Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Regulamin

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBANIU

 

 

 

Podstawa prawna:

- art. 53 ust 4 ustwy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016
nr 0 poz. 1943),

-  ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. nr 0  poz. 1189),

-  rozporzadzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.        Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1  im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu.

 2.   Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a)   szkole, dotyczy to Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu,

b) nauczycielu, dotyczy to nauczycieli i wychowawców oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu,

c)   Radzie Rodziców, dotyczy przedstawicieli ogółu rodziców (opiekunów) przy Szkole

              Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu,

d)  Radzie Oddziałowa Rodziców, dotyczy przedstawicieli ogółu rodziców (opiekunów)     danej  klasy, których dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Lubaniu.

       e) Zarządzie, dotyczy to Zarządu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w  Lubaniu.

 

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 2

1.      Rada Rodziców jest samorządnym i niezależnym przedstawicielem rodziców współpracującym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.

2.      Podstawowym celem Rady Radziców jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów szkoły poprzez podejmowanie działań wynikających z prawa oświatowego, Statutu szkoły
 i niniejszego regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów szkoły
 w pracy na rzecz dobra uczniów.

3.      Celem współpracy jest:

a)      spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi,

b)      doskonalenie organizacji szkolenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku,

c)      aktywizowanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole,

d)      tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły,

e)      formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego.

 

 

4.      Do zadań Rady Rodziców należy:

a)      uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmujacego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów a realizowanego przez nauczycieli,

b)      współudział w bieżącym i perspektywicznym realizowaniu programu pracy szkoły,

c)      pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

d)      współpraca z Samorządem Uczniowskim i organizacjami działającymi w Szkole,

e)      finansowe wsparcie działalności statutowej szkoły,

f)       podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rzecz szkoły,

g)      gromadzenie funduszy z dobrowalnych składek radziców i wpłat z innych źródeł,

h)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,

i)        występowanie do Dyrektora, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

STRUKTURA, ORGANY ORAZ  ZASADY WYBORÓW DO  RADY RODZICÓW

 

§ 3

1.      Radę Rodziców obowiązuje dwustopniowa struktura organizacyjna.

a)      Rada Rodziców Oddziałowa (klasowa), działajaca na szczeblu każdej klasy,

b)      Rada Rodziców, dziająca na szczeblu całej szkoły.

2.      Organami Rady Rodziców są:

a)      Zarząd Rady Rodziców,

b)      Komisja Rwizyjna Rady Rodziców.

3.      Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców szkoły jest zebranie klasowe, na którym wybiera się spośród siebie, w tajnych wyborach, z nieograniczonej liczby kandydatów Radę Oddziałową, składajaca się z co najmniej 3 osób. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

4.      Tryb wyborów określają rodzice uczestniczący w zebraniu.

5.      W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych na zebraniu klasowym.

6.      Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu, w terminie przewidzianym przepisami, dokonuje wyboru zarządu Rady Rodziców oraz członków Komisji Rewizyjnej spośród przedstawicieli Rad Oddziałowych.

7.      Tryb wyborów zarządu Rady Rodziców i członków Komisji Rewizyjnej określają przedstawiciele Rad Oddziałowych uczestniczących w posiedzeniu.

8.      Wybory do Rad Odziałowych oraz do Rady Rodziców odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.

9.       W skład zarządu Rady Rodziców wchodzą:

a)      Przewodniczący,

b)      Zastępca przewodniczącego,

c)      Skarbnik,

d)      Sekretarz.

10.   W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

a)      przewodniczący,

b)      zastępca przewodniczącego,

c)      sekretarz.

 

11.  Do zadań zarządu Rady Rodziców należy:

a)      kierowanie bieżącą działalnością Rady Rodziców,

b)      współdziałania na zasadzie partnerstwa z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną
i Samorządem Uczniowskim,

c)      podejmowanie i realizowanie uchwał Rady Rodziców,

d)      zarządzanie majątkiem Rady Rodziców,

e)      realizowanie budżetu rady Rodziców,

f)       reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

g)      prowadzenie gospodarki finansowej Rady Rodziców.

12.  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrola działalności zarządu rady Rodziców,

b)      kontrola realizacji uchwał rady Rodziców,

c)      kontrola prowadzenia gospodarki finansowej Rady Rodziców,

d)      opiniowanie budżetu Rady Rodziców,

e)      zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

13.  Godpodarka finansowa prowadzona jest przez skarbnika Rady Rodziców.

14.  Środki finansowe rady rodziców pochodzą z dobrowolnych wpłat rodziców, darowizn oraz wpłat z innych źródeł. 

 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY RODZICÓW

§ 4

 

1.         Rada Rodziców posiada środki finansowe pochodzące:

a)      dobrowolnych wpłat rodziców,

b)      darowizn,

c)      wpłat z innych źródeł,

2.         Środki finansowe Rady Rodziców służą realizacji celów statutowych szkoły i działalności regulaminowej Rady Rodziców.

3.          Środki finansowe wydatkowane są  zgodnie z planem finansowym dochodów
i wydatków tworzonym przez zarząd Rady Rodziców przy współpracy Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji szkolnych.Wzór palnu finansowego stanowi załacznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4.         Plany finansowy tworzony jest na okres roczny.

5.         Rozliczenia środków finansowych dokonuje się przez rachunek bankowy.

6.         Do składania oświadczeń w sprawach finansowych uprawnieni są:

a)      Przewodniczący Rady Rodziców,

b)      Skarbnik Rady Rodziców.

7.         Do złożenia oświadczenia w sprawach finansowych wymagany jest podpis obu uprawnionych łącznie.

8.         Do obsługi rachunku bankowego oraz obsługi bankowości elektronicznej zarząd Rady Rodziców corocznie imiennie upoważnia skarbnka Rady Rodziców.

9.         Dokumenty księgowe przed wypłatą muszą być zatwierdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym i formalnym przez uprawnionych do składania oświadczeń
w sprawach finansowych.

10.     Podstawą dokonania wypłaty są tylko oryginalne dowody księgowe, a w szczególności faktury (rachunki), decyzje wewnętrzne, zatwierdzone i zaakceptowane wnioski.

11.     Rada Rodziców nie prowadzi gospodarki magazynowej, a zakupione środki, materiały
i przedmioty przekazuje się bezpośrednio po zakupie szkole.

12.     Skarbnik Rady Rodziców składa sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego na posiedzeniu zarządu dwukrotnie w ciągu roku szkolnego na koniec I i II semestru.

13.     Soprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego podlega zbadaniu przez Komisję Rewizyjną. Z dokonanej kontroli Komisja Rewizyjna sporzadza protokół kontroli.
O wynikach kontroli informowany jest zarząd Rady Rodziców, a w przypadku stwierdzenia nadużyć także odpowiednie władze powołane do ścigania nadużyć lub przestępstw.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 5

1.      Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie uchwały zarządu Rady Rodziców.

2.      Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

3.      W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem lub w sprawach spornych decyduje Rada Rodziców.

4.      Wzory pieczęci stosowanych przez Radę Rodziców stanowi załacznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Rodziców

 przy Szkole Podstawowej nr 1

 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

 

 

 

Plan finansowy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

na rok szkolny………..……………

 

 

Lp

Dochody

 

Tytuł wpłaty

Planowana kwota

1.

Wpłaty od rodziców

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

Stan środków na początek roku

 

Zaplanowane dochody razem

 

Wydatki

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

Zaplanowane wydatki razem

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Rodziców

 przy Szkole Podstawowej nr 1

 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

 

 

Wzory pieczęci stosowanych przez Radę Rodziców

 przy Szkole Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

 

 

 

Lp.

Wzór

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2007-11-06 13:54:01
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2007-11-06 13:54:53
Ostatnia zmiana:2017-10-19 11:43:51
Ilość wyświetleń:3073
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij