Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Szkoły

ZARZADZENIE Nr  2/2020

 

DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W LUBANIU
z dnia 02 marca 2020 r.  

 

 

w sprawie  wprowadzenia Regulaminu pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu.

 

Na podstawie:

1)       art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.1040 ze zm.);

 

2)       art 91c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Z 2019  r. poz. 2215);

 

3)       art.42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

 

4)       art 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst  jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 263).

 

Zarządzam , co następuje:

 

§ 1

 

 Wprowadzam  Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu  stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

 

Zobowiązuję  specjalistę do zapoznania wszystkich pracowników z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

 

 Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam wicedyrektorowi szkoły.

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu z dnia
01 lutego 2011 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

Im. Tadeusza Kościuszki

                w Lubaniu

        mgr Beata Myśliwiec


Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Dyrektora Szkoły 

02.03.3020 r.

w sprawie wprowadzenia

regulaminu pracy

 

REGULAMIN PRACY

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBANIU

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Regulamin Pracy, zwany dalej Regulaminem", ustala organizację i porządek pracy
  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu oraz określa związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

2.      Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko, z uwzględnieniem odmiennych postanowień ustawy Karta Nauczyciela.

 1. Pracownikami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu, zwanego dalej „szkołą", są nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami, świadczący pracę na podstawie mianowania, umowy o pracę i powołania, bez względu na wymiar zatrudnienia.

4.      Osoby wykonujące pracę w pomieszczeniach szkoły na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy na wykonanie usługi są zobowiązane do przestrzegania przepisów o charakterze porządkowym niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 2

Obowiązki pracodawcy

 

§ 2

1.      Pracodawca i pracownicy są obowiązani do stosowania i przestrzegania podstawowych zasad prawa pracy.

 

§ 3

2.     Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

-        pracodawcy - rozumie się przez to Szkołę Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu,

-        dyrektorze - oznacza to osobę wykonującą za pracodawcę czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy,

-        pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu na podstawie umowy o pracę,

-        specjaliście – oznacza to osobę zatrudnioną w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu na stanowisku urzędniczym.

 

§ 4

1.      Pracownicy, o których mowa w § 1 pkt 3, obowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu udostępnionego przez bezpośredniego przełożonego oraz do złożenia oświadczenia potwierdzającego ten fakt i opatrzonego datą i własnoręcznym podpisem. Wyżej wymienione oświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych pracownika, (Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu Pracy).

2.      Obowiązek zapoznania osób, o których mowa w § 1 pkt. 4, z treścią przepisów porządkowych Regulaminu spoczywa na pracodawcy, reprezentowanym przez dyrektora.

 

§ 5

Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności:

1.      Skierowanie pracownika przed podjęciem pracy w szkole na wstępne badania lekarskie, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

2.      Zapoznanie pracownika przed podjęciem pracy w szkole z:

a)  zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku, jego podstawowymi uprawnieniami oraz zakresem odpowiedzialności;

b)  treścią Regulaminu Pracy.

3.      Potwierdzenie w formie pisemnej ustaleń co do rodzaju umowy o pracę oraz jej warunków.

4.      Organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień
i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.

5.      Organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie.

6.      Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Zapoznanie z procedurami obowiązującymi w szkole.

7.      Zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

8.      Umożliwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych wg potrzeb placówki w miarę posiadanych środków finansowych.

9.      Stwarzanie pracownikom podejmującym pracę po raz pierwszy warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy.

10.   Stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników.

11.   Wpływ na kształtowanie w szkole zasad współżycia społecznego.

12.   Poszanowanie godności i dóbr osobistych pracowników.

13.   Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

14.   Zapoznanie pracowników z przepisami dotyczącymi równego traktowania
i udostępnianiu tekstu przepisów w formie papierowej lub elektronicznej informacji rozpowszechnionej na terenie szkoły.

15.   Przeciwdziałanie mobbingowi, czyli działaniom lub zachowaniom dotyczącym pracownika lub skierowanym przeciwko pracownikowi, a polegającym na długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodującym lub mającym na celu poniżenie, ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie go z zespołu współpracowników.

16.   Terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia oraz udostępnianie do wglądu, na żądanie pracownika, dokumentów, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie. Centrum Usług Wspólnych wysyła co miesiąc na podanego maila wysokość otrzymanego wynagrodzenia.

17.   Zaspokajanie, w miarę posiadanych środków, bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników, zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych.

18.   Zakładanie oraz prowadzenie dla każdego pracownika akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, które obsługuje Centrum Usług Wspólnych.

19.   Prowadzenie:

a)      imiennych kart przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;

b)      rejestru ewidencji czasu pracy pracowników.

20.   Określenie dla każdego pracownika zakresu czynności. Zakres czynności sporządza specjalista i akceptuje dyrektor szkoły.

21.   Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 

ROZDZIAŁ 3

Obowiązki pracownika

 

§ 6

1.      Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, dotyczących pracy, jeśli nie są one sprzeczne
z przepisami prawa lub umową o pracy.

2.      Pracownik jest obowiązany w szczególności:

a)  przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole i wykorzystać go w pełni na wykonanie powierzonych zadań;

b)  przestrzegać Regulaminu Pracy;

c)  przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

d)  przestrzegać procedur i regulaminów obowiązujących w placówce;

e)  dbać o dobro szkoły, chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkody;

f)   przestrzegać tajemnic określonych odrębnymi przepisami;

g)  przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych i sposobów ich przechowywania;

h)  po zakończeniu pracy pracownicy są obowiązani w należyty sposób zabezpieczyć dokumenty służbowe, narzędzia, środki, urządzenia oraz pomieszczenia służbowe;

i)    przestrzegać zasad współżycia społecznego;

j)    informować o zmianie danych osobowych.

3.    Nauczyciel obowiązany jest:

a)  rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
w tym zadania związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

b)  wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

c)  doskonalić się zgodnie z potrzebami szkoły;

d)  dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

e)  kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia
i szacunku dla każdego człowieka;

f)   dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
 i światopoglądów;

a ponadto:

g)  systematycznie i rzetelnie wypełniać dokumentację szkolną;

h)  regularnie odczytywać służbową pocztę elektroniczną i odpowiadać na nią;

i)    wykonywać zadania statutowe.

 

§ 7

1.      Spożywanie alkoholu i przebywanie pracownika po spożyciu alkoholu na terenie szkoły jest zabronione.

2.      We wszystkich pomieszczeniach szkoły i na posesji  szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania środków odurzających.

 

§ 8

1.      Wszystkich pracowników szkoły podczas pracy obowiązuje zakaz korzystania
z prywatnych telefonów komórkowych w sprawach prywatnych, wykorzystywania
w prywatnych celach służbowych środków łączności szkoły, wyposażenia pomieszczeń służbowych oraz innego mienia znajdującego się w jej użytkowaniu.

2.      Podczas wykonywania pracy i po godzinach służbowych pracownicy nie mogą wprowadzać na teren szkoły osób niebędących jej pracownikami.

 

ROZDZIAŁ 4

Czas pracy

 

§ 9

1.      Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji na terenie szkoły lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

2.      Do celów rozliczania czasu pracy pracownika:

a)  przez dobę - należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

b)   przez tydzień - należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia rozliczeniowego.

c)  przez okres rozliczeniowy – należy rozumieć  okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia rozliczeniowego.

 

§ 10

1.      Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2.      W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

a)  zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze:

-      nauczyciele: 18 godzin w tygodniu,

-      pedagog szkolny, psycholog szkolny: zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego, ale nie więcej niż 22 godziny w tygodniu,

-      nauczyciel bibliotekarz: 30 godzin w tygodniu;

-      nauczyciel świetlicy: 26 godzin;

-      nauczycielom realizującym w ramach stosunku  pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, ze czas zajęć do pół godziny pomija się,
a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny nadliczbowe ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

b)      inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia

      dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zaintereso-

      wania uczniów i uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty

 

c)  zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym,

3.      Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze nieprzekraczającym 1,5 etatu. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły.

4.      Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy.

5.      Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego otrzymuje odrębne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony
w przepisach wydanych na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

6.      W przypadku nauczycieli pracę w godzinach nadliczbowych / ponadwymiarowych stanowi praca powyżej tygodniowego, obowiązkowego wymiar godzin zajęć .

7.      Czas pracy pracowników administracyjnych i pracowników obsługi wynosi 40 godzin tygodniowo i nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

8.      Tygodniowy czas pracy pracowników administracyjnych i pracowników obsługi, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać 48 godzin tygodniowo
w przyjętym okresie rozliczeniowym.

9.      Na pisemny wniosek pracownika niebędącego nauczycielem może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym systemie dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

10.      Na pisemny wniosek pracownika niebędącego nauczycielem pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

11.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownikowi niebędącemu nauczycielem, zatrudnionemu do wykonania określonych zadań, dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na zadaniowy system czasu pracy.

12.      Do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godz., w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do trzech miesięcy. Przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do czterech miesięcy.

13.      W systemie czasu pracy, o którym mowa w ust. 5 czas pracy dla:

a)  pracownic będących w ciąży;

b)  pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia bez ich zgody nie może przekraczać 8 godzin.

 

§ 11

1.      Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem ust. 3.

2.      Przepis ust. 1 nie dotyczy:

a)  pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;

b)  przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

3.      W przypadkach określonych w ust. 2 pracownikowi przysługuje w okresie rozliczeniowym równoważny okres odpoczynku.

4.      Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

5.      Okres odpoczynku określony w ust. 4 może być krótszy w stosunku do:

a)  przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

b)  zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę.

6.      Odpoczynek, o którym mowa w ust. 4 i 5, powinien przypadać w niedzielę,
a w przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę - może przypadać w inne dni.

 

§ 12

Przebywanie pracowników w pomieszczeniach służbowych poza obowiązującym ich rozkładem czasu pracy, w tym także w dni wolne od pracy, może mieć miejsce wyłącznie po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.

 

§ 13

1.      W przypadku zatrudnienia pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności czas pracy nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. –

2.      Pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje wliczana do czasu pracy 30 minutowa przerwa w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

3.      Osób niepełnosprawnych nie wolno zatrudniać w porze nocnej.

4.      Nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie zart.15ust.2 ustawy z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019r. poz.1172 ze zm.), obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę

5.      Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela

6.      Nauczycielowi korzystającemu z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie przydziela się godzin ponadwymiarowych

 

§ 14

1.     Pracownicy administracyjni zatrudnieni w wymiarze 40 godzin tygodniowo rozpoczynają pracę o godzinie 730 i kończą pracę w danym dniu po 8 godzinach, o godzinie 1530.

2.     Pracownicy obsługi pracują w różnym rozkładzie czasu pracy, w miarę potrzeb szkoły, wg określonego harmonogramu.

3.      Szczegółowy miesięczny harmonogram pracy pracowników obsługi opracowuje specjalista.  Harmonogram czasu pracy na dany miesiąc podaje się do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty w szkole.

 

§ 15

1.      W zależności od charakteru pracy jednostki w szkole lub potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań dyrektor może ustalić inny czas rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników danej jednostki, jednakże z zachowaniem obowiązującego wymiaru czasu pracy.

2.      Zmiany szczegółowego rozkładu czasu pracy ustalane są w drodze odrębnych decyzji lub zarządzeń dyrektora.

 

§ 16

Na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek pracownik może uzyskać zgodę dyrektora na zmianę godzin pracy. Zmiana godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy nie może powodować zmniejszenia wymiaru czasu pracy.

 

§ 17

1.      Praca wykonywana przez pracowników niebędących nauczycielami ponad obowiązujące normy czasu pracy oraz praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego ww. pracowników systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

2.      Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie:

a)  konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

b)  szczególnych potrzeb pracodawcy.

3.      W umowie o pracę strony ustalają dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, poza tym ustawowym wynagrodzeniem, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu Pracy.

4.      Dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca powyżej 40 godzin tygodniowo.

5.      Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w ust. 2 pkt. b) nie może przekroczyć dla poszczególnych pracowników
150 godzin w roku kalendarzowym.

6.      W przypadku ustalania pracy w godzinach nadliczbowych stosuje się zasady określone w zarządzeniu dyrektora w sprawie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.

7.      Praca w godzinach nadliczbowych, wynikająca ze szczególnych potrzeb szkoły wymaga pisemnej zgody dyrektora szkoły.

8.      Pracownik nie może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, chyba że zachodzą szczególnie ważne dla pracownika okoliczności uzasadniające odmowę.

 

§ 18

W godzinach nadliczbowych nie mogą być zatrudniani:

a)  jedyni opiekunowie dzieci w wieku do 4 lat (chyba że wyrażą na to zgodę);

b)  kobiety w ciąży;

c)  pracownicy pracujący w warunkach szkodliwych dla zdrowia, chyba że chodzi o akcję ratowniczą lub usunięcie skutków awarii.

 

§ 19

Pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym kartę ewidencji czasu pracy zawierającą informacje o:

a)  liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,

b)  liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,

c)   liczbie godzin nadliczbowych,

d)  dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,

e)   liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,

f)   rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,

g)  rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,

h)   wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

 

§ 20

1.      W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy w przyjętym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

2.      Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych może zostać również udzielony bez wniosku pracownika. W tym przypadku czas wolny jest udzielany do końca okresu rozliczeniowego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, nie może to jednak spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

 

§ 21

1.      Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy wykonują, w razie konieczności, pracę poza godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

2.      Wykaz pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy:

a)  dyrektor,

b)  wicedyrektor.

 

§ 22

1.      Dniami ustawowo wolnymi od pracy są soboty, niedziele i święta określone odrębnymi przepisami.

2.      Za pracę w soboty, niedziele i święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 600 w danym dniu a godziną 600 dnia następnego.

3.      Praca w soboty, niedziele i święta może być wykonywana tylko w przypadkach:

a)  wykonywania akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska lub usuwania awarii;

b)  niezbędnych remontów;

c)  pilnowania mienia;

d)  reprezentowania szkoły na zewnątrz,

e)  szkoleń i wycieczek szkolnych.

 

4.      Pracownikowi wykonującemu pracę w soboty, niedziele i święta w przypadkach, o których mowa w ust. 3, pracodawca zapewnia inny dzień wolny od pracy:

a)  w zamian za pracę w soboty, niedziele i święta  - w ciągu okresu rozliczeniowego  na prośbę pracownika;

 

§ 23

1.      Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godziną 2200 a 600 dnia następnego.

2.      Pracującym w porze nocnej jest pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje
w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej, lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

3.      Za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania, jednak nie niższego niż minimalne wynagrodzenie ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 24

Pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy przekracza 6 godzin, przysługuje
15 minutowa przerwa w pracy na spożycie posiłku, wliczona do czasu pracy.

 

ROZDZIAŁ 5

Potwierdzenie przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwianie spóźnień i nieobecności w pracy

 

§ 25

1.      Pracownicy są obowiązani niezwłocznie po przyjściu do zakładu pracy potwierdzić swoje przybycie własnoręcznym podpisem na liście obecności znajdującej się w sekretariacie szkoły.

 

2.      Nauczyciele potwierdzają również swoją obecność wpisami tematów zajęć w dzienniku elektronicznym, podpisami w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, na listach obecności podczas zebrań rady pedagogicznej, szkoleń, warsztatów itp.

3.      Czas pracy powinien być wykorzystany na świadczenie pracy. Samowolne przerwy w pracy, późniejsze jej rozpoczęcie lub wcześniejsze zakończenie stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych.

 

§ 26

Specjalista jest odpowiedzialny za prowadzenie listy obecności wszystkich pracowników szkoły.

 

§ 27

1.      Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia
i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

2.      Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

3.      W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiającym stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności  i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. O przyczynie nieobecności w pracy pracownik informuje przełożonego osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie, drogą elektroniczną lub drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wówczas datę stempla pocztowego.

4.      Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2, może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym paragrafie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w zakładzie pracy.

 

§ 28

Pracownik obowiązany jest usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy, przedstawiając przyczyny nieobecności lub spóźnienia, a w razie potrzeby - przedstawić odpowiednie dokumenty. W przypadku nauczycieli dotyczy to również zebrań rady pedagogicznej, szkoleń, narad, zebrań z rodzicami, spotkań zespołów zadaniowych, dyżurów  itp. (na piśmie)

 

§ 29

1.      Dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w zakładzie pracy są między innymi:

a)  zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy,

b)  decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych,

c)  oświadczenie pracownika - w przypadku konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły do której dziecko uczęszcza,

d)  imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się w charakterze strony lub świadka w postępowaniu toczącym się przed organem właściwym w sprawach powszechnego obowiązku obrony, sądem, prokuraturą policją organami administracji rządowej lub samorządowej itp., zawierające adnotację stwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie.

2.      Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy pracownik obowiązany jest dostarczyć najpóźniej 7 dnia nieobecności w pracy, w przypadku, gdy nie zostało wysłane e-zwolnienie z powodów awarii lub braku możliwości przekazania elektronicznego zwolnienia przez jednostkę uprawnioną do jej wystawienia.

 

3.      O uznaniu nieobecności w pracy za nieusprawiedliwioną zawiadamia się pracownika w formie pisemnej.

 

ROZDZIAŁ 6

Zwolnienia od pracy

 

§ 30

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika
z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

§ 31

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania.

 

§ 32

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.

 

§ 33

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego.

 

§ 34

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji. Dotyczy to także pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym.

 

§ 35

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych.

§ 36

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty.

 

§ 37

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

 

§ 38

1.      Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

a)      2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu
i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

b)      1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

 

§ 39

Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

 

§ 40

1.      Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 34 zdanie drugie, § 35, § 37 oraz
§ 39, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.

2.      W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, o którym mowa
w § 31-33 oraz w § 36, pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu -
w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

 

§ 41

1.      Pracownik zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwolnienie od pracy pracownikowi sekretariatu co najmniej na jeden dzień przed planowaną nieobecnością.

2.      Pracownik występujący o zwolnienie od pracy obowiązany jest przedstawić okoliczności uzasadniające zwolnienie, a w razie potrzeby przedłożyć odpowiednie dokumenty.

3.      Pracownik sekretariatu niezwłocznie powiadamia zainteresowanego pracownika
i dyrektora szkoły, w przypadku, gdy zwolnienie, o które występuje pracownik, nie przysługuje.

4.      Zwolnień od pracy udziela dyrektor szkoły.

 

§ 42

1.      Załatwianie spraw osobistych przez pracowników niepedagogicznych i innych niezwiązanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy. Załatwianie tych spraw w godzinach pracy jest dopuszczalne tylko w razie niezbędnej konieczności, za zgodą dyrektora szkoły.

2.      Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych.

 

ROZDZIAŁ 7

Wynagrodzenie za pracę

 

§ 43

1.      Wynagrodzenie zasadnicze wraz z przysługującymi dodatkami dla nauczycieli dokonuje się z góry, za okresy miesięczne, pierwszego dnia każdego miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia przypada w dzień wolny ustawowo od pracy, wynagrodzenie wypłaca się  w pierwszym dniu po dniu wolnym od pracy.

2.      Wynagrodzenie za przepracowane godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli wypłaca się z dołu, w jednym z ostatnich dni miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty za wynagrodzenie za przepracowane godziny ponadwymiarowe przypada w święto lub inny dzień wolny ustawowo od pracy, powyższe wynagrodzenie wypłaca się w poprzedzający dzień roboczy.

3.      Wynagrodzenie dla pracowników niebędących nauczycielami wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w ciągu ostatnich pięciu dni miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia przypada w święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w poprzedzający dzień roboczy.

4.      Wypłaty wynagrodzeń pracowników dokonuje się na ich osobisty rachunek bankowy.  Pracownik ma prawo do złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

5.    Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Wynagradzania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

 

ROZDZIAŁ 8

Urlopy pracownicze

 

§ 44

Urlopy pracowników pedagogicznych.

1.      Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, z wyłączeniem nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

2.      Nauczyciele pełniący stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczyciel, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełnił obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

3.      W ramach ustalonego w ust. 1 i 2 wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego, co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.

4.      Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w ust. 1. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

5.      Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której przewidziano ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego.

6.      Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów w każdym następnym roku kalendarzowym.

7.      Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

8.      Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu.

9.      Dyrektor szkoły może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego tylko wówczas, gdy jego obecności w szkole wymagają okoliczności nieprzewidziane w dniu rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego.

10.      Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika związane bezpośrednio z odwołaniem go z urlopu wypoczynkowego.

11.      Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

a)  przeprowadzania egzaminów;

b)  prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

c)   uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

12.      Czynności, o których mowa w pkt.11 a-c, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

13.      W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub w części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobę zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych alba krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do ośmiu tygodni.

14.      W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny
za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za osiem tygodni.

 

§ 45

1.   Nauczycielowi podejmującemu naukę w szkole wyższej lub w zakładzie kształcenia nauczycieli bez skierowania, dyrektor może udzielić płatnego urlopu szkoleniowego lub płatnego zwolnienia od pracy.

2.   Nauczycielowi ubiegającemu się o przyjęcie na studia w szkole wyższej lub wyższej szkole zawodowej, dyrektor może udzielić płatnego zwolnienia od pracy na czas niezbędny do załatwienia formalności związanych z przyjęciem na studia i na przystąpienie do egzaminów wstępnych w wymiarze łącznie do 6 dni roboczych.

3.   Nauczycielowi odbywającemu studia zaoczne lub wieczorowe w szkole wyższej dyrektor może udzielić urlopu szkoleniowego w każdym roku studiów, przeznaczone na udział w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych oraz przygotowanie się
i przystąpienie  do egzaminów, w wymiarze:

a)  na studiach zaocznych - 28 dni roboczych,

b)  na studiach wieczorowych - 21 dni roboczych.

4.   W ostatnim roku studiów, niezależnie od urlopów przewidzianych w pkt 3, nauczycielowi przysługuje dodatkowo 21 dni roboczych płatnego urlopu na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).

5.   Jeżeli ostatni rok studiów w szkole obejmuje tylko jeden semestr, płatny urlop szkoleniowy, o którym mowa w pkt 3, ulega skróceniu o połowę.

6.   Nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych albo z innych ważnych przyczyn.

7.   Urlop, o którym mowa w pkt 6, udzielany jest przez dyrektora na umotywowany wniosek nauczyciela na czas określony, pod warunkiem, że nie spowoduje to zakłócenia toku pracy szkoły.

8.   Za czas urlopu szkoleniowego oraz płatnego zwolnienia od pracy nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia. Godziny ponadwymiarowe, przydzielone w planie organizacyjnym szkoły przypadające do realizacji w okresie urlopu szkoleniowego, traktuje się jak faktycznie przepracowane.

 

§ 46

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym 1 etatu dyrektor szkoły udziela na podstawie orzeczenia lekarskiego urlopu dla poratowania zdrowia.
 2.  Podczas urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz do innych świadczeń pracowniczych.
 3. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.
 4. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia
  nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela
  w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
 5. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej.
 6. Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

§ 47

Urlopy pracowników niepedagogicznych.

 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy,
  w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (art. 153 § 1 Kodeksu Pracy). Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa
  w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 153 § 2 Kodeksu Pracy).
 2. Wymiar urlopu wynosi (art. 154 § 1 Kodeksu Pracy):

a)    20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

b)    26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 1. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w ust. 2, niepełny dzień urlopu zaokrągla się
  w górę do pełnego dnia.
 2. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie
  z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.
 3. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych
 4. Urlopy wypoczynkowe, z zastrzeżeniem ust. 2, udzielane są pracownikom zgodnie
  z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z ust. 7.
 5. W każdym roku kalendarzowym na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym udziela mu się nie więcej niż 4 dni urlopu. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
 6. Wykazy do planów urlopów wypoczynkowych, zawierających nazwiska i imiona pracowników oraz ilość przysługujących im dni urlopu wypoczynkowego sporządza pracownik sekretariatu i przekazuje dyrektorowi szkoły.
 7. Szczegółowy plan urlopów wypoczynkowych ustala i zatwierdza dyrektor szkoły na podstawie wniosków pracowników.
 8. Zatwierdzony przez dyrektora plan urlopów wypoczynkowych jest dokumentem uprawniającym pracownika do rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego.
 9. Pracownik winien wykorzystać urlop wypoczynkowy w terminie przewidzianym planem urlopów. W szczególnych przypadkach urlop wypoczynkowy może być wykorzystany w innym terminie, nie później jednak niż do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 10. Przesunięcie planowanego terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na:

a)    wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami;

b)    wniosek dyrektora szkoły, z powodu szczególnych potrzeb danej jednostki organizacyjnej, jeżeli nieobecność pracownika w pracy może spowodować poważne zakłócenia w realizacji zadań.

 1. Urlopu wypoczynkowego w innym terminie udziela pracownikowi dyrektor szkoły na podstawie pisemnej prośby pracownika. Pracownik powinien uzyskać odpowiedź na złożony do dyrektora wniosek najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. W przypadku odmowy wyrażonej na piśmie dyrektor szkoły powinien podać przyczynę odmowy.
 2. Wniosek opatrzony zgodą dyrektora szkoły pracownik winien przekazać pracownikowi sekretariatu najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem urlopu.
 3. W przypadku, gdy pracownikowi nie przysługuje urlop, pracownik sekretariatu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora szkoły i zainteresowanego pracownika.
 4. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądnie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

§ 48

 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

 

 

ROZDZIAŁ 9

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

 

§ 49

1.    Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze określonym w art. 180 ust. 1 Kodeksu Pracy.

2.    Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu.

3.    Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania okresu trwania urlopu.

4.    Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

 

§ 50

 1. Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

a)    do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia

 albo

b)    do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

 

§ 51

 1. Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownica ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze określonym w art. 1821a § 1 Kodeksu Pracy.
 2. Pracownica może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i powrócić do pracy.
 3. Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż
  21 dni przed przystąpieniem do pracy; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

 

§ 52

 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 6 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
 2. Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa w ust. 1, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z urlopu. W takim przypadku łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać terminu, o którym mowa
  w art. 1
 4. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.
 5. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.
 6. Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

a)    w każdym czasie - za zgodą pracodawcy;

b)    po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

 

§ 53

1.    Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw
w pracy, wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

2.    Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują.

3.    Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

4.    W razie, gdy czas pracy nauczycielki karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy.

 

§ 54

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje
w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ 10

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

§ 55

Dyrektor szkoły zapewnia wszystkim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności jest zobowiązany:

a)     zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia w tym zakresie oraz kontrolować ich wykonanie;

b)     zapewnić wykonanie wszelkich postanowień wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy oraz zaleceń pracownika wykonującego zadania bhp;

c)     utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy,
a także urządzenia i tereny z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne                    i higieniczne warunki pracy;

d)     okresowo monitorować stanowiska pracy;

e)     konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy;

f)      poinformować na piśmie każdego pracownika o stosowaniu w szkole/placówce
i terenu szkoły monitoringu.

 

§ 56

 1. Przed przystąpieniem do pracy dyrektor szkoły przeprowadza szkolenie wstępne ogólne, zwane instruktarzem ogólnym oraz instruktaż stanowiskowy.
 2. Instruktaż ogólny powinien zapoznać uczestnika szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w Kodeksie Pracy i w Regulaminie Pracy szkoły, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w szkole oraz podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.
 3. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed rozwiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 

§ 57

Dyrektor szkoły jest obowiązany:

a)     organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zadaniami bezpieczeństwa i higieny pracy;

b)     dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie
z przeznaczeniem;

c)     organizować, przygotowywać i prowadzić pracę, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;

d)     dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodne z przeznaczeniem;

e)     egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

f)      zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

 

§ 58

Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

a)     znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;

b)     brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

c)     wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przestrzegać wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;

d)     dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi pracy oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

e)     stosować środki ochrony zbiorowej oraz używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

f)      poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

g)     niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zauważonym wypadku przy pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników,
a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym niebezpieczeństwie;

h)     współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 59

 1. Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie dyrektora szkoły, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika oraz gdy wykonywana przez niego praca zagraża zdrowiu bądź życiu osób trzecich.
 2. Dyrektor szkoły jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których wykonywaniu istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej 2 osoby, w celu zapewnienia asekuracji.

 

§ 60

 1. Dyrektor szkoły jest obowiązany:

a)  dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować pracownika o sposobach posługiwania się tymi środkami;

b)  dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone Polskimi Normami, przewidziane do stosowania na danym stanowisku pracy.

 1. Dyrektor może nie dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych na danym stanowisku pracy.
 2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są wydawane pracownikom zgodnie z normami przewidzianymi dla danego stanowiska pracy.
 3. Wykaz środków ochrony indywidualnej określa dyrektor szkoły odrębnym zarządzeniem oraz tabelą ww. środków wraz z zasadami ich przydzielania.
 4. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy.

 

§ 61

 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy.
 2. Badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
 3. Pracownicy podlegają okresowym badaniom lekarskim, a w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą - kontrolnym badaniom lekarskim, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 4. Dyrektor jest obowiązany zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. Nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

§ 62

 1. Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i stan jego zdrowia na to pozwala, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o wypadku dyrektora szkoły. Jeżeli skutki wypadku ujawniły się w terminie późniejszym, pracownik jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły niezwłocznie po ich ujawnieniu.
 2. Pracownik, który zauważył wypadek przy pracy lub dowiedział się o nim, jest obowiązany natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu oraz zawiadomić o wypadku dyrektora szkoły, a także zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
 3. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:

a)  zapewnić udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy;

b)  podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie;

c)  ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku;

d)  zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

 

§ 63

 1. Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala zespół powypadkowy, powołany przez dyrektora szkoły.
 2. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zespół powypadkowy sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Protokół powypadkowy zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Zatwierdzony przez dyrektora szkoły protokół powypadkowy niezwłocznie doręcza się poszkodowanemu pracownikowi, pouczając go o sposobie i trybie odwołania.

 

 

 

§ 64

 1. Na terenie szkoły funkcjonuje monitoring wizyjny.
 2. Zasady jego funkcjonowania określa regulamin wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły. Dyrektor Szkoły informuje  pracowników, uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów o wprowadzeniu monitoringu, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu.
 3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni (z wyłączeniem sali gimnastycznej nr 1), chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w ust. 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających
  w tych pomieszczeniach osób.
 4. Nagrania z monitoringu przechowywane i udostępniane są zgodnie z regulaminem funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach szkoły  .
 5. Dyrektor Szkoły oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny                i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków, nie później niż dzień przed jego uruchomieniem.

 

ROZDZIAŁ 11

Ochrona przeciwpożarowa

 

§ 65

 1. Dyrektor szkoły jako zarządca i użytkownik budynku, obiektu i terenu będącego własnością szkoły, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest
  w szczególności:

a)      przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych;

b)      wyposażyć budynek szkolny, obiekt i teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;

c)      zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji na wypadek pożaru;

d)      przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

e)      ustalić sposób postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca za zgodą dyrektora  z budynku, obiektu lub terenu należącego do szkoły jest obowiązana do zabezpieczenia budynku, obiektu lub terenu przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem wg umowy najmu.
 2.  Podmioty wymienione w ust. 1 i 2 ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 66

 1. Do obowiązków pracowników w zakresie zapobiegania pożarom należy:

a)  wykonywanie wszelkich czynności i zadań wynikających ze stosunku pracy, z zachowaniem zasad przestrzegania bezpieczeństwa pożarowego;

b)  przestrzeganie przeciwpożarowych przepisów porządkowych, a także niepowodowanie zdarzeń mogących doprowadzić do powstania pożaru;

c)  dokładne sprawdzenie stanowiska pracy przed jego opuszczeniem, w celu upewnienia się, że nie występują okoliczności mogące spowodować pożar lub inne niebezpieczne zdarzenie;

d)  znajomość obsługi oraz zasad stosowania sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych oraz środków gaśniczych;

e)  niezastawianie dróg i przejść ewakuacyjnych.

 1. W razie powstania pożaru wszyscy pracownicy szkoły są obowiązani przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

 

ROZDZIAŁ 12

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

 

§ 67

 1. Wszyscy pracownicy szkoły są obowiązani do przestrzegania wymogu trzeźwości
  w czasie pracy oraz do niewnoszenia alkoholu na teren szkoły.
 2. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz zażywania środków odurzających
  i zakaz palenia tytoniu.
 3. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku trzeźwości przez pracownika dyrektor szkoły nie dopuszcza pracownika do pracy lub odsuwa od jej wykonywania.
 4.  Pracownik ma prawo żądać przeprowadzenia badania stanu trzeźwości.
  W przypadku potwierdzenia stanu po spożyciu alkoholu pracownik ponosi koszty badania.
 5. Wobec osób naruszających obowiązek trzeźwości, niezależnie od kar przewidzianych obowiązującymi przepisami, stosuje się kary określone w niniejszym Regulaminie.

 

§ 68

 1. W stosunku do pracowników, którzy naruszyli ustalony porządek pracy, postanowienia Regulaminu Pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe, mogą być stosowane kary upomnienia i nagany.
 2. Kary upomnienia i nagany mogą być stosowane również za:

a)  spóźnianie się do pracy lub samowolne opuszczenie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia;

b)  stawienie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu, po zażyciu środków odurzających;

c)  spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających w czasie pracy, palenie tytoniu na terenie szkoły;

d)  wykonywanie w sposób niezgodny poleceń służbowych wydanych przez pracodawcę lub osobę upoważnioną.

 

§ 69

 1. W szkole może być stosowana wobec pracownika - zamiast kary upomnienia lub kary nagany - kara pieniężna, w następujących przypadkach:

a)  nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych;

b)  opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia;

c)  stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości, zażywanie środków odurzających                 i spożywania alkoholu bądź zażywania środków odurzających w czasie pracy.

 1. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1 – 3  Kodeksu Pracy.
 2. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa                    i higieny pracy.

§ 70

 1. Kara nie może być zastosowana wobec pracownika po upływie 2 tygodni od uzyskania wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie
  3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
 2. Kara może być zastosowana wyłącznie po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień pracownika, z uwzględnieniem rodzaju naruszonego obowiązku pracowniczego, stopnia winy i dotychczasowego przebiegu pracy.
 3. Jeżeli z powodu nieobecności w pracy pracownika nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika w zakładzie pracy.
 4. Kary określone w § 68 i § 69 niniejszego Regulaminu wymierza zgodnie z podporządkowaniem organizacyjnym:

a)      dyrektor szkoły,

b)      wicedyrektor.

 1. Pracodawca zawiadamia pisemnie zainteresowanego pracownika o zastosowanej wobec niego karze. Zawiadomienie zawiera:

a)      rodzaj i datę naruszenia obowiązków pracowniczych,

b)      klauzulę o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu.

 1. Odpis zawiadomienia o zastosowanej karze umieszcza się w aktach osobowych pracownika. Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do dyrektora szkoły. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor szkoły, po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej reprezentującej pracownika.
 2. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 3. W razie odrzucenia sprzeciwu pracownika może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wystąpić do Sądu Pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
 4. Karę uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej wykreśla się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem terminu.

 

§ 71

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika razie:

a)      ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

b)      popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

c)      zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

§ 72

 1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela lub godności zawodu nauczyciela, o których mowa
  w art. 6 KN.
 2. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

a)      nagana z ostrzeżeniem;

b)      zwolnienie z pracy:

c)      zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania.

d)      wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

 1. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekają w pierwszej instancji komisje dyscyplinarne przy wojewodach dla nauczycieli wszystkich szkół na terenie województwa.
 2.  Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

 

ROZDZIAŁ 13

Nagrody i wyróżnienia

 

§ 73

1.    Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy oraz podnoszenie jej wydajności i jakości przyczyniają się
w szczególny sposób do realizacji zadań szkoły, mogą być przyznawane nagrody
i wyróżnienia.

2.    Nagrody i wyróżnienia przyznaje pracownikom dyrektor szkoły.

3.     Odpis zawiadomienia o przyznaniu pracownikowi nagrody lub wyróżnienia umieszcza się w aktach osobowych pracownika.

4.    Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji zadań statutowych szkoły, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. Nagrody te przyznawane są ze specjalnych funduszy, które tworzy się w budżetach organów prowadzących szkoły, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkołę i dyrektorów szkół.

5.    „Medal Komisji Edukacji Narodowej" jest przyznawany nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

6.    „Medal Komisji Edukacji Narodowej" nadaje minister właściwy do spraw oświaty
 i wychowania.

 1. Za wieloletnią pracę pracownicy otrzymują nagrodę jubileuszową:

a)         Nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

·           za 20 lat pracy           - 75 % wynagrodzenia miesięcznego

·           za 25 lat pracy           - 100 % wynagrodzenia miesięcznego

·           za 30 lat pracy           - 150 % wynagrodzenia miesięcznego

·           za 35 lat pracy           - 200 % wynagrodzenia miesięcznego

·           za 40 lat pracy           - 250 % wynagrodzenia miesięcznego

b)         Pracownicy nie będący nauczycielami otrzymują nagrodę jubileuszową
w wysokości

·           za 20 lat pracy           - 75 % wynagrodzenia miesięcznego

·           za 25 lat pracy           - 100 % wynagrodzenia miesięcznego

·           za 30 lat pracy           - 150 % wynagrodzenia miesięcznego

·           za 35 lat pracy           - 200 % wynagrodzenia miesięcznego

·           za 40 lat pracy           - 300 % wynagrodzenia miesięcznego

·           za 45 lat pracy           - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

 

ROZDZIAŁ 14

Obowiązek równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi

 

§ 74

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnianiu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, pełny albo niepełny wymiar czasu pracy jest niedopuszczalna.

 

§ 75

1.    Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

2.    Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

3.    Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

4.    Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 76

W celu przeciwdziałania mobbingowi pracodawca oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

a)  każdy pracownik szkoły obowiązany jest szanować przekonania światopoglądowe, polityczne i religijne innych pracowników oraz przestrzegać ich prawa do prywatności;

b)   pracodawca i pracownicy zobowiązani są z szacunkiem traktować innych pracowników;

c)  niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy psychicznego, fizycznego
i seksualnego dręczenia pracowników;

d)  każdy pracownik zobowiązany jest przeciwstawiać się dręczeniu szykanowaniu lub naruszaniu godności innych pracowników;

e)  zakazane jest używanie obraźliwego języka w stosunku do pracowników
i pracodawcy;

f)   pracodawca zapewnia każdemu pracownikowi prawo do swobodnego wyrażania poglądów, opinii i uwag na temat warunków zasad organizacji pracy w szkole.

 

§ 77

Pracodawca ma obowiązek równego traktowania pracowników w zakresie:

a)  nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,

b)  warunków zatrudniania,

c)  awansowania,

d)   nagradzania i karania,

e)  dostępu do szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

§ 78

Pełny tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu jest udostępniony w formie pisemnej w bibliotece.

 

ROZDZIAŁ 15

Postanowienia końcowe

 

§ 79

W zakresie nieunormowanym niniejszym Regulaminem prawa i obowiązki pracowników związane z organizacją i porządkiem pracy szkoły regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 80

Niniejszy Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu został zatwierdzony po uzgodnieniu z organizacją związkową.

 

§ 81

Zmiany do poszczególnych postanowień Regulaminu mogą być dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń dyrektora szkoły, po ich uzgodnieniu z organizacją związkową.

 

§ 82

1.    Regulamin Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu wchodzi
w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników szkoły.

2.    Treść niniejszego Regulaminu Pracy umieszcza się do wglądu pracowników w sekretariacie szkoły oraz w bibliotece.

 

W uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi                                   Dyrektor Szkoły        


 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy

 

 

..................................................................

                Imię i Nazwisko

 

..................................................................

               stanowisko

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem/łam się z Regulaminem Pracy pracowników obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu oraz że zostałem/łam wstępnie zapoznany/na z przepisami BHP i p.poż. obowiązującymi w placówce.

 

 

 

 

........................................................................

                                                                                                                      data i podpis pracownika

 


Załącznik 2 do Regulaminu Pracy

 

WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH

LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET

KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 3 kwietnia 2017 r. (poz. 796)

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów

1. Dla kobiet w ciąży:

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) – 7,5 kJ/min;

2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg;

3) ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej:

a) przy obsłudze oburęcznej – 12,5 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1,

b) przy obsłudze jednoręcznej – 5 N przy pracy stałej i 12,5 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1;

4) nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej 30 N;

5) ręczne przenoszenie pod górę:

a) przedmiotów przy pracy stałej,

b) przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1;

6) oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest niezbędne użycie siły przekraczającej:

a) 30 N – przy pchaniu,

b) 25 N – przy ciągnięciu;

7) ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;

8) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia;

9) przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym ręcznie;

10) prace w pozycji wymuszonej;

11) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa;

12) prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią:

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 4200 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1 – 12,5 kJ/min;

2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej:

a) 6 kg – przy pracy stałej,

b) 10 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;

3) ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej:

a) przy obsłudze oburęcznej – 25 N przy pracy stałej i 50 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1,

b) przy obsłudze jednoręcznej – 10 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;

4) nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej:

a) 60 N – przy pracy stałej,

b) 100 N – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;

5) ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg – na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m;

6) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg;

7) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie przekraczającej:

a) 4 kg – przy pracy stałej,

b) 6 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;

8) oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest niezbędne użycie siły przekraczającej:

a) 60 N – przy pchaniu,

b) 50 N – przy ciągnięciu;

9) ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (w szczególności beczek, rur o dużych średnicach), jeżeli:

a) masa przetaczanych przedmiotów, po terenie poziomym o twardej i gładkiej nawierzchni, przekracza 40 kg na jedną kobietę,

b) masa przedmiotów wtaczanych na pochylnie przekracza 10 kg na jedną kobietę;

10) udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;

11) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia;

12) przewożenie ładunków o masie przekraczającej:

a) 20 kg – przy przewożeniu na taczce po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 15 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%,

b) 70 kg – przy przewożeniu na wózku 2-kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 50 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%,

c) 90 kg – przy przewożeniu na wózku 3- i więcej kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 70 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%.

Wyżej podane dopuszczalne masy ładunku obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ładunków po powierzchni równej, twardej i gładkiej. W przypadku przewożenia ładunków po powierzchni nierównej lub nieutwardzonej masa ładunku łącznie z masą urządzenia transportowego nie może przekraczać 60% podanych wartości;

13) przewożenie ładunków na wózku szynowym o masie przekraczającej, łącznie z masą wózka:

a) 120 kg – przy przewożeniu po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 2%,

b) 90 kg – przy przewożeniu po terenie o nachyleniu większym niż 2%;

14) przewożenie ładunków:

a) na taczce lub wózku wielokołowym po terenie o nachyleniu większym niż 8%,

b) na taczce lub wózku wielokołowym na odległość przekraczającą 200 m,

c) na wózku szynowym po terenie o nachyleniu większym niż 4%,

d) na wózku szynowym na odległość przekraczającą 400 m.

II. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:

1) prace wykonywane w mikroklimacie gorącym w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, jest większy od 1,0;

2) prace wykonywane w mikroklimacie zimnym w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, jest mniejszy od –1,0;

3) prace wykonywane w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniu o temperaturze pośredniej.

III. Prace w narażeniu na hałas lub drgania

Dla kobiet w ciąży:

1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego:

a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB,

b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,

c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB;

2) prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB;

3) prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego:

a) równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy,

b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz

– przekraczają następujące wartości:

Częstotliwość środkowa pasm tercjowych (kHz)

Równoważny poziom ciśnienia akustycznego

odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do

przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach

Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy (dB)

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (dB)

10; 12,5; 16

75

95

20

85

105

25

100

120

31,5; 40

105

125

 

4) prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, których:

a) wartość ekspozycji dziennej, wyrażonej w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz), przekracza 1 m/s2,

b) wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej, wyrażonej w postaci sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz), przekracza 4 m/s2;

5) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.

IV. Prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego

1. Dla kobiet w ciąży:

1) prace w zasięgu pola elektromagnetycznego o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

2) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach Prawa atomowego.

2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią – prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach Prawa atomowego.

V. Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią – prace nurków, prace w zbiornikach ciśnieniowych oraz wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia.

VI. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi

1. Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:

1) prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmą;

2) prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi lub inwazyjnymi.

2. Dla kobiet w ciąży – prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2–4 zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na niekorzystny wpływ na zdrowie kobiety w ciąży lub przebieg ciąży, w tym rozwój płodu.

VII. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:

1) prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

a) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),

b) rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),

c) działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

d) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2 (H370, H371)

– niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy;

2) prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:

a) czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,

b) leki cytostatyczne,

c) mangan,

d) syntetyczne estrogeny i progesterony,

e) tlenek węgla,

f) ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,

g) rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne;

3) prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4) prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wymienione w przepisach w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

VIII. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi

1. Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:

1) prace w wykopach oraz w zbiornikach i kanałach;

2) prace pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach;

3) prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład przy taśmie);

4) inne prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, w tym gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników.

2. Dla kobiet w ciąży – praca na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy

 

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

występujących w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu

opracowany na podstawie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 (tekst jednolity  z 2003 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ze zm. )

 

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace określone jako szczególnie niebezpieczne w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Prace na wysokości

§ 105. 1. Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

2. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi;

2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

§ 106. 1. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.

2. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa w ust. 1, jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.

3. Wymagania określone w ust. 1 nie dotyczą ramp przeładunkowych.

§ 107. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.

§ 108. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie;

 

2)  zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji ( haki w ścianie), szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym.

 

 

Załączniki

zarzadzenie_nr_2_2020 (15.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2020-04-22 14:36:00
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2020-04-22 14:44:15
Ostatnia zmiana:2020-04-22 14:44:31
Ilość wyświetleń:55
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij