Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia i ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego uczniów do klasy pierwszej

Zarządzenie   nr      1 /2020

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia 23 stycznia 2020r.

 

 

w sprawie:  przyjęcia i ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego       uczniów  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaniu na rok  szkolny 2020/2021.

 

 

 

 

 

Zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

Wprowadzam do stosowania Zasad i harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  uczniów  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaniu na rok  szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                      Dyrektor

                                                                          Szkoły Podstawowej nr 1

                                                                        im. Tadeusza Kościuszki

                                                                       w Lubaniu

 

 

 


    Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr  1/20120 z dnia 23 stycznia 2020r.

 

 

ZASADY I  HARMONOGRAM   POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  UCZNIÓW  DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 1   IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W LUBANIU NA ROK  SZKOLNY 2020/2021

 

Podstawa prawna:

-        Na podstawie art.154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)

-      Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas  I  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.

 

1.        Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmuje się dzieci:

a)      urodzone w 2013 r.,

2.        Do klasy pierwszej przyjmuje się:

a)      dzieci zamieszkałe (zameldowane na pobyt stały)  w obwodzie szkoły  - z urzędu,

b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – przyjmuje się po przeprowadzeniu  postępowania   rekrutacyjnego.

3.        Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzi Dyrektor szkoły oraz 2 przedstawicieli Prezydium Rady Rodziców.

4.        Nabór dzieci spoza obwodu odbywa się na podstawie następujących kryteriów:     

a)      rodzeństwo uczęszczające do szkoły

b)      rodzice kandydata pozostający w zatrudnieniu na terenie Miasta Lubań

c)      rodzic samotnie wychowujący kandydata

d)      miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

e)      w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

 

 

 

 

 

 

 

5.  Postępowanie rekrutacyjne uczniów do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogramu  :

 

lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

17.02.2020r.-31.03.2020r.

15.06.2020r-26.06.2020r.

2.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

16.03.2020r.- 18.03.2020r.

22.06.2020r-24.06.2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutację listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

19.03.2020r.-

26.06.2020r.

4.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 08.04.2020r.

29.06.2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutację listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 16.04.2020r.

30.06.2020r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 21.04.2020r.

03.07.2020r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutację listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 24.04.2020r.

06.07.2020r.

 

6.        W trakcie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

a)    dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,

b)   dokument zawierający PESEL dziecka,

c)    karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły                 ( załącznik nr 2 )

d)   wniosek o przyjęcie  do klasy pierwszej – w razie zapisu dziecka spoza obwodu szkoły    ( załącznik nr 3 )

7.        W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie  rodzice/ opiekunowie  prawni/ zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej  o miejscu realizacji przez dziecko  obowiązku szkolnego.     

8.        Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 

 

 

 

 

                                     Załącznik nr 2                                                                                                                                                            

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. T.KOŚCIUSZKI W LUBANIU ZAMIESZKAŁEGO      W OBWODZIE SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Uwaga! Kartę proszę wypełnić pismem drukowanym

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 31 marca  2020r. w sekretariacie szkoły

 

Data złożenia wniosku:

 

 

 

Podpis i pieczęć

1.    DANE OSOBOWE KANDYDATA

DANE DZIECKA

Nazwisko

 

Imiona

 

Data urodzenia

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

r.

Adres zamieszkania

 

PESEL ( lub seria i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE MATKI LUB PRAWNEGO OPIEKUNA*

Imię i nazwisko

 

Adres zamieszkania

 

Telefon kontaktowy

 

Adres poczty elektronicznej

 

DANE OJCA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA *

Imię i nazwisko

 

Adres zamieszkania

 

Telefon kontaktowy

 

Adres poczty elektronicznej

 

* niepotrzebne skreślić

 

Inne uwagi rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

...........................................                                      ..............................................................................

         (miejscowość, data)                                                                           (podpis rodziców – prawnych opiekunów)

 

                                           Załącznik do zgłoszenia

                                                                                                                                                                     dziecka do kl. I

                                                                                                                          

 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata*

 

Oświadczam, że podane poniżej adresy zamieszkania są aktualnymi adresami zamieszkiwania rodziców kandydata i kandydata:

 

                                                

 

1.

Adres miejsca zamieszkania kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu)

2.

Adres miejsca zamieszkania matki kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu)

3.

Adres miejsca zamieszkania ojca kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu)

 

 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

( Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań )

 

 

 

 

...........................................                                      ..............................................................................

         (miejscowość, data)                                                                       (Czytelny podpis rodzica – prawnego opiekuna)

 

 

*Zgodnie z art.151 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejsce zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

 

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców a

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejscem zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 & 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym (obejmującym dzień 01.09.2020 r.) ,

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.         

 

 

 

Załącznik nr 3                                                                                                                                                                                                                   

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. T.KOŚCIUSZKI W LUBANIU ZAMIESZKAŁEGO  POZA OBWODEM SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Uwaga! Kartę proszę wypełnić pismem drukowanym

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 31 marca 2020r. w sekretariacie szkoły

 

Data złożenia wniosku:

 

 

 

 

Podpis i pieczęć

1.DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)

DANE DZIECKA

Nazwisko

 

Imiona

 

Data urodzenia

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

r.

Adres zamieszkania

 

PESEL ( lub seria i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE MATKI LUB PRAWNEGO OPIEKUNA*

Imię i nazwisko

 

Adres zamieszkania

 

Telefon kontaktowy

 

Adres poczty elektronicznej

 

DANE OJCA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA *

Imię i nazwisko

 

Adres zamieszkania

 

Telefon kontaktowy

 

Adres poczty elektronicznej

 

* niepotrzebne skreślić

 

Inne uwagi rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

...........................................                                      ..............................................................................

         (miejscowość, data)                                                                       (Czytelny podpis rodzica – prawnego opiekuna)

 

 

 

 

2.     INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW NABORU :

 

Lp.

Kryteria

Załączniki

Tak

Nie

 

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły

Dane potwierdza dyrektor szkoły

 

 

 

 

2.

Rodzice kandydata pozostający w zatrudnieniu na terenie Miasta Lubań/rodzice samotnie wychowujący kandydata.

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu/oświadczenie rodziców

 

 

 

 

3.

Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu

 

 

 

 

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka i wspierają rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

Oświadczenie rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................                                      ..............................................................................

         (miejscowość, data)                                                                           (podpis rodzica – prawnego opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

      

 

 

 

Załącznik do wniosku

 o przyjęcie dziecka do kl. I

 

…………………………………………

         (imię i nazwisko )

 

…………………………………………

       (adres zamieszkania)

 

…………………………………………

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenie 1 , oświadczam , że /wybierz podkreślając właściwy tekst/

 

 

 

1)      W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, którzy wspierają rodziców w zapewnieniu opieki  kandydatowi

………………………………………………………………………………………………...

( Imię i nazwisko )

 

…………………………….…………………………………………………………………..

( dokładny adres )

 

2)      Wychowuję samotnie kandydata, jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.

 

 

 

  ……........................                                                      ………………………………………………………

  (miejscowość i  data)                                                            (Czytelny podpis osoby/osób składające/ych  oświadczenie)

 

 

 

 

 

 

1Zgodnie z art150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawacia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.                    

              

 

 

 

Klauzula informacyjna – wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na terenie Gminy Miejskiej Lubań

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" właściciel urządzenia nagrywającego do obsługi Rady Miasta Lubań informuje, że:

 

1)       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z główną siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 59-800 Lubań, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

2)       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Nr 1 jest Pan Ryszard Skowron adres kontaktowy e-mail: ido@miastoluban.pl

3)       Pani / Pana dane osobowe oraz dane kandydata przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji kandydata zgodnie z art. 131 i art. 150 Prawo oświatowe oraz zgodnie z § 1  Uchwały nr XLIV/308/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań

4)       W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)       Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

6)       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

7)       W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

1)       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

2)       przenoszenia danych,

3)       wniesienia skargi do organu nadzorczego tj., Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)       Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9)       Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika wprost z przepisów Prawa oświatowego.

10)    Pani / Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

 

 

Załączniki

Zarządzenie nr 1 (2.2MB)    

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2020-01-24 08:53:40
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2020-01-24 08:54:53
Ostatnia zmiana:2020-01-24 14:49:52
Ilość wyświetleń:304