wydłużenie okresu stażu);

 

5)  nauczycieli przeniesionych do innej szkoły na podstawie art. 19 KN, w której kontynuują odbywanie stażu, do końca okresu na jaki zostali przeniesieni.

 

2.      Dla nauczycieli wskazanych w ust. 1 stosują się dotychczasowe zasady oceny dorobku zawodowego oraz dotychczasowe zasady postepowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego.

 

3.      W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia    1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.

 

4.      W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli legitymuje się co najmniej dwuletnim okresem pracy
w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

 

 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 

§ 14

 

1.      Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne
i poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez niego polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem społecznym.

 

2.      Informacje znajdujące się w karcie oceny pracy oraz zebrane w trakcie rozmowy oceniającej podlegają prawnej ochronie, określonej w przepisach o ochronie danych osobowych i nie są ujawniane publicznie.

 

3.      Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na tych samych zasadach, które obowiązują przy jego ustalaniu.

 

4.      Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości nauczycieli.

 

5.      Regulamin obowiązuje od 1 września 2018 roku, z wyłączeniem oceniania nauczycieli wskazanych w § 13 ust. 1 do czasu uzyskania stopnia awansu zawodowego według dotychczasowych zasad.

 

 

 

 

  ...........................................                                                             ........................................

      / miejscowość, data/                                                                                                   / podpis dyrektora/

                                                                

 

 

 

 

Regulamin oceniania

zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu ............

Nr protokołu RP ............................

 

 

Regulamin oceniania zaopiniowany przez:

 

 1. .....................................................
 2. ......................................................
 3. .......................................................


Załącznik Nr 1a

do Regulaminu oceniania nauczycieli

po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki

w Lubaniu

 

 

Wymagania i kryteria oceniania nauczyciela po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

 

Objaśnienia:

1.       Łączna liczba możliwych punktów do uzyskania wynosi 100 pkt.

2.       Stopień spełniania każdego z wskaźników punktowany jest w skali 0 – 2 pkt, gdzie:                               

1)        0 pkt – nie spełnia/ nie/ nie podejmuje działań w ogóle,

2)        1 pkt – w niewielkim stopniu/podejmuje próby/częściowo/ raczej tak

3)        2 pkt – tak/ efektywnie/ zawsze/

 

 


Część I – dotyczy wymagań wg § 2 rozporządzenia MEN ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1133)

Ocena spełniania wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego

Kryterium 1: Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

L.p.

wskaźniki

Pkt

1.

Merytoryczność przekazywanej wiedzy z zachowaniem jej aktualności                  i poprawności naukowej.

 

     2.

 

Dobór treści kształcenia do możliwości i potrzeb uczniów, umożliwiającej realizację podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnie uczniów                     z poprzedniego etap edukacyjnego.

 

    3.

Realizacja podstawy programowej zgodnie z warunkami i zaleceniami wskazanymi dla poszczególnych edukacji.

 

4.

Konstrukcja jednostek dydaktycznych z uwzględnieniem właściwych ogniw lekcji, zalecanymi w metodyce nauczania.

 

5.

Poprawność doboru przyjmowanych metod nauczania do technik uczenia się uczniów.  

 

6.

Wykorzystywanie przez nauczyciela pozalekcyjnych form nauczania (lekcje w terenie, muzeach, na uczelniach, etc.)

 

7.

Uwzględnianie w procesie nauczania podstawowych zasad nauczania takich, jak: stopniowania trudności, korelacji, poglądowości, wiązania teorii z praktyką, trwałości wiedzy, systematyczności.

 

8.

Stosowanie elementów oceniania kształtującego, takich jak: podawanie celów lekcji w języku ucznia, „nacobezu”, pozyskiwanie informacji zwrotnej, monitorowanie przyswajania przez uczniów wiedzy lub kształcenia umiejętności – „ pytania kluczowe”.

 

9.

Pełne wykorzystywanie czasu lekcji/zajęć.

 

10.

Prawidłowość zarządzania zespołem uczniowskim. Umiejętność utrzymywania dyscypliny w klasie/ grupie.

 

11.

Zainteresowanie uczniów przedmiotem. Aktywność uczniów na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych szkolnych i pozaszkolnych.

 

12.

Różnicowanie zakresu pracy domowej w zależności od możliwości uczniów.

 

13.

Zachowanie motywującego charakteru oceny szkolnej.

 

14.

Przestrzeganie zasad oceniania uczniów, zawartych w statucie szkoły oraz    PSO (uzasadnianie ocen, wskazywanie słabych i mocnych stron ucznia, dostarczanie informacji uczniowi i rodzicom o poziomie wiadomości
i umiejętności, przekazywanie informacji pomocnych do planowania dalszej nauki).

 

Kryterium 2: Dbałość o bezpieczeństwo uczniów

15.

Punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć.

 

  16.

Systematyczność sprawowania dyżurów nauczycielskich.

 

17.

Przestrzeganie zasad bhp w toku lekcji (wietrzenie klas, dbałość o stan techniczny pomocy dydaktycznych, wyposażenia klasy/pracowni) .

 

18.

Stosowanie w praktyce przepisów Regulaminu Wycieczek Szkolnych, zasad ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, etc. 

 

19.

Dbałość o przestrzeganie przez uczniów regulaminu pracowni/ szkolnych            (brak zniszczeń, dewastacji, stopień uszkodzeń wyposażenia pracowni, ładu w sali, Itp.)

 

20.

    Uwzględnianie w procesie nauczania podstawowych zasad nauczania takich, jak: stopniowanie trudności, korelacji, poglądowości, wiązania teorii
z praktyką, trwałości wiedzy, systematyczności.

 

21.

Zapoznawanie uczniów z zasadami bhp, p/poż., bezpieczeństwa                                  w sytuacjach zagrożeń (alarm bombowy, ataki terrorystyczne, etc.).

 

Kryterium 3: Wspieranie potencjału rozwojowego każdego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym kierując się dobrem ucznia i troską                              o jego zdrowie oraz szanując jego godność osobistą

22.

  Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów (obserwacja pedagogiczna, analiza opinii, IPET-ów, wywiady z rodzicami, diagnoza środowiskowa, itp.,)

 

23.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów,                 a także dysfunkcji określonych w opiniach i orzeczeniach poradni pp                   w zakresie: oceniania, organizacji pracy, treści kształcenia, metod pracy.

 

24.

Rozpoznawanie umiejętności uczenia się wychowanków.

 

25.

Przestrzeganie zasad pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym określonymi w IPET-ach

 

26.

Podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego przez wychowanków, pobudzanie do różnorodnej aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością np.                     w formie wolontariatu.

 

27.

Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania (kółka zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, przygotowanie do konkursów, zawodów).

 

28.

Podejmowanie, w porozumieniu z pedagogiem interwencji w sytuacjach trudnych w rodzinie lub środowisku ucznia (procedury Niebieskiej Karty, Sąd Rodzinny, MOPS, itp.)

 

29.

Tworzenie w zespole klasowym poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, biwaków, wycieczek, spotkań integracyjnych. Umiejętność rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami drogą mediacji.

 

 

30.

Współpraca z pedagogiem szkolnym /pielęgniarką /psychologiem/ zespołem nauczycieli uczących w oddziale w celu opracowania zintegrowanych działań w sytuacjach trudno-wychowawczych lub wymagających świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy.

 

Kryterium 4:    Kształtowanie u uczniów szacunku dla drugiego człowieka oraz postaw obywatelskich i prospołecznych, w tym przez własny przykład

31.

Przestrzeganie zasad etycznych: takt pedagogiczny, kultura osobista, poprawność języka, traktowanie podmiotowe uczniów, rodziców                                i współpracowników.

 

32.

Realizacja w klasie Programu wychowawczo-profilaktycznego, adekwatnego do rozpoznanych potrzeb, zagrożeń oraz wieku uczniów.

 

33.

Poprawność stosowania zasad oceniania zachowania uczniów, zgodnie             z zasadami w statucie szkoły.

 

34.

Opracowanie/ współrealizacja w szkole programów profilaktycznych, prozdrowotnych.

 

Kryterium 5:  Współpraca z innymi nauczycielami

35.

Udział w pracach stałych i zadaniowych zespołów nauczycielskich. Stopień angażowania się nauczyciela w działania podejmowane przez zespół.

 

36.

Współudział w organizacji imprez szkolnych, uroczystości, apeli.

 

37.

Współudział w opracowywaniu/ wyborze programu nauczania oraz wyboru podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla danej edukacji.

 

Kryterium 6: Przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły,                    w tym wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony 

38.

Poprawność i kompletność prowadzenia dokumentacji pedagogicznej. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela.

 

39.

Przestrzeganie dyscypliny pracy, respektowanie zarządzeń i zaleceń przełożonych.  Obecność na radach pedagogicznych.

 

40.

Terminowość składania wymaganych przez dyrektora sprawozdań, opracowań, opinii.

 

41.

Pełnienie dyżurów nauczycielskich – obecność i aktywność w jego sprawowaniu.  

 

42.

Dbałość o wystrój i estetykę przydzielonych sal dydaktycznych. Dbałość                     o mienie szkolne.

 

Kryterium 7:   Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych                               z wykonywaną pracą

    43.

Udział w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

 

  44.

Posługiwanie się odpowiednią terminologią z zakresu pedagogiki, metodyki                              i dydaktyki.

 

  45.

Umiejętność planowania jednostki dydaktycznej lub innych zajęć.    Umiejętność sporządzania konspektu lekcji.  

 

46.

Umiejętność wskazywania błędów metodycznych i dydaktycznych                           w prowadzonych przez siebie zajęciach; obiektywna ewaluacja pracy własnej.

 

Kryterium 8:   Współpraca z rodzicami

47.

Budowanie relacji z rodzicami opartych na wzajemnym szacunku.

 

   48.

Angażowanie rodziców w proces uczenia się swoich dzieci i dostarczanie rodzicom wyczerpujących informacji o mocnych i słabych stronach dziecka.

 

   49.

Angażowanie rodziców do podejmowania działań na rzecz klasy lub szkoły.

 

  50.

Prowadzenie konsultacji dla rodziców w zakresie poradnictwa psychologicznego, pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 

Suma punktów:

.............................. pkt.

 

 


Załącznik Nr 1b

do Regulaminu oceniania nauczycieli

po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki

w Lubaniu

 

Część II – dotyczy wymagań wg § 6.2 Rozporządzenia MEN w sprawie awansu   zawodowego nauczycieli ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1133)

 

Karta oceny realizacji planu rozwoju zawodowego

nauczyciela stażysty

 

Objaśnienia:

1.       Łączna liczba możliwych punktów do uzyskania wynosi 100 pkt.

 

Ocena spełniania wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego

Realizacja obowiązków przez nauczyciela - § 6 ust. 1

L.p.

Realizacja obowiązków

pkt

1.

 

Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

 

     2.

 

 

Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie z prowadzącym tych zajęć.

 

    3.

 

Prowadzenie zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone,

 

 

4.

 

  Uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, zwłaszcza w   zakresie doskonalenia warsztatu pracy.

 

 

Ocena stopnia spełniania wymagań

1.

  

    Znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

 

 

  2.

 

    Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawy programowej oraz statutowych zadań szkoły

 

3.

Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów, w tym indywidualizowania nauczania.

 

4

Umiejętność wykorzystywania w codziennej pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego.

 

5.

 

Umiejętność korzystania w swojej pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;

 

 

6.

 

Znajomość środowiska uczniów oraz ich problemów, a także umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym;

 

 

7.

    

    Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;

 

8.

 

Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

 

Suma punktów:

.............................. pkt.

 

Łącznie uzyskana liczba punktów: ......................................

Uogólniona ocena pracy:   ............................................... (wpisać właściwą).

Uzasadnienie: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Załącznik Nr 2a

do Regulaminu oceniania nauczycieli

po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki

w Lubaniu

 

 

Wymagania i kryteria oceniania nauczyciela po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Objaśnienia:

1.       Łączna liczba możliwych punktów do uzyskania wynosi 100 pkt.

2.       Stopień spełniania każdego z wskaźników punktowany jest w skali 0 – 4 pkt, gdzie:                               

1)       0 pkt – nie spełnia/ nie/ nie podejmuje działań w ogóle,

2)        1 pkt – w niewielkim stopniu podejmuje próby/częściowo/

3)        2 pkt – raczej tak/ niekompletnie

4)        3 pkt – tak/ często

5)        4 pkt –  efektywnie/ zawsze/wyróżniająco

 

3.       Kryteria oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone w załączniku 1 a, 2 a oraz 2b.

 

4.       Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 400 pkt, gdzie:

 

1)     na podstawie załącznika 1a – 100 pkt,

2)     na podstawie załącznika 2a – 100 pkt.

3)     na podstawie załącznika 2b – 200 pkt

 

 

Ocena spełniania wymagań koniecznych na stopień nauczyciela mianowanego

Kryterium 1: Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych

L.p.

wskaźniki

pkt

 

1.

Modyfikowanie/dostosowywanie wybranych programów nauczania edukacji przedmiotowej, po dokonanej analizie wiedzy i umiejętności uczniów „ na wejściu", z uwzględnieniem wyposażenia szkoły/pracowni  oraz zdiagnozowanych technik uczenia się uczniów.

 

     2.

 

Stosowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących, pracy zespołowej, pracy w parach

 

3.

Umiejętność wspierania procesu nauczania środkami multimedialnymi. Wykorzystywanie przez nauczyciela użytkowych programów edukacyjnych.

 

Kryterium 2: Diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie               pracy z uczniem

4.

Dokonywanie diagnozy środowiskowej swoich wychowanków. poprawność zdiagnozowania potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. Dokumentowanie wyników diagnoz, wniosków.

 

5.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanej edukacji do potrzeb
i możliwości uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, zawierające szczegółowe dostosowania w zakresie: treści kształcenia, metod i form nauczania, oceniania i dostosowania organizacji
i warunków nauczania.

 

6.

Indywidualizowanie pracy z w/w uczniami w bieżącej pracy                                        (różnicowanie tempa pracy, przygotowywanie indywidualnych kart pracy, różnicowanie zakresu sprawdzanych i ocenianych treści, różnicowanie prac domowych, form i metod pracy).

 

7.

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie funkcjonowania ucznia.

 

Kryterium 3: Analizowanie swojej pracy, wykorzystywanie wniosków do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów swojej pracy

8.

 

Planowanie i przeprowadzane badań edukacyjnych osiągnięć uczniów w formie pomiaru sprawdzającego i różnicującego.

 

9.

Umiejętność przeprowadzenia analizy ilościowej i jakościowej badań edukacyjnych, w tym umiejętność oceny poziomu opanowania przez uczniów umiejętności i wiadomości określonych w podstawach programowych oraz wskazanie przyczyny braku osiągnięcia celów kształcenia.

 

10.

Wykorzystywanie wyników badań edukacyjnych z nauczanej edukacji do modyfikowania programu nauczania, doboru treści kształcenia oraz ewaluacji pracy własnej nauczyciela w obszarze metodyki przedmiotu.

 

11.

Udział w pracach zespołów wychowawczych przy wypracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli wobec uczniów z niepowodzeniami edukacyjnymi lub zaburzeniami emocji/ zachowania

 

12 a

Uczniowie/ klasa osiąga co najmniej średnie lub wyższe wyniki w nauce od średniej ogólnoszkolnej z danej edukacji   - wariant do wyboru

 

12b

Uczniowie uzyskują surowe wyniki na egzaminach zewnętrznych wyższe od średnich wyników w gminie/powiecie/województwie mierzone w skali staninowej lub obliczona wartość EWD jest dodatnia.

 

13.

Realizowany w klasie Program wychowawczo-profilaktyczny przynosi widoczne efekty w zachowaniach uczniów, postawach, frekwencji, aktywności w pracach na rzecz społeczności klasowej/szkolnej/lokalnej

 

 

Kryterium 4: Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w drodze doskonalenia zawodowego, odpowiadającego potrzebom szkoły

14.

Prezentowanie zdobytej wiedzy lub umiejętności na zewnętrznych formach doskonalenia w formie np. opracowanych materiałów, skryptów na otwartej lekcji/ na lekcji pokazowej lub poprzez przeprowadzenie szkolenia w ramach WDN

 

15.

Aktywność w pracach zespołów zadaniowych/ zespołu ewaluacyjnego, Zespołu Wspierającego d/s opracowywania IPET-ów, w szczególności w pracach, do których nabyte umiejętności są niezbędne.

 

16.

Praca w zespole wychowawczym, rozwiązywanie problemów wychowawczych w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, innymi specjalistami, zatrudnionymi w szkole.

 

17.

Prowadzenie konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie poradnictwa psychologicznego, pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych / w ramach spotkań z rodzicami prowadzenie” pedagogizacji” rodziców; zapraszanie specjalistów z zakresu psychologii rozwojowej, radzenia                     w sytuacjach kryzysowych, z niepowodzeniami szkolnymi, stresem itp.

 

18.

Prowadzenie działań mediacyjnych, organizacyjnych i administracyjnych    w sytuacjach krzywdzenia dzieci, biedy, zaniedbań środowiskowych                                (współpraca z MOPS-em, parafią, wnioskowanie o stypendia socjalne, inne formy pomocy uczniom)

 

19.

Umiejętność motywowania uczniów do nauki oraz działalności na rzecz koleżeńskiej pomocy, działalności wolontarystycznej, innej.  

 

 

Kryterium 5: Udział w innych zajęciach i czynnościach wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym udział w przygotowywaniu lub organizowaniu egzaminów zewnętrznych w szkole lub poza szkołą.

20.

Organizowanie imprez szkolnych, okolicznościowych, apeli, akademii, spotkań integracyjnych z rodzicami, wyjazdów na „ zielone/ białe  szkoły”

 

21.

Występowanie do organizacji społecznych, MOPS-u, instytucji wspierających rodzinę, sądów rodzinnych w celu organizacji pomocy wychowankom. 

 

22.

Działania na rzecz poprawy stanu środowiska lokalnego (udział
z wychowankami np. w akcji sprzątania świata, porządkowanie grobów nieznanych żołnierzy, porządkowanie lokalnych pamiątkowych miejsc, inne)

 

23.

Pozyskiwanie wyposażenia szkoły/pracowni w sprzęty i wyposażenie                      (nagrody rzeczowe w konkursach, sponsorzy, udział w projektach, grantach, itp.)

 

24.

Przygotowywanie uczniów i ich udział w konkursach prozdrowotnych, ekologicznych, środowiskowych,  promujących zasady zdrowego żywienia., innych.

 

25.

Udział w przygotowaniach organizacyjnych do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych/ sprawowanie funkcji członka komisji egzaminacyjnej/ bycie egzaminatorem.

 

Suma punktów:

.............................. pkt.

 


Załącznik Nr 2b

do Regulaminu oceniania nauczycieli

po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki

w Lubaniu

 

Część II – dotyczy wymagań wg § 7. 2 Rozporządzenia MEN w sprawie awansu   zawodowego nauczycieli ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1133)

Karta oceny realizacji planu rozwoju zawodowego

nauczyciela kontraktowego

 

Objaśnienia:

1.       Łączna liczba możliwych punktów do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

Ocena spełniania wymagań na stopień nauczyciela mianowanego

Realizacja obowiązków przez nauczyciela - § 7 ust. 1

L.p.

Realizacja obowiązków

pkt

1.

 

Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb środowiska lokalnego organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

 

 

     2.

 

 

Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie uzdolnionych,

 

 

    3.

 

Prowadzenie zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone,

 

 

4.

 

  Przeprowadzenie co najmniej dwie godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły oraz dokonanie ich ewaluacji w obecności, w miarę możliwości  doradcy zawodowego w zakresie prowadzonych zajęć. 

 

 

Ocena stopnia spełniania wymagań - § 7 ust. 2

1.

  

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 KN – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją w umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

 

 

  2.

 

    Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

 

 

3.

Umiejętność dokonywania ewaluacji pracy własnej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

 

4

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów                                               i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 

5.

 

Umiejętność  uwzględniania problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 

 

 

6.

 

Umiejętność wykorzystywania w codziennej pracy metod aktywizujących.

 

 

7.

    

    Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty oraz pomocy społecznej albo postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;

 

 

8.

 

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć z narzędzi multimedialnych i informatycznych. 

 

Suma punktów:

.............................. pkt.

 

Łącznie uzyskana liczba punktów: ......................................

Uogólniona ocena pracy:   ................................................ (wpisać właściwą).

Uzasadnienie: .................................................................................................................

 

 


Załącznik Nr 3a

do Regulaminu oceniania nauczycieli

po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki

w  Lubaniu

 

 

Wymagania i kryteria oceniania nauczyciela po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

Objaśnienia:

1.       Łączna liczba możliwych punktów do uzyskania wynosi 100 pkt.

2.       Stopień spełniania każdego z wskaźników punktowany jest w skali 0 – 5 pkt, gdzie:                               

1)       0 pkt – nie spełnia/ nie/ nie podejmuje działań w ogóle,

2)        1 pkt – w niewielkim stopniu podejmuje próby/częściowo/

3)        2 pkt – raczej tak/ niekompletnie

4)        3 pkt – tak/ często

5)        4 pkt –  bardzo często/zawsze/

6)        5 pkt – efektywnie/ zawsze/wyróżniająco

 

3.       Kryteria oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmują kryteria określone w załączniku 1 a, 2 a, 3a oraz 3b.

 

4.       Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 600 pkt, gdzie:

 

1)     na podstawie załącznika 1a – 100 pkt,

2)     na podstawie załącznika 2a – 100 pkt,

3)     na podstawie załącznika 3a – 100 pkt

4)     na podstawie załącznika 3b – 300 pkt

 

 

Ocena spełniania wymagań koniecznych na stopień nauczyciela dyplomowanego

Kryterium 1: Podejmowanie innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych w prowadzeniu procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

L.p.

wskaźniki

pkt

 

1.

Wdrożenie w klasie/ grupie/ szkole innowacji programowej/ organizacyjnej/ metodycznej z zachowaniem procedury przewidzianej                  w prawie oświatowym.  

 

     2.

Opracowanie lub współudział w opracowaniu autorskiego programu nauczania.

 

3.

Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów/ zdolności uczniów w formie kółek zainteresowań/ kółek naukowych/ zespołów badawczych.

 

Kryterium 2: Pobudzanie inicjatywy uczniów poprzez inspirowanie ich do działań widocznych na forum szkoły i pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad tymi inicjatywami.  

4.

Organizacja i przeprowadzanie konkursów /zawodów szkolnych/ międzyszkolnych pozaprzedmiotowych oraz opracowanie pełnej dokumentacji wraz z kryteriami oceny, przebiegiem, harmonogramem; pozyskanie sponsorów nagród, przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych uczestników z poza szkoły, zgodnie z RODO i wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa danych osobowych.

Przygotowywanie uczniów i ich udział w konkursach prozdrowotnych, ekologicznych, środowiskowych,  promujących zasady zdrowego żywienia.

 

5.

Uzyskiwanie przez uczniów tytułu laureata/olimpijczyka w olimpiadach / zawodach/ konkursach o zasięgu ogólnopolski / wojewódzkim/ powiatowym.

 

6.

Opieka nad grupą wolontariuszy podejmujących okresowo działalność na rzecz środowiska lokalnego/ społeczności lokalnej/ biorącej udział w akcjach charytatywnych z własnej inicjatywy lub prowadzonych przez inne podmioty. / Sprawowanie stałej opieki przez grupę uczniów nad miejscami pamięci narodowej/  

 

7.

Organizowanie imprez szkolnych, okolicznościowych, apeli, akademii, spotkań integracyjnych z rodzicami, wyjazdów na „ zielone/ białe  szkoły”.

 

Kryterium 3: Prowadzenie oraz omawianie lekcji otwartych

8.

Przeprowadzenie co najmniej jednej lekcji pokazowej w roku szkolnym                 i zaprezentowanie np. nowoczesnych metod kształcenia, sposobów indywidualizowania procesu nauczania w bieżącej pracy, innowacji dydaktycznej lub metodycznej.

 

9.

Przeprowadzenie co najmniej 2 lekcji otwartych, w miarę możliwości w obecności doradcy metodycznego, dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego, wraz z jej omówienie w obecności obserwatorów.

 

10.

Opracowanie lub udział w opracowaniu „banku” scenariuszy lekcji oraz udostępnianie ich nauczycielom prowadzącym ten sam rodzaj zajęć/ nauczycielom realizującym zastępstwo za nieobecnego nauczyciela/ nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole lub nauczanie tej edukacji

 

 

Kryterium 4: Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły.

11.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji na kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych, uzyskanie stopnia naukowego, w szczególności w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i rozwojowymi.

 

12.

Przyjmowanie zadań i ich realizacja, w których nauczyciel wykorzystuje nabytą wiedzę lub umiejętności np.:

 

·           przeprowadzenie analizy wyników egzaminów zewnętrznych                       z wykorzystaniem techniki EWD,

 

·           współpraca w prowadzeniu strony internetowej szkoły, innych sposobów promocji szkoły na stronach internetowych,

 

·           przygotowania prezentacji multimedialnych na potrzeby RP, RR, na zajęcia, targi edukacyjne, wystawy,

·          opracowanie raportów i ich prezentacji z wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły,

·          udział w opracowaniach IPET-ów oraz dokonywania oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

·         współudział w opracowaniu Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wcześniej przeprowadzona diagnozę,

·         inne.

 

13.

Opracowanie materiałów szkoleniowych do samokształcenia nauczycieli; udostępnianie ich, pomoc zainteresowanym w ich zrozumieniu                                      i stosowaniu.

 

14.

1) Praca w zespole wychowawczym, rozwiązywanie problemów wychowawczych w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, innymi specjalistami, zatrudnionymi w szkole.  lub

2/ Prowadzenie konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie poradnictwa psychologicznego,  pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

3) W ramach spotkań z rodzicami prowadzenie” pedagogizacji” rodziców; zapraszanie specjalistów z zakresu psychologii rozwojowej, radzenia
w sytuacjach kryzysowych, z niepowodzeniami szkolnymi, stresem itp.

 

 

Kryterium 5: Realizowanie powierzonych funkcji lub dodatkowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z potrzeb szkoły

15.

Prowadzenie z własnej inicjatywy zajęć wspierających rozwój ucznia oraz zajęć wyrównujących jego szanse edukacyjne.

 

16.

Sprawowanie funkcji:

·         przewodniczącego zespołu nauczycielskiego,

·         opiekuna samorządu, koła wolontariatu,

·         opiekuna drużyny harcerskiej, kola naukowego, SKS-u, innej młodzieżowej organizacji, etc.

 

17.

Wykonywanie pozaobowiązkowych zadań na rzecz szkoły np.:

·         sporządzanie protokołów RP,

·         aktualizacji wewnątrzszkolnej dokumentacji np.. statutu, regulaminów, in.,

·         członka komisji inwentaryzacyjnej,

·         opiekuna na wycieczkach, „ zielonych szkołach”, biwakach,

·         prowadzenie kroniki szkolnej,

·         opieka nad szkolnym muzeum, Izbą Pamięci,

·         współudział w przygotowaniu unijnych projektów, aplikacji grantowych,

·         inne.

 

18.

Przygotowanie apeli, uroczystości, obchodów wydarzeń historycznych                                 i rocznicowych dla uczniów/ społeczności lokalnej/ miejskich.

 

19.

Współudział nauczyciela w opracowywaniu i realizacji wniosków                              z nadzoru pedagogicznego np. opracowanie programu naprawczego

 

20.

Pozyskiwanie wyposażenia pracowni szkolnej w sprzęt i wyposażenie wspomagające proces nauczania uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi we współpracy np. PEFRON-em, stowarzyszeniami na rzecz dzieci chorych, itp.

 

Suma punktów:

.............................. pkt.

 

 


Załącznik Nr 3b

do Regulaminu oceniania nauczycieli

po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki

w Lubaniu

 

Część II – dotyczy wymagań wg § 8.2 Rozporządzenia MEN w sprawie awansu   zawodowego nauczycieli ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1133)

Karta oceny realizacji planu rozwoju zawodowego

nauczyciela mianowanego

Objaśnienia:

1.       Łączna liczba możliwych punktów do uzyskania wynosi 300 pkt.

 

Ocena spełniania wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego

Realizacja obowiązków przez nauczyciela - § 8 ust. 1

L.p.

Realizacja obowiązków

pkt

1.

 

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

 

     2.

 

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

 

    3.

 

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenie zawodowego.

 

 

4.

 

  Przeprowadzenie co najmniej trzy godziny zajęć otwartych dla nauczycieli,                   w tym z innych szkół oraz dokonywanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości  doradcy zawodowego w zakresie prowadzonych zajęć lub nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

 

Ocena stopnia spełniania wymagań - § 8 ust. 2

1.

  

Umiejętność wykorzystywania w codziennej pracy dydaktycznej narzędzi multimedialnych i informatycznych oraz metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia

 

 

  2.

 

    Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,  w tym  przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

 

 

3.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

 

4

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów                                               i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 

5.

 

Realizacja co najmniej dwóch z następujących działań:

 

 

 

 

a

Opracowanie i wdrożenie programu lub innowacji lub działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfika szkoły i placówki, w szczególności z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 

 

  

    b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk, doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu zadaniowego, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników

 

 

c

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym

 

 

d

Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie książki albo innej zwartej publikacji

 

Suma punktów:

.............................. pkt.

 

Łącznie uzyskana liczba punktów: ......................................

Uogólniona ocena pracy:  .....................................................        (wpisać właściwą).

Uzasadnienie: ...........................................................................

 

 

Załącznik Nr 4a

do Regulaminu oceniania nauczyciela dyplomowanego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki

w Lubaniu

 

 

Wymagania i kryteria oceniania nauczyciela dyplomowanego

 

 

Objaśnienia:

 

1.       Łączna liczba możliwych punktów do uzyskania wynosi 400 pkt.

2.       Stopień spełniania każdego z wskaźników kryterium 1 i 2 punktowany jest w skali 0 – 5 pkt, gdzie:  

                            

1)       0 pkt – nie spełnia/ nie/ nie podejmuje działań w ogóle,

2)        1 pkt – w niewielkim stopniu podejmuje próby/częściowo/

3)        2 pkt – raczej tak/ niekompletnie

4)        3 pkt – tak/ często

5)        4 pkt –  bardzo często/zawsze/

6)        5 pkt – efektywnie/ wyróżniająco/ bardzo skutecznie

 

a za realizację jednego z punktów spośród I -V, wskazanych dla kryterium 3 przyznaję się od 0 - 15 punktów. Nie dokonuje się oceny stopnia realizacji wszystkich wymienionych wskaźników w kryterium trzecim. 

 

3.       Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego obejmują kryteria określone w załączniku 1 a, 2 a, 3a oraz 4a.

 

4.       Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 400 pkt, gdzie:

 

1)     na podstawie załącznika 1a – 100 pkt,

2)     na podstawie załącznika 2a – 100 pkt,

3)     na podstawie załącznika 3a – 100 pkt

4)     na podstawie załącznika 4a – 100 pkt

 

Wymagania do oceny pracy nauczyciela dyplomowanego

Kryterium 1: Ewaluacja własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,                       a także utrzymywanie efektów tej pracy na wysokim poziomie

L.p.

wskaźniki

pkt

 

 

1.

Uzyskiwanie dodatnich 3 – letnich wskaźników EWD z edukacji nauczanej przez nauczyciela/ utrzymywanie tendencji wzrostowej w statystycznych obliczeniach oraz szacowaniu wyników na egzaminach zewnętrznych/ zajmowanie przez uczniów czołowych lokat w zawodach, konkursach.  przez uczniów tendencji wzrostowej w wartościach obliczeniowych wyników egzaminów zewnętrznych  

 

 

      2.

Przeprowadzanie corocznej ewaluacji wyników nauczania. Opracowanie raportu z badań ze wskazaniem zaleceń do pracy na kolejnym rok szkolny       z uczniami w poszczególnych oddziałach., zwłaszcza mającymi trudności w nauce lub spe.

 

 

  3.

Dokonywanie ewaluacji typu in-term oraz ewaluacji in – post programów nauczania przyjętych do realizacji przez nauczyciela oraz wprowadzenie zmian do programów lub opracowanie własnego programu nauczania                    z uwzględnieniem wniosków z ewaluacji.

 

 

4.     

Opracowanie autorskich materiałów ćwiczeniowych lub materiałów pomocniczych, pomocy dydaktycznych także z wykorzystaniem technologii IT wspomagających proces uczenia się uczniów.

 

 

5.            

Opracowanie lub udział w opracowaniu sposobów realizacji wniosków
z nadzoru pedagogicznego dotyczących podniesienie efektywności nauczania.

 

 

6.            

Przeprowadzenie co najmniej jednej lekcji pokazowej w roku szkolnym                 i zaprezentowanie np. nowoczesnych metod kształcenia, sposobów indywidualizowania procesu nauczania w bieżącej pracy, innowacji dydaktycznej lub metodycznej.

 

 

Kryterium 2:  Efektywna współpraca z podmiotami działającymi na rzecz ucznia

7.

Przygotowanie aplikacji, wniosków do projektów edukacyjnych., finansowanych ze środków unijnych lub wydatków strukturalnych, zwiększających szanse edukacyjne uczniów.

 

 

8.

Organizacja wymiany uczniów w ramach programów Erasmus, ............... / współpracy międzynarodowej/ międzyszkolnej

 

 

9.

Pozyskiwanie wyposażenia pracowni szkolnej w sprzęt i wyposażenie wspomagające proces nauczania uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi we współpracy np. PEFRON-em, stowarzyszeniami na rzecz dzieci chorych, itp.

 

 

10.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, np. nawiązywanie współpracy międzynarodowej, współpracy z uczelniami, klubami sportowymi, instytucjami, pracodawcami i aktywny udział w dalszych działaniach.

 

 

11.

Prezentowanie umiejętności pracy dydaktycznej i metodycznej na zorganizowanych konferencjach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych lub wojewódzkich/ Organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych

 

 

Kryterium 3: Realizacja co najmniej trzech z następujących działań
(za realizację wskazanych przez nauczyciela 2 działań – do wyboru, nauczyciel otrzymuje po 15 punktów za każde działanie)

I.

Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, profilaktycznych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, z uwzględnieniem potrzeb uczniów, np. opracowanie programów wychowawczych, profilaktycznych realizowanych w szkole/gminie/powiecie, współudział w opracowaniu Strategii rozwoju oświaty w gminie/powiecie, praca w radach samorządowych, komisjach ds. edukacji , wychowania, itp.

 

 

II.

Upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych np. na stronach kuratoryjnych w zakładce „Bank dobrych praktyk”, publikacje na stronach www placówki dostępne nauczycielom lub rodzicom, przeprowadzenie co najmniej jednej lekcji pokazowej w roku szkolnym i zaprezentowanie np. nowoczesnych metod kształcenia, sposobów indywidualizowania procesu nauczania w bieżącej pracy, innowacji dydaktycznej lub metodycznej, opracowanie „banku” scenariuszy lekcji oraz udostępnianie ich nauczycielom prowadzącym ten sam rodzaj zajęć/ nauczycielom realizującym zastępstwo za nieobecnego nauczyciela/ nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole lub nauczanie tej edukacji.

 

 

III.

Dążenie do pełni własnego rozwoju osobistego poprzez opracowanie autorskiej publikacji naukowej, przeprowadzanie i analizowanie badań naukowych z zakresu oświaty oraz wykorzystywanie wyników tych badań do podnoszenia jakości pracy szkoły, np. uzyskanie dodatkowych kwalifikacji na kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych, uzyskanie stopnia naukowego, w szczególności w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

 

 

IV.

Przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub realizowanych zadań poza szkołą, związanych z oświatą oraz wykorzystywanie wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły (dowody współpracy lub potwierdzenia z instytucji, z którymi nauczyciel współpracuje, sprawozdanie z podejmowanych działań i efektów podejmowanych działań).

 

 

V.

Współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta

 

 

Suma punktów:

.............................. pkt.

 

 

Uzyskana liczba punktów:

1.    Za arkusz 1a - ..............

2.    Za arkusz 2a - .............

3.    Za arkusz 3a - ..............

4.    Za arkusz 4a - ..............

Łącznie uzyskana liczba punktów: ............................, co stanowi .......... %

 

Uogólniona ocena pracy:  .....................................................  (wpisać właściwą).

Uzasadnienie: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Załączniki

zarz. 12 Regulamin oceny n-li 1.09.2018 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2018-09-24 16:59:28
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2018-09-24 17:00:54
Ostatnia zmiana:2018-09-24 17:00:54
Ilość wyświetleń:715
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij