Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja publiczna

Ustawa z dnia  6 września 2001 roku (Dz. U. z 2014 r, poz. 782 z późniejszymi zmianami) o dostępie do informacji publicznej, nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę w sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt ze szkołą: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Lubaniu, ul. Mickiewicza 1, 59 - 800 Lubań,  tel./fax 75 722 29 57 lub tel 75 646 44 50,
e-mail:
lubansp1@wp.pl

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskają ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail. W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go  na adres szkoły.

Zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkoła, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona  w sposób lub w formie określonych we wniosku, szkoła powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, szkoła ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, szkoła może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Szkoła w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

Załączniki

wniosek o udostępnienie danych (124kB)    

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2015-11-12 16:23:30
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2015-11-12 16:24:25
Ostatnia zmiana:2015-11-12 16:33:22
Ilość wyświetleń:1970