Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Regulamin świetlicy i karta zgłoszenia

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBANIU

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r ,Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)
 2. Rozporządzenie MEN z dn.21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z dn. 19 czerwca 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (dz. U. z dn. 22 stycznia 2003 r. Nr 6, poz. 69)

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz w programie wychowawczym szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu świetlicy w oparciu
  o roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej szkoły.
 3. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy.

 

§ 2. Cele i zadania świetlicy

 1. Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 2. Zadania świetlicy szkolnej:

a)      pomoc w odrabianiu lekcji,

b)      organizowanie gier i zabaw ruchowych,

c)      organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

d)     realizacja zadań wynikających z planów pracy na dany rok szkolny.

 

§ 3. Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

 1. Z opieki świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie klas I – VI. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców pracujących oraz samotnie wychowujących dziecko.
 2. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie szkoły kompletnie wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 3. Niekompletnie wypełnione przez rodziców/ prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” nie będą rozpatrywane.
 4. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy są do pobrania na stronie internetowej szkoły www.sp1.luban.pl oraz w sekretariacie szkoły.
 5. Karty zgłoszenia należy składać corocznie, niezależnie od faktu uczęszczania dziecka do świetlicy w bieżącym roku szkolnym.
 6. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny przyjmowane są do 30 kwietnia każdego roku w sekretariacie szkoły.
 7. W przypadku uczniów klas pierwszych, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy przyjmowane są do 24 czerwca w sekretariacie szkoły.
 8. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje w ostatnim tygodniu czerwca komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub wicedyrektor, jako przewodniczący, wychowawcy świetlicy oraz pedagog.
 9. Informacji dotyczącej przyjęcia dziecka do świetlicy udziela sekretariat szkoły najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego.
 10. Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 11. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić na piśmie w sekretariacie szkoły.

 

§ 4. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

 1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, od godz. 6.45 do godz. 7.45 oraz po zajęciach lekcyjnych od godz. 11.45 do godz. 16.30.
 3. Opieka świetlicowa sprawowana jest w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, a także w wyznaczone dni wolne od zajęć dydaktycznych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
 4. Świetlica realizuje swoje zadania według „Rocznego planu pracy świetlicy” na dany rok szkolny, zatwierdzony przez radę pedagogiczną
 5. Zajęcia programowe prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie podczas zajęć nie może przekraczać 25 osób na jednego wychowawcę.
 6. W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, z zakresu żywego słowa, gry i zabawy sportowe, zabawy integracyjne oraz inne zgodnie z potrzebami.
 7. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do opuszczenia świetlicy.
 8. Uczniowie na swoje zajęcia udają się samodzielnie.
 9. W pierwszym półroczu roku szkolnego wychowawca klasy lub nauczyciel kończący zajęcia dydaktyczne w klasie pierwszej jest odpowiedzialny za doprowadzenie dzieci do świetlicy. Listę dzieci przyjętych do świetlicy wicedyrektor dostarcza wychowawcy klasy w pierwszym dniu roku szkolnego.
 10. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.
 11. W przypadku samodzielnych wyjść ucznia do domu wymagana jest pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna.
 12. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców/prawnych opiekunów piśmie.
 13. Dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszać się po drogach.
 14. Zgoda rodzica, prawnego opiekuna na samodzielne powroty ucznia do domu wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela świetlicy.
 15. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej
  i punktualnego odbierania uczniów po skończonych zajęciach.
 16. W przypadku spóźnień rodzic bądź opiekun prawny ma obowiązek podpisać się w zeszycie spóźnień. Jeżeli spóźnienia będą nagminne, w przyszłym roku szkolnym dziecko może nie zostać przyjęte do świetlicy.
 17. Za rzeczy celowo zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/prawny opiekun.
 18. Za rzeczy wartościowe przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

§ 5. Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy

 1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

a)      zorganizowanej opieki wychowawczej,

b)     życzliwego traktowania,

c)      poszanowania godności osobistej,

d)     uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców,

e)      korzystania z wyposażenia świetlicy,

f)      pomocy przy odrabianiu lekcji,

g)     ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 1. Uczeń jest zobowiązany do:

a)      przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy,

b)     przestrzegania regulaminu świetlicy,

c)      przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy,

d)     kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

e)      pomagania młodszym kolegom,

f)      dbania o wspólne dobro, ład i porządek,

g)     dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów,

h)     stosowania się do poleceń wychowawców,

i)       aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

j)       informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców).

 

§ 6. Nagrody, wyróżnienia i kary

 1. Nagrodę, wyróżnienie udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę, ocenę
  z zachowania, dyplom.
 2. Karą może być upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy), uwaga wpisana do dziennika, rozmowa z rodzicami.
 3. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły.
 4. Wychowankowie, którzy wyróżniają się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły.
 5. Wychowawcy klas wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględniają opinię wychowawcy świetlicy na temat dziecka.

 

§ 7. Współpraca z rodzicami

 1. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli
  z rodzicami.
 2. Wspólnym celem działań rodziców i wychowawców świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad naszymi uczniami.
 3. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami/opiekunami realizowana jest 
  (w miarę potrzeb) w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji, informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy klasy, podczas zebrań z rodzicami.
 4. Rodzice włączają się w sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy, czynnie uczestniczą w organizowaniu imprez świetlicowych.

 

§ 8. Obowiązki wychowawcy świetlicy

 1. Wychowawca świetlicy na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów Regulaminem Świetlicy.
 2. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do chwil przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, bądź do chwili samodzielnego wyjścia ze świetlicy za pisemną zgodą rodziców/opiekunów
 3. Wychowawca świetlicy powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej np. boiska można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/ osoba upoważniona dotarł na miejsce pobytu dziecka.
 4. Nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 5. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.
 6. Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas
  o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania.

 

§ 9. Dokumentacja pracy świetlicy

 1. Dziennik zajęć świetlicowych
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej
 3. Sprawozdania z pracy świetlicy szkolnej
 4. Regulamin Świetlicy
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin świetlicy jest dostępny u nauczycieli świetlicy, dyrektora szkoły, w bibliotece i na stronie internetowej szkoły
 2. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do realizacji zarządzeniem dyrektora szkoły.
 3. W momencie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i akceptuję go

 

 

 

………………………………..

                                                                                                                                                        Podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

Załączniki

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - ważna (332kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
REGULAMIN ŚWIETLICY (209.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2016-04-12 09:57:16
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2016-04-12 10:07:04
Ostatnia zmiana:2016-09-15 11:40:01
Ilość wyświetleń:2668
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij