Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie procedur organizacji wycieczek szkolnych i innych form zorganizowanych zajęć terenowych i wyjazdowych

Zarządzenie   nr  13/2018

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia 31 sierpnia 2018r.

 

w sprawie:  Procedur organizacji wycieczek szkolnych i innych form zorganizowanych zajęć

      terenowych i wyjazdowych

 

 

 

Na podstawie: 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  25 maja 2018r. poz. 1055 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez Publiczne przedszkola, szkoły i  placówki krajoznawstwa     i turystyki

- art. 47 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000 )

                          

 

Zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjąć do stosowania Procedury organizacji wycieczek szkolnych i innych form zorganizowanych zajęć terenowych i wyjazdowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu.

 

 

 

§ 2

 

Tekst procedury stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie 6/2013  z dnia 27.08.2013r.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                         Szkoły Podstawowej nr 1

                                                                                                         im. Tadeusza Kościuszki

                                                                                                                   w Lubaniu                                          


 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 13/2018

z dnia 31 sierpnia 2018r.

 

 

PROCEDURY ORGANIZACJI

WYCIECZEK SZKOLNYCH

I INNYCH FORM

ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ

TERENOWYCH I WYJAZDOWYCH

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI                                                   W LUBANIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubań 2018

 

I

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU

I WYJAZDÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Dz.U.2016 poz. 452

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

 1. Dz.U.2014 poz. 1150

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

 

4. Dz.U.2003.6.69 z późn.zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

5. Tekst jednolity Dz.U.2004.223.2268 z późn. zm.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych

 

6. Tekst jednolity Dz.U.2012.1137

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

 

7. Dz.U.1995.4.31

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami

8. Tekst jednolity Dz. U. 2018.poz. 1457

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

 

9. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

 

10. Dz.U.2014.poz, 1476 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CELE ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH FORM

ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ TERENOWYCH

 

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

 

1. Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.

 

2.  Poznawanie kultury i języka innych państw.

 

3.  Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

 

4. Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania.

 

5. Upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody.

 

6. Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej.

 

7. Poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie.

 

8. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej.

 

9. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

III

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich  i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.

 

 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:

 

a) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów;

?

b) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce;

 

c) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem,    a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

 

 1. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.
 2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
 3. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.
 4. Wzór karty wycieczki określa załącznik do Rozporządzenia.
 5. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię                          i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje Dyrektor szkoły.
 6. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki. Dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów.
 7. Szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków                         i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów.
 8. Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.
 9. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.
 10. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
 11. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 12. Liczba opiekunów uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, stopnia ich zdyscyplinowania                            i samodzielności oraz trasy wycieczki, jej charakteru i rodzaju środka lokomocji. Decyzję o liczbie opiekunów danej wycieczki podejmuje Dyrektor.
 13. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik

i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie, zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

 

 

 1. Kierownik wycieczki:

 

1) opracowuje program i regulamin wycieczki;

2) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;

4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;

5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki                  i bezpieczeństwa uczniom;

6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;

7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki,;

8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów;

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu  i informuje                     o tym dyrektora szkoły i rodziców w formie i terminie przyjętymi w danej szkole.

 

Kierownik wycieczki zobowiązany jest do poznania i ścisłego przestrzegania odnośnych przepisów BHP, przepisów dotyczących korzystania z dróg publicznych, szlaków turystycznych, publicznych środków transportu, a także innych szczegółowych regulaminów oraz zarządzeń wykonawczych władz oświatowych, administracyjnych i samorządowych.

Kierownik wycieczki powinien zdecydowanie eliminować wszelkie próby zakłócania ciszy nocnej, dopilnować, by nikt nie oddalał się z miejsca noclegowego. Powinien zwrócić szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek.

 

 

 1. Opiekun wycieczki:

1)      sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;

2)      sprawdza stan osobowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca postoju i po przybyciu na miejsce docelowe;

3)      współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;

4)      sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

5)      nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;

6)      wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 

 1. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
 2. W Szkole ustala się następujące zasady dotyczące terminów i czasu trwania wycieczek:

a)  klasy I mogą przeznaczyć 1 dzień dydaktyczny na wycieczkę integracyjną (wrzesień/początek października)

b) klasy I-VIII mogą przeznaczyć 3 dni dydaktyczne na wycieczkę klasową

c) terminy innych niż klasowe wycieczek (wyjść, wyjazdów integracyjnych itp.) ustala się na bieżąco                             z Wicedyrektorem.

20.  Zabronione jest organizowanie wycieczek w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, gdy zaś warunki takie zaistnieją podczas realizacji wycieczki, należy natychmiast podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom.

 

IV

DOKUMENTOWANIE WYCIECZEK

 

 1. Szkoła nakłada na kierownika wycieczki obowiązek jej pełnego udokumentowania.

 

A)  Dokumentacja wycieczki krajowej to:

a) karta wycieczki wraz z jej harmonogramem; na karcie muszą znajdować się telefony

kontaktowe do kierownika i opiekunów wycieczki (załącznik nr 3);

b) lista uczestników wraz z podaniem ich wieku (załącznik nr 4);

c) zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 5) lub karta wyjazdu ucznia

na wycieczkę (załącznik nr 8);

d) potwierdzenie rezerwacji noclegów;

e) dokumenty ubezpieczeniowe, w tym lista uczestników z potwierdzonym przez ubezpieczyciela ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków;

f) dokumenty finansowe;

g) regulamin wycieczki, tj. przygotowany na konkretną wycieczkę zbiór przepisów regulujących m.in. sposób zachowania się uczestników podczas podróży, na postojach, w czasie zwiedzania, noclegów oraz podczas wypoczynku. Regulamin musi zawierać też opis sankcji w przypadku łamania jego zasad przez uczestników. Podstawą opracowania regulaminu są przepisy Szkoły oraz akty prawne wyższego rzędu, zarówno te wymienione w cz. I, jak i bardziej szczegółowe, np. przepisy regulujące zasady korzystania                                   z kąpielisk itp.;

h) rozliczenie z wycieczki (po jej zakończeniu).

 

 1. Dokumenty przedstawia się Dyrektorowi w 2 egzemplarzach (z wyjątkiem zgód rodziców) najpóźniej tydzień przed dniem wyjazdu na wycieczkę. Jeden ich komplet zostaje w aktach, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki.

 

B) Dokumentacja wycieczki zagranicznej:

a) tak jak w podpunkcie A), a ponadto

b) lista uczestników wycieczki zagranicznej (załącznik nr 6);

c) potwierdzenie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów leczenia;

d) karta wyjazdu ucznia na wycieczkę - obligatoryjnie zamiast zgody rodziców(załącznik nr 8);

e) lista podróżujących niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE dla wycieczek do Unii Europejskiej .

 

 1. Dokumenty te przedstawia się do akceptacji Dyrektorowi w 3 egzemplarzach najpóźniej 3 tygodnie przed terminem wyjazdu. Dyrektor musi je przedstawić do akceptacji  Kuratorium Oświaty i organowi prowadzącego.

 

 1. W odniesieniu do wycieczek klasowych przyjmuje się zasadę, że wychowawca wdraża czynności przygotowujące wycieczkę klasową dopiero wówczas, gdy udział w niej i gotowość poniesienia kosztów deklaruje pisemnie (załącznik nr 5/8) minimum 90% rodziców. Wycieczki te dochodzą do skutku wyłącznie wówczas, gdy na 14 dni przed planowanym wyjazdem 85% uczniów danej klasy dokona wpłaty. W przeciwnym wypadku wycieczki nie organizuje się, a Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu straty finansowe.
 2. Gotowość do organizacji wycieczki klasowej wychowawca musi zgłosić Dyrektorowi do końca września.
 3. Uczniowie, którzy nie jadą na wycieczkę, zobowiązani są do uczestnictwa w organizowanych w tym czasie zajęciach w szkole. Listy tych uczniów z rubrykami do odnotowania frekwencji wychowawca umieszcza w stosownych dziennikach.

 

V

UCZESTNICY WYCIECZKI

 

 

 

 1. Uczestnikiem wycieczki może być:

a) każdy uczeń szkoły, do którego zostanie skierowana oferta danej wycieczki pod warunkiem

spełnienia wymagań formalnych i finansowych oraz stanu zdrowia umożliwiającego udział w wycieczce;

b) w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora, inna osoba pod warunkiem podporządkowania się niniejszym przepisom i regulaminowi konkretnej wycieczki.

 

 1. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest w szczególności do:

a) zapoznania się z celami, programem i harmonogramem wycieczki;

b) zapoznania się z regulaminem wycieczki oraz przepisami bezpieczeństwa i bezwarunkowego ich przestrzegania podczas trwania wycieczki, potwierdzenia podpisem zapoznania się z regulaminem wycieczki;

c) uzyskania i dostarczenia kierownikowi pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) na wyjazd oraz danych osobowych niezbędnych do stworzenia dokumentacji wycieczki;

d) poinformowania kierownika o szczególnych warunkach zdrowotnych mogących mieć wpływ na organizację wycieczki (w przypadku uczniów niepełnoletnich powinien to zrobić rodzic);

e) dokonania w wyznaczonych terminach ustalonych wpłat;

f) opłacenia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki zagranicznej dodatkowo od kosztów leczenia;

g) posiadania ze sobą wymaganych dokumentów (m.in. legitymacja, dowód, paszport, wiza, bilety itp.). Podczas wycieczki zagranicznej legitymacja szkolna nie może być uznawana za dokument uprawniający do przekraczania granicy państwowej.

h) wykonywania poleceń kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika;

i) wykonywania zadań wynikających z programu wycieczki;

j) przestrzegania zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających;

k) zajmowania wyznaczonego miejsca w środkach komunikacji i zachowania się w nich zgodnie z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa oraz zasadami kultury;

l) przestrzegania higieny, zachowania porządku i dbałości o naturalne środowisko;

m) przestrzegania regulaminów obowiązujących w schroniskach i innych miejscach noclegowych                               i zajmowania w nich miejsc wyznaczonych przez kierownika wycieczki;

n) punktualnego stawiania się na wyznaczone miejsca oraz nieoddalania się od grupy;

o) okazywania pomocy i życzliwości innym;

p) zachowania się zgodnie z zasadami dobrego wychowania i kultury;

q) niesienia pomocy poszkodowanym w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku (pod kierunkiem opiekunów).

 

 1. W przypadku nieprzestrzegania przez uczestników w/w zasad, łamania regulaminu i ignorowania przepisów bezpieczeństwa należy zawiadomić o tym fakcie rodziców /prawnych opiekunów i Szkołę,                   a także uwzględnić naganne zachowanie uczniów przy najbliższej ocenie zachowania i przy udzielaniu kar (zgodnie ze Statutem i WO). W szczególnie drastycznych przypadkach rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są na prośbę kierownika do odebrania dziecka z wycieczki na własny koszt.

 

VI

ZAGADNIENIA FINANSOWE

 

1. Wycieczki mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

a) z odpłatności uczniów biorących w niej udział,

b) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców,

c) z dotacji osób fizycznych i prawnych,

d) ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów.

 

2. Kierownicy i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów uczestnictwa. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków wymienionych w punkcie 1.

 

3. Kierownik wycieczki powinien przedstawić jej kosztorys na pierwszym zebraniu organizacyjnym i dopiero po jego zaakceptowaniu przez rodziców (czego wyrazem jest ich deklaracja o udziale dziecka w wycieczce) może przystąpić do dalszych czynności związanych z organizacją wycieczki.

 

4. Kierownik określa ostateczny termin wpłaty i wysokość poszczególnych rat.

5. Fundusze na wycieczką gromadzić może:

a) kierownik,

b) wskazany przez niego opiekun,

c) wyznaczony rodzic.

 

6. Jeżeli wycieczka nie dochodzi do skutku z powodu zbyt małej liczby uczestników, może dojść do utraty kosztów zaliczki i konieczności pokrycia kosztów manipulacyjnych. O tym zagrożeniu rodzice uczniów powinni być poinformowani na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w sprawie wycieczki.

 

7. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie się z tej deklaracji wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie z tego powodu powstały.

 

8. Każdorazową zmianę kosztów wycieczki, nawet tę wynikającą z przyczyn obiektywnych, rodzice muszą zaakceptować. Jeśli tak się nie stanie, wskazane jest ograniczenie programu wycieczki bądź pozyskanie środków z innych źródeł.

 

9. Rozliczenie finansowe dokonywane jest przez kierownika wycieczki w obecności rodziców

/prawnych opiekunów podczas najbliższego od zakończenia wycieczki spotkania z rodzicami

organizowanego przez szkołę. W przypadku  gdy wycieczka odbywa się po terminie ostatniego w danym roku szkolnym zebrania z rodzicami, należy przekazać rodzicom rozliczenie w formie pisemnej, a dodatkowo omówić je na pierwszym spotkaniu z rodzicami w następnym roku szkolnym.

 

10. Rozliczenie kosztów wycieczki powinno opierać się na dokumentach finansowych (faktury, rachunki, bilety itp.), z których jasno ma wynikać koszt wycieczki w przeliczeniu na 1 osobę. W przypadku braku takich dokumentów kierownik wycieczki rozlicza się – za uprzednią zgodą rodziców – na podstawie oświadczenia                   o wydatkach.

 

VII

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE RÓŻNYCH TYPÓW WYCIECZEK

 

1. Wyjście na teren Lubania:

a) kadrę stanowią: 1 opiekun na 30 uczestników;

b) uczestnicy posiadają ubiór odpowiedni do charakteru wycieczki i warunków pogodowych;

c) uczestnicy korzystają z wyznaczonych przejść dla pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami, poruszają się po chodnikach zwartą grupą, którą prowadzi opiekun, a w przypadku większej grupy drugi opiekun (pozostający w zasięgu wzroku) ją zamyka.

 

2. Wycieczka piesza poza Lubaniem (do 600 m n.p.m.):

a) kadrę stanowią: kierownik wycieczki i opiekunowie: minimum 1 na 15 uczestników (liczba opiekunów jest uzależniona od charakteru wycieczki, stanu zdrowia, stopnia przygotowania uczestników itp.);

b) uczestnicy posiadają ubiór i obuwie odpowiednie do charakteru wycieczki i warunków pogodowych;

c) przed rozpoczęciem zwiedzania każdy uczestnik musi zostać poinformowany o miejscu zbiórki i systemie kontaktowania się w razie zgubienia;

d) po terenie miejskim poruszamy się jak w pkt. 1;

e) poza miastem uczestnicy idą lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując miejsca nadjeżdżającym pojazdom; w przypadku prowadzenia grupy powyżej 20 osób należy sformować kolumnę dwójkami i poruszać się prawą stroną drogi; zawsze jeden opiekun idzie na początku grupy, a drugi ją zamyka; w przypadku ograniczonej widoczności najlepiej czasowo przerwać wędrówkę, a gdy to jest niemożliwe kolumna powinna być oświetlona światłem białym z przodu i czerwonym z tyłu. Długość kolumny nie może przekraczać 50 m, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m;

f) w lesie wycieczka porusza się po znakowanych szlakach lub wyznaczonych ścieżkach, (w parkach narodowych i krajobrazowych zawsze po znakowanych szlakach turystycznych);

g) kierownik i jeden z opiekunów powinien mieć mapę z oznaczonym szlakiem i miejscem spotkania;

h) uczestnicy powinni być poinformowani o szczegółowych przepisach zachowania się i poruszania po drogach i po lesie, zaś kierownik powinien poznać je już w fazie organizacji wycieczki i ująć w jej regulaminie.

 

3. Wycieczka piesza powyżej 600 m n.p.m.:

a) kadrę stanowią: kierownik oraz opiekunowie: 1 na 10 uczestników, zaś na terenach powyżej 1000 m n.p.m. dodatkowo przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej i tylko ci ostatni mogą prowadzić wycieczkę;

b) uczestnicy muszą posiadać ubiór oraz obuwie odpowiednie do charakteru wycieczki i zmiennych warunków pogodowych;

c) wszyscy uczestnicy poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach;

d) na czele grupy i na jej końcu idzie opiekun lub przewodnik;

e) grupa nie może dzielić się na części (chyba, że nakazują to wymogi bezpieczeństwa)

i sformowana jest w ten sposób, że na początku idą osoby słabsze kondycyjnie;

f) każdorazowo przed wyjściem w góry uczestnicy muszą być poinformowani o zasadach obowiązujących na wycieczkach górskich (w tym o bezwzględnym zakazie oddalania się od grupy);

g) wycieczkę należy zaplanować tak, by przed zmrokiem dotrzeć do miejsca noclegu.

 

4. Przejazd autokarem (wycieczki autokarowe):

a) pojazd przewożący zorganizowaną grupę młodzieży powinien zostać oznakowany z przodu

i z tyłu specjalnymi symbolami i być sprawny technicznie, co potwierdzić musi kontrola pojazdu dokonana przez policję przed wyjazdem (kierownik zgłasza jej potrzebę najpóźniej 7 dni przed wyjazdem                                  w sekretariacie szkoły);

b) kierujący pojazdem posiadać musi potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę

pierwszej pomocy i gaśnicę. Nie wolno mu jechać dłużej niż 8,5 godzin w rytmie 4 godziny jazdy 45 min. odpoczynku;

c) podczas wsiadania i wysiadania dzieci kierowca powinien włączyć światła awaryjne;

d) jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, należy ich używać;

e) kadrę stanowią: kierownik i opiekunowie (liczba opiekunów jest uzależniona od charakteru wycieczki, stanu zdrowia, stopnia przygotowania uczestników itp., nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika);

f) liczba uczestników nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe;

g) przejście w autokarze musi być wolne, opiekunowie zajmują miejsce przy drzwiach oraz   w części środkowej autokaru;

h) zabrania się podczas jazdy spacerowania po pojeździe, siedzenia tyłem bądź na oparciach oraz jedzenia                    i picia;

i) bagaż musi być umieszczony w bagażniku i na półkach;

j) o czasie, ilości i miejscu przerw decyduje kierownik, który może je organizować wyłącznie

na terenie specjalnie wyznaczonych parkingów;

k) w czasie postojów nie wolno wychodzić na jezdnię, ani jej przekraczać;

l) w czasie przygotowania wycieczki kierownik powinien uzyskać informację, czy któryś z uczestników nie cierpi na chorobę lokomocyjną i podjąć stosowne środki zaradcze;

m) po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny uczestników wycieczki.

5. Przejazd koleją:

a) kadrę stanowią: kierownik i opiekunowie (liczba opiekunów jest uzależniona od charakteru

wycieczki, stanu zdrowia, stopnia przygotowania uczestników itp.);

b) opiekun musi przebywać z uczniami w wagonie;

c) nie wolno rozdzielać grupy na 2 wagony (by temu zaradzić, należy wcześniej dokonać rezerwacji miejsc);

d) uczniowie zajmują wyznaczone przez nauczyciela miejsca umieszczając bagaż na półkach;

nie mogą wyglądać podczas jazdy przez okno, stać przy drzwiach, tarasować korytarza ani wyskakiwać                       z pociągu przed jego zatrzymaniem lub wskakiwać doń, gdy jest on już w ruchu;

e) w czasie postoju uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach, w żadnym wypadku nie wolno im wysiadać z pociągu bez zgody opiekuna;

f) bilety na przejazd, legitymacje uczniów oraz zaświadczenie o przejeździe grupowym powinien posiadać kierownik wycieczki.

6. Wycieczki zagraniczne:

a) w zależności od charakteru wycieczki i środka komunikacji stosuje się przepisy dotyczące kadry tak jak                   w punktach 1- 6;

b) w regulaminie wycieczki można uwzględnić specyfikę obyczajową i prawną danego kraju, o ile nie kłóci się to z polskim prawem, któremu w pierwszym rzędzie podlegają uczestnicy wycieczki;

c) przy ustalaniu zasad komunikowania się podczas wycieczki zagranicznej kierownik musi podać uczestnikom numery telefonów i adresy polskich placówek dyplomatycznych w krajach przejazdu i w kraju docelowym.

7. Uwagi dodatkowe:

a) w praktyce szkolnej część wycieczek ma charakter mieszany, zarówno jeśli chodzi o ich rodzaj, jak                             i o środki transportu, a zatem przy ich organizacji należy uwzględnić różne przepisy w odniesieniu do poszczególnych części wycieczki;

b) jeżeli uczestnicy wycieczki będą podczas jej trwania pływać, używać łodzi, żaglówek i kajaków, rowerów lub nart czy jeździć konno, latać szybowcem, uprawiać wspinaczkę bądź korzystać z innych sportów ekstremalnych, kierownik musi ująć ten fakt w programie wycieczki, umieścić w regulaminie stosowne przepisy prawa i zyskać na takie formy sportu i rekreacji zgodę rodziców/opiekunów prawnych;

c) wycieczki i imprezy turystyki kwalifikowanej (m.in. wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, regaty żeglarskie, obozy narciarskie, konne itp.) oraz obozy wędrowne i edukacyjne organizuje się na podstawie odrębnych przepisów, które każdorazowo należy uwzględnić w regulaminie danej wycieczki i szczegółowo zapoznać z nimi uczestników i ich rodziców/opiekunów;

d) indywidualny wcześniejszy powrót uczestnika z wycieczki jest możliwy wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub wyjątkowo opiekuna wycieczki (o ile jego wyjazd nie naruszy zasad bezpieczeństwa pozostałych uczestników).

VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Na odstępstwa od wyżej wymienionych przepisów zgodę musi wyrazić Dyrektor Szkoły.

2. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga się na podstawie nadrzędnych przepisów stanowiących podstawę jego opracowania.

3. Dyrektor Szkoły może upoważnić do realizacji obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu swego zastępcę.

 

 

                                                                                                                                  Załącznik 1

 

 

KARTA WYCIECZKI

 

Nazwa i adres szkoły……………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………….……………………………………………

 

Cel wycieczki: …………………………………………………………………………………….

……………………………………….……………………………………………

.....…………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Nazwa kraju 1 /miasto/trasa wycieczki:

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Termin: ………………….………………………………………………………

 

Numer telefonu kierownika wycieczki:

 

……………………………………………………………………………………

 

Liczba uczniów: ………………, w tym uczniów niepełnosprawnych:…………..

 

 

Klasa: ……………………………………………………………………………

 

 

Liczba opiekunów wycieczki: ……………………………………………………………….................................

 

Środek transportu: …………………………………………………………………………………….

 

1 Dotyczy wycieczki za granicą.

 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI

 

Data, godzina

wyjazdu oraz

powrotu

Długość trasy

w kilometrach

Miejscowość

docelowa

i trasa

powrotna

Szczegółowy

program

wycieczki

od wyjazdu do powrotu

Adres miejsca

noclegowego

i żywieniowego

oraz przystanki

i miejsca

żywienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas wycieczki.

Kierownik wycieczki:

. …………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko oraz podpis)

 

Opiekunowie wycieczki:

.……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko oraz podpis)

 

 

 

ZATWIERDZAM

 

….……………………………………………..…

(data i podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

                                                                                                                           Załącznik 2

 

 

KARTA WYJAZDU UCZNIA NA WYCIECZKĘ

 

A. Dane ucznia

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………

2. Telefony rodziców / prawnych opiekunów:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………...

 

3. Klasa …………

 

B. Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka

Informuję, że syn/córka:

·         choruje na następujące choroby przewlekłe……………………………………………

………………………………………………………………………………………….

·         zażywa na stałe następujące leki ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

·         jest uczulony na …………………………………………………………………………

·         inne uwagi ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

 

                                                       Potwierdzam prawdziwość powyższych informacji.

………………………………………..

      (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

 

C. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na wyjazd

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczkę …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

(trasa wycieczki)

organizowaną w dniach ………………………………………………………………………...

 

        ……………………………………

(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

 

                                                                 

D. Zgoda na zabiegi medyczne

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka.

 

        ……………………………………

(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

 

                  

                                              

E. Deklaracja pokrycia kosztów wycieczki

Deklaruję, że do dnia ……………………… pokryję całkowicie koszty wyjazdu mojego dziecka na wycieczkę, wpłacając kwotę …………………………………………………………………………………..

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwych organizacyjnych i finansowych konsekwencjach niedotrzymania tej deklaracji.

 

         ……………………………………

(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

 

 

 

F. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wycieczki

 

·         Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

……………………………………

         (podpis uczestnika)

 

 

·         Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.

 

 

 ……………………………………

(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

 

 

G. Deklaracja sposobu powrotu z wycieczki do domu

 

Oświadczam, że mój syn/córka samodzielnie wróci do domu/zostanie przeze mnie odebrany/a osobiście (niepotrzebne skreślić).

 

       ……………………………………

(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

……………………..                                                …………………….., dnia ………………

Kierownik wycieczki

 

 

 

 

 

 

 

                                     Załącznik 3

 

 

 

WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY

– ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH –

O ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WYCIECZKI POZA TERENEM SZKOŁY

 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zwracam się z prośbą o zgodę na przetwarzanie poza terenem szkoły danych osobowych, w tym danych wrażliwych, uczestników wycieczki do ……………………………………………………………………..,………………………………………….

która odbędzie się w dniu/w dniach ……………………………………………………………………………..

 

 

                                                                                            ………………………………..

                                                                                                podpis kierownika wycieczki                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Załącznik 4

                     

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

w Lubaniu

 

 

 

                                                                         Kierownik Wycieczki

 

                                                                                  …………………………………………

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WYCIECZKI POZA TERENEM SZKOŁY

 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych udzielam zgody na przetwarzanie poza terenem szkoły danych osobowych, w tym danych wrażliwych, uczestników wycieczki do …………………………………………………………………….., która odbędzie się w dniu/w dniach ……………………………………………………………………………….........................................................

 

 

                                                                                            ………………………………..

                                                                                                       podpis Dyrektora szkoły            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                           Załącznik 5

 

REGULAMIN WYCIECZKI

 

Data………………………………………………………………………………

Miejsce wycieczki………………………………………………………………..

1.      Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych.

2.      Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

a.             Zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki oraz bezwzględnie się do nich stosować.

b.            Zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać.

c.             Wykonywać polecenia oraz stosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot).

d.            Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany, wiedząc, że niewłaściwe zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób.

e.             Nie oddalać się od grupy.

f.             Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

g.            Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych, mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki.

h.            Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.

i.              Dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.

j.              Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

k.            Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

l.              Pomagać słabszym, mniej sprawnym.

 

 

 

Podpis wychowawcy, który zapoznał uczestników z regulaminem…………………………

Data zapoznania z regulaminem………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązuję się przestrzegać regulaminu wycieczki (podpisy uczniów)

 

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Podpis

L.p.

Imię i nazwisko

Podpis

1.

 

 

12.

 

 

2.

 

 

13.

 

 

3.

 

 

14.

 

 

4.

 

 

15.

 

 

5.

 

 

16.

 

 

6.

 

 

17.

 

 

7.

 

 

18.

 

 

8.

 

 

19.

 

 

9.

 

 

20.

 

 

10.

 

 

21.

 

 

11.

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                    Załącznik 6

       

 

 

 

 

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI W KLASACH MŁODSZYCH

 

Data………………………………………………………………………………

Miejsce wycieczki………………………………………………………………

 

1. Opiekun wycieczki sprawuje opiekę nad wszystkimi jej uczestnikami lub wydzieloną grupą ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

2. Współdziała z kierownikiem w realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3. Nadzoruje  przestrzeganie regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzoruje wykonywanie przez uczestników przydzielonych zadań.

5. Sprawdza stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu.

6. W trakcie przejazdu autokarem do zadań opiekuna należy: zajęcie miejsca przy drzwiach, (w klasach młodszych pomoc dzieciom przy zdejmowaniu wierzchniego okrycia), sygnalizowanie kierownikowi wycieczki konieczności zatrzymania autokaru z powodu złego samopoczucia lub konieczności zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, w trakcie postojów zadbanie o bezpieczeństwo uczniów.

7. Podczas spacerów i zwiedzania obiektów  rolą opiekuna jest: opieka nad kolumną dwójkową  w wyznaczonym przez kierownika wycieczki miejscu                  ( z przodu, w środku lub na końcu), zwracanie uwagi na stosowne zachowanie się dzieci oraz przestrzeganie regulaminów obiektów, opieka nad dziećmi podczas zakupu przez kierownika biletów wstępu.

8. W trakcie posiłków rolą opiekuna jest pomoc w usadzeniu dzieci na wyznaczonych miejscach oraz zachęcanie ich do spożywania posiłku.

9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 

OPIEKUN ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

1. Obowiązkowej obecności w trakcie wyjazdu od momentu rozpoczęcia do zakończenia wyjazdu.

2. Zajmowania się wyłącznie sprawami służbowymi i niepozostawiania grupy bez opieki.

3. Sprawowania opieki o charakterze ciągłym ( nie wolno dzieciom dawać tzw. ,,czasu wolnego”).

 

 

Podpisy opiekunów:

 

 

 

Lubań, dnia……………………………………….

                                                                                                           

Załącznik 7

                                                                  

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

Data……………………………………………………………..

 

LP.

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

NUMER TELEFONU DO RODZICÓW                      LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW

1.       

 

 

2.       

 

 

3.       

 

 

4.       

 

 

5.       

 

 

6.       

 

 

7.       

 

 

8.       

 

 

9.       

 

 

10.   

 

 

11.   

 

 

12.   

 

 

13.   

 

 

14.   

 

 

15.   

 

 

16.   

 

 

17.   

 

 

18.   

 

 

19.   

 

 

20.   

 

 

21.   

 

 

22.   

 

 

 

 

 

Załącznik 8

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

PRZYDZIAŁ UCZNIÓW DO OPIEKUNÓW

 

 

LP.

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

OPIEKUN

1.       

 

 

2.       

 

 

3.       

 

 

4.       

 

 

5.       

 

 

6.       

 

 

7.       

 

 

8.       

 

 

9.       

 

 

10.   

 

 

11.   

 

 

12.   

 

 

13.   

 

 

14.   

 

 

15.   

 

 

16.   

 

 

17.   

 

 

18.   

 

 

19.   

 

 

20.   

 

 

21.   

 

 

22.   

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 Załącznik 9

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

OBJĘTYCH ODRĘBNYM UBEZPIECZENIEM

 

LP.

 

IMIĘ I NAZWISKO

1.       

 

2.       

 

3.       

 

4.       

 

5.       

 

6.       

 

7.       

 

8.       

 

9.       

 

10.   

 

11.   

 

12.   

 

13.   

 

14.   

 

15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Załącznik 10

 

  

INFORMACJA O WYCIECZCE DLA RODZICA LUB UCZNIA

1 – dniowa wycieczka szkolna do: …………………………………………………………….

 

Trasa: ………………………………………………………………………………………….

 

Termin wyjazdu:………………………………………………………………………………

 

Cena wycieczki: ………………… od osoby.

 

Program wycieczki:

 

Zbiórka godz. …………………………………………………………………………………...

 

Wyjazd autokarem:……………………………………………………………………………..

 

Przyjazd do: …………………………………………………………………………………….

 

Wyjazd z:……………………………………………………………………………………….

 

Przyjazd: ……………………………………………………………………………………….

 

Obowiązuje strój……………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 11

 

                                                

LISTA PODRÓŻUJĄCYCH DLA WYCIECZEK

W UNII EUROPEJSKIEJ

LIST OF TRAVELLERS FOR TRIPS WITHIN THE EUROPEAN UNION

LISTE DES VOYAGEURS POUR DES EXCURSION DE L’UNION EUROPÉENNE

Nazwa szkoły

Name of school / Nom de l'école

Adres szkoły

Address of school / Adresse de l'école

Cel i długość podróży

Destination and duration of journey / Destination et durée du voyage

Imię(-ona) i nazwisko(-a) towarzyszącego(-ych) nauczyciela(-i)

Name(s) of accompanying teacher(s) / Prénom (prénoms) et nom (noms) de l'enseignant (des enseignants) accompagnant

Potwierdza się prawdziwość podanych informacji. Rodzice (opiekunowie) niepełnoletnich uczniów wyrazili zgodę na ich udział w wycieczce, w każdym indywidualnym przypadku.

 Potwierdza się prawdziwość zamieszczonych na liście danych osób podróżujących niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Podróżujący są uprawnieni do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Hereby, the authenticity of provided information is confirmed. Parents (guardians) of under-aged pupils have expressed consent for their participation in the trip in each individual case.

 Hereby, the authenticity of data regarding listed travellers, who are not citizens of a European Union Member State, is confirmed. Travellers are eligible for re-entry into the territory of the Republic of Poland.

Je confirme l'autenticité des informations communiquées. Les parents (personnes en charges) des éleves mineurs ont exprimé l'accord pour leur participation au voyage, dans chaque cas individuel.

 

 Je confirme l'autenticité des données personnelles des voyageurs figurant sur la liste qui ne sont pas des citoyens d'un Pays Membre de l'Union Européenne.

Les voyageurs ont le droit de rentrer sur le territoire de la République de Pologne.

 

............................................                                   ...............................

Miejscowość / Place / Lieu                                     Data / Date / Date

 

 

......................................                                           ....................................

Pieczęć urzędowa                                                      Dyrektor szkoły

Official stamp / Sceau officiel                  School Principal / Directeur de l'école

 

............................................                                   ...............................

Miejscowość / Place / Lieu                                     Data / Date / Date

 

 

......................................                                           ....................................

Pieczęć urzędowa                                                      Dyrektor szkoły

Official stamp / Sceau officiel                  School Principal / Directeur de l'école

 

 

Numer

Number / Numéro

 

 Nazwisko

Surname / Nom

 

 Imię

First name / Prénom

 

 Miejsce urodzenia

Place of birth

/ Lieu de naissance

 Data urodzenia

Date of birth / Date de naissance

 

 Obywatelstwo

Nationality / Nationalité

 

1.         

 

 

 

 

 

2.         

 

 

 

 

 

3.         

 

 

 

 

 

4.         

 

 

 

 

 

5.         

 

 

 

 

 

6.         

 

 

 

 

 

7.         

 

 

 

 

 

8.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

 

 

10.      

 

 

 

 

 

11.      

 

 

 

 

 

12.      

 

 

 

 

 

13.      

 

 

 

 

 

14.      

 

 

 

 

 

15.      

 

 

 

 

 

16.      

 

 

 

 

 

17.      

 

 

 

 

 

18.      

 

 

 

 

 

19.      

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.     Karta wycieczki.

2.     Karta wyjazdu na wycieczkę.

3.     Wniosek kierownika wycieczki do Dyrektora Szkoły – Administratora Danych Osobowych – o zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników wycieczki poza terenem szkoły.

4.     Zgoda Dyrektora Szkoły – Administratora Danych Osobowych –na przetwarzanie danych osobowych uczestników wycieczki poza terenem szkoły przez kierownika wycieczki.

5.     Regulaminy.

Kierownik wycieczki każdorazowo sporządza regulamin, uwzględniając zawarte w procedurze zapisy i specyfikę wyjazdu.

6.     Zadania opiekuna wycieczki.

7.     Lista uczestników wycieczki.

8.     Lista uczestników wycieczki przydział uczniów do opiekunów.

9.     Lista uczestników wycieczki objętych odrębnym ubezpieczeniem.

10.                        Informacja o wycieczce dla rodzica lub ucznia.

11.                        Lista dla wycieczek podróżujących w Unii Europejskiej


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

karta wycieczki (158.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KARTA WYJAZDU UCZNIA NA WYCIECZKĘ (374.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROGRAM WYCIECZKI (412.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2018-10-04 13:58:48
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2018-10-04 14:05:21
Ostatnia zmiana:2018-10-04 14:05:21
Ilość wyświetleń:444
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij